Til forsiden

Badderelvas utløp i Badderfjorden

Regine: 209.8A0 (BADDERELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 178
Kommune : Kvænangen ( 1943)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1734-1
ØKblad : FU276-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Badderelva (Badderjokka) ( 209/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FU276-5-4 (BADDEREN) fra 1979*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11219.22.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12220.43.1
  Massetak/dagbrudd1319.51.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14240.6
  Åker og fulldyrka eng/beite21114.62.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23124.53.7
  Lauvskog31112.61.9
  Barskog3124.40.7
  Fjell i dagen / blokkmark3323.10.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33331848.1
  Elver/kanaler511203
  Tidevannsflater52132.95
  Gruntvannsområder i sjø52243.66.6
  Hav og sjøområder523133.620.2
  SUM660.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal153.18
  Jordbruksareal239.15.9
  Skog og annen fastmark3338.151.2
  Våtmarker400
  Vann5230.134.8
  SUM660.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 10.07.1979 Flyoppgave: 6075-P07


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 27.07.2000

  Foto


  Utløpet sett mot nord
  © Foto: Helge Huru 22.06.2000


  Skogkledt parti vest for elva, sett mot vest.
  © Foto: Helge Huru 22.06.2000


  © Foto: Helge Huru 18.05.04

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av kvartsitt, metasandstein/skifer, grønnstein/amfibolitt og noe marmor med mer. Landskapet er preget av et mindre markert dalføre med heiformer omkring og en småkupert vidde innenfor. I dalsenkningene er det dels sammenhengende løsmassedekke. Elveløpet er i hovedsak samlet, men har en del banker. Ved utløpet av dalen er det et markert isranddelta bygget opp til marin grense ca 70-75 mo.h, avsatt for ca 9.500-10.000 år siden. Det opprinnelige deltaet er nå delt av dagens vassdrag og det er dannet terrasser i flere nivåer i tillegg til en recent deltaslette (viftepreget) ut i fjorden. Materialet er grovt; sand, grus og stein dominerer. I den opprinnelige deltaskråningen er det dannet strandvoller/strandlinjer av bølgeaktivitet under landhevningen.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Geofag
   Elvedelta utgjør deler av et avsatt, hevet delta foran en dalbreultøper. Deltaet er avsatt ca 9500-10.000 år siden. Fronten av delta går fra 65 moh. og bratt ned til 30 moh. Deltaet består av sand og grus. Under terrassen er det en rekke strandvoller og linjer.

   Flora
   Ved utløpet av Badderelv er fast morene/grus, gressbevokst med havstrandplanter. Lauvskogen ovenfor utløpet er frodig ore- og bjørkeskog. Ovenfor vegen er vegetasjonen preget av lyngmark.

   Kantvegetasjon
   Intakt, unntatt ved grustaket.

   Fisk
   Badderelva er lakseførende. Den har en liten bestand, og står på lista over elver med trua bestander av laks.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ridesenter, industribygg og åkrer nedenfor vegen. Ovenfor vegen noen få hus (gårder).

   Jordbruk
   Åkrer og naturbeite utgjør mindre arealer.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensningskilder.

   Tekniske inngrep
   Ovenfor vegen, på vestsida av elva , er det et avsluttet grustak. Det er bygd ny havn vest for utløpet. Selve utløpet er ikke berørt av havna, men landarealene vest for utløpet er berørt at tekniske inngrep. Det er laget forbygging på vestre bredd i utløpet for å styre elvestrømmen østover og bort fra havneinnløpet. Betydelige masser er flyttet fra østre side av elvebredden i forbindelse med flomskader.

  Vernestatus

   Badderelva er varig verna i verneplan 2.

  Tilrådinger

   I tilknytning til planlagt molo/havn vest for utløpet må området nærmest elva, inkludert lauvskogen, bevares urørt. Det må ikke foretas ytterligere inngrep i utløpsområdet, inkludert masseforflyttinger.

  Litteratur/kilder

   Møller,J. et al.1986. Kvartærgeologiske verneverdige forekomster i Troms. Tromura Naturvitenskap 49, s 66-67. Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret