Til forsiden

Storelvas utløp i Burfjorden

Regine: 210.A0 (STORELVA (BURFJORDEN)) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 179
Kommune : Kvænangen ( 1943)
Fylke : Troms ( 19 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1734-1
ØKblad : FU278-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Storelva (Burfjorden) ( 210/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) FU278-5-4 (BURFJORD) fra 1979*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11216713.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12246.73.7
  Massetak/dagbrudd1313.40.3
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1428.80.7
  Åker og fulldyrka eng/beite2111007.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23180.96.3
  Lauvskog311116.19.1
  Barskog312134.810.6
  Blandingsskog31374.95.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33365.65.1
  Elver/kanaler51130.62.4
  Tidevannsflater521189.114.8
  Gruntvannsområder i sjø522118.99.3
  Hav og sjøområder523137.210.8
  SUM1274.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1225.917.7
  Jordbruksareal2180.914.2
  Skog og annen fastmark3391.430.7
  Våtmarker400
  Vann5475.837.3
  SUM1274.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 12.07.1997 Flyoppgave: 12143-C4


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 27.07.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet er variert og består av metasandstein, skifer, metabasalt og lokalt, marmor, glimmerskifer/glimmergneis og kvartsitt. Landskapet er preget av storkuperte heier i ytre deler og småkupert vidde i indre del av nedslagsfeltet. Dalsenkningen langs elva er vid i nedre del og dels smal/trang i øvre del. I tillegg til elveavsetninger i dalbunnen er det en del sammenhengende morenedekke i området. Elveløpet har nedover dalføret mange banker og lokalt noe meandrering. Det er markerte hevete terrasser i nedre del av dalføret. I utløpet av elva, på den recente deltasletten, er det flere midtbanker i løpet, munningsbanker og en vifteformet deltaplattform. På deltaplattformen er det tydelig forgreina løp/tidevannsløp og store deler av denne blir tørrlagt ved fjære sjø.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Geofag
   Grus og leirstrand i fjordbotnen med elveutløp.

   Flora
   Strandområdet ved utløpet er artsfattig og uten strandvegetasjon av betydning. Få starndengtyper som går over i kreklinghei. Utformingen er ordinær og lokaliteten botanisk lite interessant.

   Fisk
   Vassdraget ha lite anadrom fisk.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Området er sterkt preget av bebyggelsen i Burfjord tettsted, samt enkelthus og gårder.

   Jordbruk
   Betydelige jordbruksarealer i sørvestre deler. Endel beite i utmark.

   Tekniske inngrep
   E6 med bru går gjennom området. Flere sideveier på tettstedet og til enkelthus/gårder. Tekniske inngrep knyttet til tettstedet som bensinstasjon, butikker.

  Vernestatus

   Burfjordelva (Storelva-Burfjord) er varig verna i verneplan II:

  Litteratur

   Fjelland, M. Elven,R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Troms, botaniske verneverdier. Institutt for biologi og geologi, UiTø. Rapprot T-551. s 148-149. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret