Til forsiden

Botnelvas utløp i Kåfjordbotn

Regine: 212.410 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 180
Kommune : Alta ( 2012)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1834-1
ØKblad : GB277-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GB277-5-2 (MATHISFOSSEN) fra 1968*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11230.7
  Områder tilknytta veg/jernbane1222.80.7
  Åker og fulldyrka eng/beite2115.11.2
  Lauvskog311150.835.7
  Barskog31270.416.7
  Blandingsskog31330.67.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33368.716.3
  Elver/kanaler51124.35.7
  Hav og sjøområder5236715.9
  SUM422.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal15.81.4
  Jordbruksareal25.11.2
  Skog og annen fastmark3320.575.8
  Våtmarker400
  Vann591.321.6
  SUM422.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 01.08.1984 Flyoppgave: 8303-S4

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Follestad B 1976 ALTA 1834-1

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av sandstein, skifer og noe dolomitt. Nedslagsfeltet er lite og landskapet består av etpar mindre dalfører mellom storkuperte heier og avrunda fjellområder på vel 1000 mo.h. Det er to dalfører som drenerer inn mot deltaområdet, et har markert brattere gradient og i utløpet av vassdraget her er det dannet en markert vifte eller vifte- prega delta. Marin grense er ca 75 mo.h. i området, men generelt er det lite løsmasser i området, med unntak av elveavsetningene nederst i dalføret. Langs Botnelva er elveløpet samlet, med enkelte midtbanker og ytterst i deltaområdet er det dannet et forgreina løp mellom flere munningsbanker. Deltasetten er flat og har spor av tidligere løp. Det er en markert oppgrunnet deltaplattform i sjøen utenfor. Deltaområdet danner en sammenhengende avsetning over mot vifta fra elva vestenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Det er ikke kjente botaniske undersøkelser innenfor deltaområdet.

   Fugl
   Kåfjordbunnen og Kåfjorden er et viktig beite- myte og rasteområde for ender (Alta kommune 1995). Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

   Fisk
   Botnelva har en tynn bestand med sjøørret og sporadisk går det opp en og annen laks i elva.

  Inngrep

   Bebyggelse
   På østsiden av elva, helt nede ved elveutløpet, er det sommerboplass for reindriftsutøvere og fritidsbebyggelse. Sør i Skytterhusbukta ligger det en trafostasjon og en kraftstasjon. Det ligger bolighus langs den kommunale veien som går nordover til E-6.

   Tekniske inngrep
   Det går vei fra E-6 og sørover til utløpet av elva. Det er også opparbeidet vei et lite stykke oppover i dalen, på østsiden av elva.

  Referanser

   Alta kommune. 1995. Biologisk mangfold. Rapport nr 1 Status med temakart. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret