Til forsiden

Mattiselvas utløp i Kåfjordbotn

Regine: 212.4A2 ( ) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 181
Kommune : Alta ( 2012)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1834-1
ØKblad : GB278-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GB278-5-4 (INDRE KÅFJORD) fra 1984*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Lauvskog31128.411.3
  Fjell i dagen / blokkmark3327.32.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333107.142.5
  Elver/kanaler51125.710.2
  Sjøer,vann og tjern5122.61
  Gruntvannsområder i sjø52236.214.4
  Hav og sjøområder52344.917.8
  SUM252100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3142.856.7
  Våtmarker400
  Vann5109.443.4
  SUM252100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 01.08.1984 Flyoppgave: 8303-R3

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Follestad B 1976 ALTA 1834-1

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen er dominert av sandstein-/skifer, båndgneis, kvartsskifer/- metaarkose. Landskapet er preget av en dalsenkning, dels med meget bratte dalsider (canyonpreg), med åser, heier og fjell i de kystnære områder og fjellvidde på ca 600 mo.h. i de indre deler av nedslagsfeltet. Det er betydelige løsmasser av elv- breelvavsetninger i dalføret og enkelte større moreneområder på vidda, ellers sparsomt løsmassedekke. Mattissvatnet, ca 4 km oppstrøms fungerer som sedimentasjonsbasseng i vassdraget, men herfra og ut er det store breelvavsetninger. Disse breelvavsetningene når helt ut til sjøen og danner et (fossilt) delta (Storbakken) med hevete terrasser opp til ca 70 mo.h. (Marin grense er ca 70- 75 mo.h.) Dagens elveløp skjærer seg ned gjennom disse avsetningene og det er dannet terrasser i lavere nivåer, de største flatene på 10-15 mo.h. Den resente deltaavsetningen ligger inn mot fjellsiden på østsiden av området. Her er det dannet et klassisk delta med munningsbanker og deltaplattform.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Det er ikke kjente botaniske undersøkelser innenfor deltaområdet. Øvre del av vassdraget er varig vernet i verneplan 4.

   Fugl
   Kåfjordbunnen og Kåfjorden er et viktig beite-, myte- og rasteområde for ender (Alta kommune 1995). Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

   Fisk
   Mattiselva har tynne bestander med laks og sjøørret. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).Vannføringen i elva er redusert på grunn av kraftutbygging.

  Inngrep

   Bebyggelse
   På østsiden av elva, helt nede ved elveutløpet, er det fritidsbebyggelse. Sør i Skytterhusbukta ligger det en trafostasjon og kraftstasjon. Det ligger bolighus langs den kommunale veien som går nordover til E-6.

   Tekniske inngrep
   Det er opparbeidet vei på vestsiden av elvemunningen. Kraftutbygging, stasjon med avløp i Kåfjordbotnen.

  Referanser

   Alta kommune. 1995. Biologisk mangfold. Rapport nr 1. Status med temakart. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret