Til forsiden

Transfarelvs utløp i Altafjorden

Regine: 212.7A0 (TRANSFARELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 184
Kommune : Alta ( 2012)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1934-4
ØKblad : GE279-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Transfarelva ( 212/4 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GE279-5-4 (TRANSFARELV) fra 1984*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11297.92.2
  Områder tilknytta veg/jernbane12280.61.8
  Massetak/dagbrudd1318.30.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211513.211.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231109.62.5
  Lauvskog31176617.4
  Barskog3121010.623
  Blandingsskog313107.42.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333211.74.8
  Myr41217.40.4
  Elver/kanaler511133.43
  Sjøer,vann og tjern5120.60
  Gruntvannsområder i elver/vann513145.53.3
  Gruntvannsområder i sjø522903.120.5
  Hav og sjøområder523296.66.7
  SUM4401.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1186.84.2
  Jordbruksareal2622.814.1
  Skog og annen fastmark32095.747.6
  Våtmarker417.40.4
  Vann51479.233.6
  SUM4401.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 01.08.1984 Flyoppgave: 8303-P13

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7 27.07.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av metasandstein, skifer , charnokittiske til anortosittiske dypbergarter og noe fyllitt, kalkglimmerskifer og kvartsitt. Nedslagsfeltet er lite og preget av et markert dalføre (Transfarelvdalen) nedskåret i et viddeplatå (400- 700 mo.h. ). Nederst i dalen er det hav-og fjordavsetninger og elveavsetninger, ellers er løsmassedekningen i området sparsom, med unntak av deler av vidda som har morenedekke. Marin grense er ca 75 mo.h. Elveløpet er samlet , men har noen banker i løpet ut over elvesletten. På deltasletten er løpet meandrerende og det er også hevete terrasser i ulike nivå i deltaområdet. Ved dagens utløp er en lang smal tange og tydelig løp som deler seg i to hovedløp ut over en markert undersjøisk deltaplattform med mange mindre dreneringsløp og markerte bølgedannede banker. Store deler av deltaplattformen (som er sammenhengende med Altaelvas delta) er også tidevannsflater. Bølgepåvirkning i strandsonen danner sandstrandområder/dels strandvoller. Sand dominerer avsetningene.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Transfarelvosen har mange forskjellige plantesamfunn og til dels med interessant artsutvalg (strandkryp, trådtjønnaks og finnmarksnøkleblom). Strandengene er mye ødelagt av bla. elveforbygginger, meget sterk beiting og mye tråkk og trafikk (Elven og Johansen 1983).

   Fugl
   Deltaet er rasteplass for en rekke arter våtmarksfugl, og har også betydning som hekke-, myte- og overvintringsplass for enkelte arter.

   Fisk
   Transfarelva har tynn bestand med sjøørret og sporadisk fanges det en og annen laks her. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Gårds- og boligbebyggelse preger området. Mye av bebyggelsen ligger mellom E-6 og fjorden. Det ligger en campingplass like ved elveutløpet.

   Jordbruk
   Det er noen gårdsbruk i drift i de nedre delene av Transfarelvdalen.

   Tekniske inngrep
   E-6 går gjennom området og krysser elva ved utløpet til Altafjorden. Det er et opparbeidet et friluftsområde på Latarimoen - Latharineset. Elveforbygninger, molo, kraftledninger, kjørespor og veier er andre inngrep som reduserer områdets verdi.

  Vernestatus

   Transfarelva er varig vernet i verneplan 1.

  Referanser

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Hindrum, Reidar. 1981. Våtmark i Vest-Finnmark. Tromsø museum. Rapport. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret