Til forsiden

Repparfjordelvas utløp i Repparfjorden

Regine: 213.A0 (REPPARFJORDVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 185
Kommune : Kvalsund ( 2017)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1935-1
ØKblad : GK290-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Repparfjordvassdraget ( 213/4 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GK290-5-4 (REPPARFJORDBOTN) fra 1976*) m.fl

  • Beskrivelse av Corine Land Cover
  • Avgrensning av deltaene

    Arealstatistikk

    Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
    CorineDekarProsent
    By/tettbygd areal med åpen struktur1129.30.5
    Områder tilknytta veg/jernbane12259.73
    Massetak/dagbrudd13118.40.9
    Åker og fulldyrka eng/beite2117.80.4
    Naturlig og overflatedyrka eng/beite231115.95.9
    Lauvskog311131.46.7
    Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333495.725.2
    Elver/kanaler51193.64.8
    Sjøer,vann og tjern5124.50.2
    Gruntvannsområder i elver/vann51347.42.4
    Gruntvannsområder i sjø522762.638.7
    Hav og sjøområder523222.711.3
    SUM1968.9100.0

    Samlestatistikk

    Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
    CorineDekarProsent
    Bebygd og annet opparbeidet areal187.44.4
    Jordbruksareal2123.76.3
    Skog og annen fastmark3627.131.9
    Våtmarker400
    Vann51130.857.4
    SUM1968.9100.0

    Flyfoto


    © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 06.07.1977 Flyoppgave: 5515-A00005

    Kvartærgeologisk kart

  • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


    © NGU: Hamborg. M & Follestad B.A. 1982 REPPARFJORDEN 1935-1

    Geologisk beskrivelse

      Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

      Berggrunnen i nedslagsfeltet er dominert av glimmerskifer og metasandstein. Landskapet er preget av et paleisk dalføre skåret ned i et viddeområde som ut mot kysten går over i et storkupert heiområde. Det er en del sammenhengende moenedekke på viddeområdene og elveavsetninger (terrasser og elveslette) i dalføret. Elva har mange grusbanker i løpet og i deltaområdet ved utløpet er det karakteristiske munningsbanker. Deler av deltasletten er hevete terrasser (>5m o.h. ). Deltaplattformen fyller ut fjordbotnen med flere tydelige løp (hovedløp og tidevannsløp) og banker. Sideelvene Indre og Ytre Åriselv drenerer ut i deltaområdet og danner et system med forgreina banker, elvevoller og avsnørte dammer. Store deler av deltaplattformen er tidevannsflater.

    Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

    Naturfaglige verdier

      Flora og vegetasjon
      Det er ikke foretatt botaniske undersøkelser i det avgrensede området.

      Fugl
      Delta- og fjæreområdet ved utløpet av Repparfjordelva er en viktig hekke- og rasteplass for vade- og måkefugl. På de tørre grusbankene ved elveutløpet hekker rødnebbterne og fiskemåke. Ellers hekker bl.a. steinvender, rødstilk og strandsnipe i området. Lakseender og ærfugl er observert i og utenfor elveutløpet om høsten (NOF 1981, Hindrum 1981, Vader 1974 - 1981).

      Fisk
      Repparfjordelva er blant Finnmarks viktigste lakseelver, og elva har status som nasjonalt laksevassdrag. I tillegg til laks fører også elva litt sjøørret og sjørøye. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

      Pattedyr
      Ringsel oppholder seg i de indre delene av Repparfjorden vinterstid.

      Kulturlandskap
      På sørvestsiden av Repparfjordelva, i en kile mellom veien og elva, finnes en pent utformet og lysåpen parkbjørkeskog, hvor busksjiktet holdes nede p.g.a. fortsatt beitepress. Den er ikke spesielt artsrik, og mangler arter av særskilt interesse. Lokaliteten er av beskjeden utstrekning, men lett tilgjengelig, og et fint eksempel på en beitebetinget parkskog på næringsfattig substrat. Den er av interesse i det minste i lokal sammenheng (Alm m.fl. 1994)

    Inngrep

      Bebyggelse
      Det er gårdsbebyggelse, boliger, hytter, uthus med mer på begge sider av elva.

      Jordbruk
      De fleste gårdsbrukene i området er nedlagt, men fortsatt er noen få sauebruk i drift her.

      Tekniske inngrep
      Riksvei 94 til Kvalsund og Hammerfest og en kommunal vei til Brennsvik går gjennom område. Langs riksvegen på sør-vestsiden av Repparfjorden er det steinfyllinger ned mot stranda. Det er privat masseuttak i selve deltaet. Det ligger en del skrot på strandflatene. Det arbeides for å anlegge en golfbane på nordsiden av elva, nær utløpet.

      Forurensing
      Forurensningsbelastningen til Repparfjordelva er liten. Det er renseanlegg ved Skaidi for avløp fra bebyggelsen der.

    Vernestatus

      Repparfjordelva er varig verna i verneplan 3.

    Tilrådinger

      Massetaket i deltaet bør avsluttes.

    Referanser

      Alm, T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

      3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.

      Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finmark. Rapport nr. 13.

      Hindrum, R. 1981. Våtmark i Vestfinnmark. Tromsø museum. Rapport.

      Norsk ornitologisk forening, avd. Finnmark (NOF). 1981. Våtmark og sjøfugl 1981. Rapport.

      Vader, V. 1974 - 1981. Zoologiske notater fra Finnmark.  • Til toppen
    Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret