Til forsiden

Russelvas utløp i Revsbotn

Regine: 218.A0 (RUSSELVVASSDRAGET (RUOSSA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 186
Kommune : Kvalsund ( 2017)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2036-3
ØKblad : GM294-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Russelvvassdraget (Ruossajåkka) ( 218/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GM294-5-4 (SELKOP) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.20.1
  Åker og fulldyrka eng/beite2116.12
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23117.65.9
  Lauvskog3111.70.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333120.940.4
  Elver/kanaler51124.48.1
  Gruntvannsområder i elver/vann51327.79.3
  Gruntvannsområder i sjø522155
  Hav og sjøområder52385.828.7
  SUM299.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal10.20.1
  Jordbruksareal223.77.9
  Skog og annen fastmark3122.640.9
  Våtmarker400
  Vann5152.951.1
  SUM299.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 5310-U5

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av fyllitt/glimmerskifer og noe metasandstein og skifer. Nedslagsfeltet er begrenset og preget av Russdalføret som skjærer sydøstover inn i et viddeplatå med 4-500 meters høyde. De ytre deler av dalen er glasialt preget, mens i viddeområdet er dalføret paleisk preget. Løsmassedekningen varierier med sparsomt dekke av morene i fjell- og heiområdene ut mot kysten og mer sammenhengenende dekke inne på vidda. I dalen er det betydelige morene, hav- og strandavsetninger i ytre del og elveavsetninger langs elva. Elveløpet har svært mange banker (midtbanker, sidebanker) nedover dalen og i utløpet er det sidebanker og innersvingbanker som dominerer. En mindre elveslette og deltaslette er skåret ned i mektige løsmasser som ligger i fjordbotn under marin grense (ca 50 mo.h). Det er dannet en mindre deltaplattform i utløpet av elva. Det er på begge sider av deltaområdet svært velutvikla strandvollfelt av sand/grus og rullestein (strandavsetninger) dannet i ulike stadier av landhevningen. Opptil ca 30 parallelle strandvolllinjer er synlig i den eksponerte skråningen ut mot fjorden. Sterk bølgepåvirkning preger også dagens strandsone i området. Fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Det er ikke foretatt botaniske undersøkelser innenfor deltaområdet.

   Fugl
   Fjæreområdet fra Kokelv, sørvest for Russelvas utløp, og nordøst til Birjastrann, er rasteområde for vadefugl. Fuglelivet ved elveutløpet er forholdsvis dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelig.

   Fisk
   Russelva har laks, og tynne bestander av sjørøye og sjøørret. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er bolig- og fritidsbebyggelse innenfor det avgrensede deltaområdet.

   Tekniske inngrep
   Det er opparbeidet en idrettsplass nede i strandområdet på sørsiden av elva og nord for elva er det en nedlagt avfallsplass. Det finnes en rekke stier/kjørespor i området. Det er gitt en konsesjon for fiskeoppdrett innerst i Revsbotn, like ved utløpet av Russelva.

   Forurensing
   Forurensningsbelastningen til Russelvvassdraget antas å være liten.

  Planstatus

   Området sør for Russelva er avsatt til tettbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Området nord for elva er avsatt til landbruk, natur og friluftsområde (LNF), der spredt bolig, ervervs- eller fritidsbebyggelse ikke tillates. Området nord for dette LNF-området er avsatt til tettbebyggelse.

  Vernestatus

   Russelva er varig vernet i verneplan 2.

  Tilrådinger

   Inngrep som kan forringe områdets naturkvaliteter, bør unngås. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret