Til forsiden

Brennelvas utløp i Brennelvfjord

Regine: 224.2A0 (BRENNELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 187
Kommune : Porsanger ( 2020)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2035-3
ØKblad : GO280-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Brennelva ( 224/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GO280-5-2 (ILDSKOG) fra 1975*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11244.51.4
  Områder tilknytta veg/jernbane12268.82.2
  Flyplass12411.80.4
  Åker og fulldyrka eng/beite211230.97.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23169.12.2
  Lauvskog311477.615.1
  Barskog31226.10.8
  Blandingsskog3134.20.1
  Strand, dyner og sandflater3310.20
  Fjell i dagen / blokkmark33220.40.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333751.423.8
  Myr412311.99.9
  Elver/kanaler511132.14.2
  Sjøer,vann og tjern51210
  Gruntvannsområder i elver/vann51370.2
  Gruntvannsområder i sjø52280525.4
  Hav og sjøområder523201.76.4
  SUM3163.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1125.14
  Jordbruksareal23009.5
  Skog og annen fastmark31279.940.5
  Våtmarker4311.99.9
  Vann51146.836.3
  SUM3163.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 29.07.19?? Flyoppgave: 4910-W8

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Follestad B.A. 1975-76 LAKSELV 2035-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er lite og utgjør en del av åslandskapet innerst i Porsangerfjorden. Berggrunnen består av vulkanske bergarter, metabasalt, noe kvartsitt, glimmergneis og gabbro. Løsmassedekningen er sparsom med unntak av noe morene i øvredel av nedslagsfeltet og avsetninger i dalføret og ut mot kysten av hav-og fjordavsetninger, strandavsetninger og elveavsetninger. Det er også svært store myrområder bl.a på flatene øst for deltaområdet. Elveløpet er i hovedsak samlet, men har banker nær utløpet i fjorden. Deltaområdet har hevete terrasser, dels preget av bølgeeksponering med strandvasking ut mot fjorden (m. Markerte strandvoller) og det er dannet en ca 700m lang tange foran utløpet av elva. Det er et større oppgrunnet område i fjorden utenfor. Avsetningene er sammenhengende vestover mot Lakselvas delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Strandenga ved utløpet av Brennelva er besøkt av Nordhagen (1954), Gjærevoll (1962) Vestergaard (1972), Kristiansen (1975) og Elven og Johansen (1983).

   Det er funnet bestander med korshesterompe i Brennelvas deltaområde. Strandenga her er verneverdig.

   Fugl
   Fjøreområdet i bunnen av Brennelvfjorden er rasteområde for vadefugl. Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelig.

   Fisk
   Brennelv har tynne bestander av laks og sjøørret.

  Inngrep

   Bebyggelse
   I nedre del av Brennelvdalen er det gårds- og boligbebyggelse.

   Jordbruk
   Brennelv er en aktiv jordbruksbygd, selv om noen arealer ligger brakk. I Brennelvdalen beiter ca 2000 sau.

   Tekniske inngrep
   Området ved Brennelvosen er preget av større inngrep. E-6 går gjennom området i sør. Veien nordover til Hamnbukt og Asphaug, på østsiden Brennelvfjorden, tar av fra E-6 like øst for Brennelva. På vestsiden av Brennelvfjorden ligger Banak flyplass.

   Porsanger kommune har opparbeidet et friluftsområde med turstier, parkeringsplass med mer, på Brennelvneset (Lavttenjárga/ Lohtiniemi).

   Forurensing
   Undersøkelser av vannkvaliteten i Brenneva viser at strekningen fra E-6 og sørover er lite til moderat forurenset. Elva nedenfor E-6 og munningsområdet er sterkt forurenset (Huru og Traaen 1998).

  Vernestatus

   Brennelva er varig vernet i verneplan 2.

  Tilrådinger

   Inngrep som kan redusere områdets verneverdi ytterligere må unngås.

  Referanser:

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 13.

   Gjærevoll, O. 1962. XIII. International Phytogeographical Excursion to Finnmark and Troms. 26.07. - 05.08.1961. 26s. Trondheim.

   Huru, H. og Traaen, T. 1998. Undersøkelser av vannkvalitet i Tverrelva, Altaelva, Kautokeinoelva, Brennelva og Pasvikelva. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr 4 - 1998.

   Kristiansen, J.N. 1975. Registrering av verneverdig havstrandvegetasjon i Nordland, Troms og Finnmark. Rapport i forbindelse med Miljøverndepartementets Landsplan for verneverdige naturtyper og forekomster - strandengundersøkelsene. Universitetet i Tromsø. 62 s. Stensil.

   Nordhagen, R. 1954. Studies on the vegetation of salt and brackish marshes in Finnmark (Norway). Vegetatio 5-6: 381-394.

   Vestergaard, P. 1972. Edafologisk-økologisk undersøgelse over arktisk strandengs-vegetation. Nord-Norge 1971. 43 s. København. Stensil. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret