Til forsiden

Lakselvas utløp i Porsangerfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 224.A0 (LAKSELVVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 188
  Kommune : Porsanger ( 2020)
  Fylke : Finnmark ( 20 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 2035-3
  ØKblad : GO281-5-3
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Lakselva ( 224/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GO281-5-3 (LAKSELV BRU) fra 1975*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112480.5
  Områder tilknytta veg/jernbane122166.81.8
  Massetak/dagbrudd1311681.8
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14214.60.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211405.94.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23132.10.3
  Lauvskog3112109.122.5
  Barskog3125.10.1
  Blandingsskog31317.30.2
  Fjell i dagen / blokkmark33215.30.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331980.921.1
  Myr412108.51.2
  Elver/kanaler511653.47
  Sjøer,vann og tjern51214.40.2
  Gruntvannsområder i elver/vann513183.42
  Gruntvannsområder i sjø5222749.529.3
  Hav og sjøområder523710.97.6
  SUM9383100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1397.44.2
  Jordbruksareal24384.7
  Skog og annen fastmark34127.744
  Våtmarker4108.51.2
  Vann54311.646
  SUM9383100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 29.07.19?? Flyoppgave: 4910-V2

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Follestad B.A. 1975-76 LAKSELV 2035-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av grunnfjell og kaledonske bergarter, kvartsitt, glimmergneis, metabasalt og mindre områder med granitt, gabbro og olivin. De ytre deler har fjell og åslandskap, mens de indre deler har viddepreg med viddeområder på ca 4-500m o.h. Store deler av området har sammenhengende morenedekke og i dalføret er det betydelige breelv- og elveavsetninger. Elveløpet har nedover dalen fra Porsangermoen stykkevis utviklet forgreina løp og mange banker, mens det i nedre del er velutviklet meandrering, dels med avsnørte meandre. Deltasletten har store areal hevete terrasser, ca 5 mo.h.(jfr. Banak flyplass) og terrassenedskjæringer i ulike nivå ned mot dagens elveløp. Sand dominerer avsetningene. Det er en mindre grusvifte bygget over en del av deltaet fra elva Raapunoja på vestsiden av området. Det er midtbanker nær utløpet av Lakselv og det er dannet en meget stor deltaplattform ( 3-4 km2) i vifteform utenfor utløpet av elva. Hovedløpet gjennom deltaplattformen ligger i dag inn mot fjellsiden mot vest, men det er også tydelig forgreining av løpet, bankedannelser og tidevannsløp på deltaplattformen. Fjordhodedelta

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Det er ikke kjente botaniske undersøkelser av strandengene innenfor Lakselvas deltaområde.

   Lakselvdalen, fra Nedrevatn og til munningen av Lakselva, har rike gråor- og høgstaude-bjørkeskog på elveavsetninger. I de rike bjørkeskogbestandene domineres feltsjiktet av de vanlige høgstaudeartene. Det meste av gråorskogen er av mjødurt-type. Skogstypen er noen steder sterkt beitepåvirket (Johansen og Nilsen 1983).

   Fugl
   De store fjæreområdene i Porsangerfjorden, blant annet her utenfor Lakselva, er rasteplasser for store vadefuglflokker. Gruntvannsområdene er viktige nærings- og myteområder for ærfugl og andefugl (Strann 1992, Strann & Vader 1986).

   Fisk
   Lakselva har status som nasjonalt laksevassdrag og er blant Finnmarks 10 viktigste lakseelver. Lakselva har også en god bestand med sjøørret og i tillegg fanges det også noe sjørøye. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

   Pattedyr
   Det er mye sel i Porsangerfjordens indre del, mest steinkobbe (Haug m.fl. 1998).

   Marine verneverdier
   Hele fjordsystemet, avgrenset utover ved linjen Ytre Sandvik - Båtneset/Børselvneset, er verneverdig og utgjør et av de viktigste marine våtmarksområdene i Norden (Brattgard & Holthe red. 1995).

   Kulturlandskap
   På Nedre Smørstad, like øst for Lakselva, ligger en pent utformet slåtteng som er relativt rik på urter. Rent vegetasjonsmessig må den betegnes som triviell. Enga blir i dag brukt til sauebeite. Den ligger sentralt til i Lakselv, og er trolig representativ for mange enger som er anlagt på magre elvesedimenter.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Fra Lakselv sentrum til Nedre Smørstad er det boligbebyggelse.

   Jordbruk
   Det ligger noen gårdsbruk innenfor den avgrensede lokaliteten.

   Tekniske inngrep
   Området ved Lakselvosen er preget av større inngrep. Seinesmoen, på østsiden av Lakselva, ligger innenfor forsvarets område ved Banak Flyplass. E-6 går gjennom området/grenser til området i vest, og krysser Lakselva ved Smørstad. En rekke kommunale og private veier er også opparbeidet her. Andre større inngrep innenfor deltaområdet er kraftlinje, grustak og elveforbygninger med mer.

   Forurensing
   Forurensningsbelastningen til Lakselva liten.

  Vernestatus

   Lakselva er varig vernet i verneplan 3. Elva er regulert ved ei mindre sideelv oppe i vassdraget. Det er ingen verneområder innenfor deltaet.

  Tilrådinger

   Inngrep som kan redusere områdets verneverdi må unngås.

  Referanser

   Alm, T., Alsos, I. G., Bråthen, K. A., Karlsen, S. R., Nilsen, L., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   2. Lokalitetsbeskrivelser for Vest-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 76.

   Brattgard, T. og Holthe, T. (red.), 1995: Kartlegging av marine verneområder i Norge. Tilråding fra rådgivende utvalg. Utredning for DN 1993 - 3. Direktoratet for naturforvaltning.

   Haug, T., K.T. Nilssen og Nils Skavberg. 1998. Visuelle tellinger av steinkobbe i Vesterålen, Troms og Finnmark i 1998. Fiskeriforskning Tromsø. Rapport 12/1998.

   Johansen, B. og Nilsen, E. 1983. Gråorskog i Finnmark - flora, vegetasjon og verneverdier. Miljøverndepartementet Rapport T553: 1:66.

   Strann, K.-B. og W. Vader. 1986. Registrering av hekkende sjøfugl i Troms og Vest-Finnmark 1981 - 1986.

   Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA Naturvitenskap nr. 55.

   Strann, Karl-Birger. 1992. Sjøfuglundersøkelser i Porsanger 1988-90. Med hovedvekt på hekkende ærfugl. - NINA Oppdragsmelding 104: 1-13.


  ©Statens kartverk 1:50000, Grunnlag N50 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret