Til forsiden

Storåes utløp i Gjende

Regine: 002.DGH (SJOA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 19
Kommune : Lom ( 514) og Vågå (515)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 984 meter
N50blad : 1617-4
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Jotunheimen nasjonalparkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Sjoa ( 002/8 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1617-4

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1123.50.5
  Områder tilknytta veg/jernbane1220.50.1
  Lauvskog31122432.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333213.730.7
  Myr412125.318
  Elver/kanaler51119.22.8
  Sjøer,vann og tjern512109.515.7
  SUM695.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal140.6
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3437.762.9
  Våtmarker4125.318
  Vann5128.718.5
  SUM695.7100.0

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Foto


  © Foto: Jan Bjurgren 1975

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i nedbørfeltet består av omdannede bergarter av prekambrisk alder i kaledonske dekker-charnockittiske og anortosittiske bergarter, gabbro, noritt og hyperstendioritt (Sigmond et al. 1984).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Storåedeltaet er bygd opp der elva Storåe renner ut i Gjende (984 m.o.h.), Lom kommune. Deltaet er middels stort med sine 696 dekar. Hovedløpet splitter seg i to i deltaområdet hvor også elva Vesleåe renner ut. Deltaet ligger innen Jotunheimen nasjonalpark, og er en del av det verna vassdraget Sjoa.

  Naturfagverdier

   Fauna
   Det er bestander av aure i Gjende.

  Inngrep

  Planstatus

   Området er båndlagt for vern etter naturvernloven.

  Vernestatus

   Deltaet ligger i sin helhet innenfor Jotunheimen nasjonalpark. Deltaet ligger i Sjoavassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging.

  Dagens bruk

   Den viktigste brukerinteressen i deltaet er friluftsliv.

  Referanser

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret