Til forsiden

Ytre Billefjordelvas utløp i Porsangerfjorden

Regine: 222.7A (BILLEFJORDELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 190
Kommune : Porsanger ( 2020)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2035-4
ØKblad : GO287-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Billefjordelva ( 222/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GO287-5-2 (YTRE BILLEFJORD) fra 1975*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1124.30.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12214.91
  Åker og fulldyrka eng/beite21115.21
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23111.10.7
  Lauvskog311413.627.9
  Fjell i dagen / blokkmark3321.60.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333131.38.8
  Myr412127.68.6
  Elver/kanaler51119.11.3
  Sjøer,vann og tjern5128.20.6
  Gruntvannsområder i elver/vann5131.80.1
  Gruntvannsområder i sjø522559.537.7
  Hav og sjøområder523176.111.9
  SUM1484.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal119.21.3
  Jordbruksareal226.31.8
  Skog og annen fastmark3546.536.8
  Våtmarker4127.68.6
  Vann5764.751.5
  SUM1484.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 29.07.19?? Flyoppgave: 4910-K4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av fyllitt, glimmerskifer, skifer og metasandstein. Landskapet er preget av et dalføre som ligger i østre kant av et viddeplatå på ca 4-500 mo.h. Store deler av nedslagsfeltet har sammenhengende morenedekke. Hav- og fjordavsetninger finnes i ytre del av dalføret. Elveløpet er samlet gjennom dalen, i deltaområdet med noe forgreining og banker. I utløpet er det munningsbanker og en tydelig deltaplattform bl.a med strandvoller/bølgedannede banker. Store deler av deltaområdet på land er hevete terrasser med nivå opp til ca 25 mo.h. På disse flatene er det også store myrkompleks. De aktive prossesser i dag foregår i første rekke i utløpet av dagens elveløp. Fjordsidedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Strandenga i Ytre Billefjord er beskyttet av isdekke om vinteren. På de store leirflatene er det spredt teppesaltgras-eng fulgt av normal salteng-sonering. Et lite elveutløp gir sterk ferskvannspåvirkning og av brakkvannsvegetasjon finnes spredt fjærsivakseng, pølstarr-pøl og strandmyr. Ellers finnes en driftlinje med rødsvingel- saftstjerneblom-voll (Elven og Johansen 1983). Stranda er sterkt beitet og opptråkket av rein.

   Fugl
   Mudderflatene er raste- og næringsområde for våtmarksfugl (Hindrum 1981).

   Fisk
   Ytre Billefjordelva har en liten bestand laks.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bebyggelsen i Ytre Billefjord ligger langs E-6. Mellom veien og sjøen er det gårds- og boligbebyggelse samt flere fritidshytter og naust. Ovenfor veien er det, i tillegg til det gårds- og boligbebyggelse, en campingplass.

   Jordbruk
   Det ligger noen gårdsbruk innenfor munningsområdet.

   Tekniske inngrep
   E-6 går langs fjorden og krysser Billefjordelva ca 500 m ovenfor deltakanten.

  Vernestatus

   Ytre Billefjordelva er varig vernet i verneplan 2.

  Referanser

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr.13.

   Hindrum, Reidar. 1981. Våtmark i Vest-Finnmark. Tromsø museum. Rapport. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret