Til forsiden

Storelvas utløp i Laksefjord

Regine: 228.A11 (STORELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 192
Kommune : Lebesby ( 2022)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2135-1
ØKblad : GX287-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Storelva ( 228/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GX287-5-2 (KUNES SØR) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.20
  Områder tilknytta veg/jernbane12223.51
  Massetak/dagbrudd1316.70.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312.50.1
  Lauvskog311691.628
  Fjell i dagen / blokkmark3321.70.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331011.441
  Elver/kanaler511255.410.4
  Sjøer,vann og tjern5120.70
  Gruntvannsområder i elver/vann51332.61.3
  Gruntvannsområder i sjø522295.412
  Hav og sjøområder523145.75.9
  SUM2467.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal130.41.2
  Jordbruksareal22.50.1
  Skog og annen fastmark31704.769.1
  Våtmarker400
  Vann5729.829.6
  SUM2467.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 14.07.1981 Flyoppgave: 7010-AS03

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av kvartsitt, skifer/ sandstein/ kalkstein, metasandstein, fyllitt/glimmerskifer og noe dolomitt og charnokitt. Hovedelen av nedslagsfeltet har viddepreg med dalsenkning ned mot fjorden. Det er betydelig morenedekning på viddeområdene i syd og noe brelv- og elveavsetninger i dalføret. Marin grense er ca 70 mo.h. Elveløpet er dels forgreinet og har mange banker nedover løpet. I utløpet er det dannet et større deltaområde (Sletta), for en stor del som en hevet terrasse med nivå på ca 10- 17 mo.h. Dagens elveløp skjærer gjennom dette hevete deltaområdet og er dels vidt forgreinet mellom mange banker, midtbanker i løpet og munningsbanker i utløpet. De danner vifteform ut på en tydelig deltaplattform med bratt front.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Det er ikke foretatt botaniske undersøkelsen innenfor den avgrensede lokaliteten.

   Fugl
   Grunntvannsområdet utenfor Storelva og Sørelva (objekt 209) er rasteområde for vadefugl (Bangjord & Lorentsen 1981) Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig undersøkt og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

   Fisk
   Storelva har en livskraftig laksebestand. I tillegg til laks, fanges det noe sjøørret og sjørøye i vassdraget. Det er opprettet en fredningssone utenfor elva (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

   Kulturlandskap
   Båteng, som ligger på vestsiden av Storfjorden, er et naturskjønt område, med pene grønne enger og beitemarker, og et prektig utsyn over Laksefjorden. Det er utvilsomt verdifullt som tur- og friluftsområde, men har bare beskjeden botanisk interesse som kulturlandskap (Alm m.fl. 1994).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det finnes noen få hytter langs Storelva, de fleste ovenfor det avgrensede området. Nært elvemunningen, på vestsiden av Storfjorden, står det en tømmerbu og en fiskehjell.

   Tekniske inngrep
   Riksveien går helt i sør av det avgrensede området. Det finnes også noen stier som går fra riksveien og ned til elva.

  Vernestatus

   Storelva er varig vernet i verneplan 1.

  Referanser

   Alm, T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.

   Bangjord, G. og S. H. Lorentsen. 1981. Sjøfugl og våtmark. NOF. Notat til Fylkesmannen i Finnmark, viltkonsulenten.

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret