Til forsiden

Adamselvas utløp i Laksefjord

Regine: 229.1 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 193
Kommune : Lebesby ( 2022)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2135-1
ØKblad : GY288-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Adamsfjord naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Grunntvannsdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GY288-5-1 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121.30.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23133.92.9
  Lauvskog31170.26.1
  Fjell i dagen / blokkmark33214.91.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33353.84.6
  Elver/kanaler5113.60.3
  Gruntvannsområder i sjø522745.964.4
  Hav og sjøområder523235.320.3
  SUM1158.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11.30.1
  Jordbruksareal233.92.9
  Skog og annen fastmark3138.912
  Våtmarker400
  Vann5984.885
  SUM1158.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 14.07.1981 Flyoppgave: 7010-AR03

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av store områder med skifer/ sandstein/ kalkstein, kvartsitt, konglomerat /breksje og noe gabbro, charnokitt og dolomitt. Landskapet er preget av fjell-og heiområder ved kysten og viddepreg innover. Viddeplatået har høyde på 250-600 mo.h. Dalføret er paleisk i viddeområdene og glasialt preget ut mot kysten. De indre deler av nedslagsfeltet har sammenhengende morenedekke og i dalføret er det dalfylling av breelv- og elveavsetninger. Elveløpet er samlet i øvre deler og har nedover elvesletten mange banker. Terrassenivået på avsetningene ute ved fjorden er ca 50 mo.h. og stiger noe innover. Kort før utløpet i fjorden passerer elva en fjellterskel og det dannes en foss på ca 40m høyde. I fjorden utenfor er det dannet en stor deltaplattform /grunntvannsområde med elveløpet (forgreinet ytterst på flaten) som en dypere renne. Bølgepåvirkning har ført til dannelse av strandvoller/strand i strandsonen og bølgedannede banker i grunntvannsområdet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Alm (1994) har beskrevet innmak/slåttemark i Adamsfjord, som nå ligger brakk, i forbindelse med botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. Vegetasjonstypen her er ordinære, men representative for overflatedyrket eng.

   Adamsfossen er et vakkert innslag i landskapsbildet og dolomitt i berggrunnen gir rik kalkflora langs fossen. I deler av året er det lite vann i fossen på grunn av kraftutbygging.

   Fugl
   Fjæra er avgrenset av en bratt skrent inn mot land og strekker seg ca. 1 km utover. Av vaderne er tjeld og sandlo mest tallrik. Gruntvannsområdet utenfor er rasteplass og til dels myte-område for siland, laksand, ærfugl og sjøorre. Dessuten kan store mengder måsefugler ha tilhold i her (Vader 1974 - 1981 og NOF 1981).

   Kulturlandskap
   Adamsfjord har pent og instruktivt kulturlandskap, med mange tufter og mye av det gamle preget av kulturmarkene i behold (Alm m.fl. 1994).

   Kulturminner
   Området har mange tufter som er vernet etter kulturminneloven (Simonsen 1991, Alm 1994).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er ingen bebyggelse innenfor det avgrensede deltaområdet.

   Tekniske inngrep
   Adamselva er regulert ved kraftutbygging, noe som har redusert vannføringa i elva sterkt. Det søndre fossefallet i Adamsfossen er delvis tørrlagt.

   En avkjørsel fra riksvegen fører ned til den øverste terrassen. Området brukes av turister til camping.

  Vernestatus

   Området er vernet som Adamsfjord naturreservat. På terrassene finnes gamle samiske hustufter som er vernet etter kulturminneloven.

  Referanser

   Alm, T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.

   Bangjord, G. og S. H. Lorentsen. 1981. Sjøfugl og våtmark. NOF. Notat til Fylkesmannen i Finnmark, viltkonsulenten.

   Bjørn, Tor Harry. 2000. Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden i Finnmark ved bruk av sportegn-metoden. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr.1 - 2000.

   Finnmark avd. av N.O.F. 1981. Våtmark og sjøfugl 1981. Rapport.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 13.

   Simonsen, P. 1991. Fortidsminner nord for Polarsirkelen. 2. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 213s. (Alm m.fl. 1994).

   Vader, V. 1974 - 1981. Zoologiske notater fra Finnmark. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret