Til forsiden

Julelvas utløp i Tanafjorden

Regine: 234.5A0 (JULELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 198
Kommune : Tana ( 2025)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2335-4
ØKblad : HK290-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Julelva ( 234/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) HK290-5-4 (JUOVLAVUONBATTA) fra 1971*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11260.12.2
  Områder tilknytta veg/jernbane12235.11.3
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14214.80.5
  Åker og fulldyrka eng/beite21131.21.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23178528.6
  Lauvskog311533.919.4
  Fjell i dagen / blokkmark3325.90.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333379.913.8
  Myr41238.71.4
  Elver/kanaler511742.7
  Sjøer,vann og tjern5124.30.2
  Hav og sjøområder523783.128.5
  SUM2745.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11104
  Jordbruksareal2816.229.7
  Skog og annen fastmark3919.733.5
  Våtmarker438.71.4
  Vann5861.431.4
  SUM2745.9100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 23.06.1996 Flyoppgave: 96139-E003

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet er dominert av skifer, sandstein og kalkstein. Juleelvas dalføre og sidedaler danner en markert nedskjæring i et relativt flatt viddeplatå på ca 400 m o.h. Dalførene er glasialt utformet i ytre deler og på viddeplatået som V- forma nedskjæringer (canyons). Store deler av viddeområdene har sammenhengende morenedekke. Langs de ytre deler av elva er det dalfylling av elveavsetninger. Marin grense er ca 50 mo.h. i området. Elveløpet er i hovedsak samlet, men med banker i nedre del. Elvesletten i dalbunnen går jevnt over i deltasletten hvor det er en del spor etter tidligere løp og terrasser. I utløpet er det dannet en velutviklet vifteformet deltaplattform med sterkt forgreina løp og mange banker. Store deler av denne er tidevannsflater. Det har vært noe sand/grusuttak i vestre del av området.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Bak grusbanker med strandrug-rødsvingel-samfunn og taresaltgras-grusstrand er det strandeng med rotete sonering. Her finnes teppesaltgraseng, rødsvingel-grusstarreng, pøler med trådtjønnaks og pølstarr, og to typer strandmyr; den ene med østerbot-tenstarr. Utvalget av vegetasjonstyper er stort.

   Området er forstyrret av beiting mm.

   Fugl
   Strand- og fjæreområdene har betydningsom raste- og næringsområde for vade- og andefugl (Fylkesmannen i Finnmark1985).

   Fisk
   Julelva har en liten bestand med sjørøye.

   Andre registreringer
   Kvartærgeologi og geomorfologi i Julelvas nedbørsfelt er beskrevet av Sollid m.fl. (1978). Hydrografi og evertebratfauna i vassdraget er beskrevet av Huru (1981).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bygda Austertana ligger innenfor deltaområdet. Her er gårds- og boligbebyggelse, butikker og skole med mer.

   Jordbruk
   Austerta er en jordbruksbygd, med både melkeproduksjon og sauedrift.

   Tekniske inngrep
   Veier og elveforbygninger. Elva er regulert ved at noe av feltet i øvre del er permanent ført nordover til Kongsfjordreguleringen.

  Vernestatus

   Julelva er varig vernet i verneplan 3.

  Referanser

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Elven, R. 1985. Verneverdig havstrandvegetasjon - Tanamunningen, Tana kommune og Neiden- Munkefjord, Sør-Varanger kommune. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 11.

   Fjelland, M. 1982. Subartiske strandenger i Finnmark. Økologiske variasjoner som følge av tidevannet, og salttoleranse hos utvalgte strandengplanter. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Tromsø.

   Fylkesmannen i Finmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finmark. Rapport nr. 13.

   Huru. H. 1981. Julelva. Hydrografi og ebv\vertebratfauna i Julelva, Øst-Finnmark, i 1979. Universitetet i Tromsø. Institutt for museumsvirksomhet. Tromura Naturvitenskap, nr 23.

   Sollid. J. L., Jelmert, L.T., Kristiansen, K., og Tessem, B. 1978. Rapport over kvartærgeologi - geomorfologi for verneobjekt 204 - Julelva. 10-års vernede vassdrag. Gografisk institutt. Universitetet i Oslo. Rapport. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret