Til forsiden

Bøvres utløp i Vågåvatnet

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 002.DHBA10 (BØVRI) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 20
  Kommune : Lom ( 514)
  Fylke : Oppland ( 5 )
  Høyde over havet: ca. 362 meter
  N50blad : 1618-4
  ØKblad : BP090-5-3
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Del vernet som Åsjo naturreservat.
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Bøvri ( 002/10 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BP090-5-3 (PRESTGARDSSKOGEN) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11252.20.7
  Industri og handelsområder12129.30.4
  Områder tilknytta veg/jernbane122680.9
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1416.90.1
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14243.90.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211352.14.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231110.1
  Lauvskog311484.26.4
  Barskog312230.3
  Blandingsskog31333.90.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333510.26.7
  Elver/kanaler51130.70.4
  Sjøer,vann og tjern5122791.736.8
  Gruntvannsområder i elver/vann513315941.6
  SUM7596.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1200.32.6
  Jordbruksareal2363.14.8
  Skog og annen fastmark31051.313.8
  Våtmarker400
  Vann55981.478.7
  SUM7596.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.07.1981 Flyoppgave: 7030-AL07


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 23.08.2002

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 07.08.1991


  © Foto: Dagfinn Claudius

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaet har ved Bøvris utløp en klassisk form (vifteformet) med overgang til vifteslep nedover vassdraget. Disse sedimentene har fylt opp det meste av løpet ned til Vågåvatn.

   Nedbørfeltet har en variert berggrunn. De sentrale og sørlige deler, som omfatter de sentrale delene av Jotunheimen, tilhører Jotundekket. I nord og nordvest stikker fyllitten fram mellom to smale belter av sparagmitt. Selve hoveddalføret følger over lange strekninger et strøk med fyllitt. Mellom Høydalsvatn og Bøvertunvatn finnes kalkspatmarmor. Lengst i nordvest ved vannskillet mot Skjøle ligger nedbørfeltet innenfor det nordvestlandske grunnfjellsområdet (Walseng 1989). I selve deltaet er det migmatittisk gneis, granittisk og granodiorittisk sammensetning (Sigmond et al. 1984). Vassdraget er preget av stor materialtransport som følge av breenes materialproduksjon. I tillegg fører erosjon i vegetasjonsfrie moreneavsetninger en del sedimenter ut i elvene. Suspensjonstransporten i Bøvre er på 155700 tonn /år (Elster et al 1996). Den store materialtransporten har ført til at de fleste dalbekkener oppover i vassdraget er fylt igjen av grovt materiale. Prosessene har pågått mer eller mindre kontinuerlig siden isavsmeltningstida. Selv under dagens forhold er det en betydelig transport i vassdraget. Ved utløpet i Vågåvatnet er det akkumulert en større deltaavsetning av finere materiale. Denne strekker seg flere kilometer utover i Vågåvatnet. Deltafronten ligger i dag øst for Lia bru (Huseby og Faugli 1986). Bøvre har høy pH og ledningsevne grunnet de lett forvitrelige fyllittene (Walseng 1990).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Bøvredeltaet er bygd opp der elva Bøvre renner ut i Vågåvatnet (362 m.o.h.), Lom kommune. Deltaet er middels berørt av inngrep og er stort med sine 7596 dekar. Bøvre drenerer de nordvestlige delene av Jotunheimen og har et totalt nedbørfelt på 895 kvadratkilometer. I deltaet ligger det grunne vatnet og naturreservatet Åsjo. Bøvre er et typisk brevassdrag som er sterkt masseførende. På østsiden av elvemunningen er glasifluvialt materiale blåst opp på land til en ca. 5 m høy, 800 m lang og 100-150 m bred sandrygg - et lite sanddynelandskap. Ved høy vannstand i Vågåvatnet er storparten av deltaområdet vanndekket. Ved lav vannstand er det et raskt vandrende og meandrerende elveløp gjennom deltaet. Bøvre er et varig verna vassdrag.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Floraen består av få, lite kravfulle og flomtolerante arter. Utenfor sandryggen i deltaet er det en vid sandstrand med graminiddominert pionervegetasjon i ulike utforminger ned mot Vågåvatnet. Pionervegetasjonen inneholder særlig mange fjellarter. Vegetasjonen er beitepåvirket, men gror langsomt igjen. Åsjo er et grunt vatn på sørsiden av Vågåvatnet. Vannstanden påvirkes av vannføringen i Otta elv. Vatnet var tidligere et stort flomutsatt øreområde dominert av løvkratt og -skog, som etter forbygningen av Bøvres munning er blitt atskillig mer avstengt og mindre flompåvirket enn før (Fremstad 1986). I Åsjo vokser den sjeldne arten broddtjønnaks (Potamogeton friesii) .

   Fauna
   Åsjo har en rik fuglefauna og er et svært viktig trekk- og hekkeområde. Som hekkefugl kan nevnes de regionalt sjeldne artene sothøne og gråhegre. De regionale rødlisteartene sivhøne (1990, 1994) og knekkand er observert her. Den nasjonale og regionale rødlistearten skjeand har hekket her i 1988 (Opheim 1998). Om seinsommeren og høsten er det store konsentrasjoner av ender i området (både gras-, dykk- og fiskeender). Nedbørfeltet har en forholdsvis rik forekomst av våtmarksfugl. Gruppene ender og vadere er ganske godt representert. Nedbørsfeltet har betydning for sårbare rovfugl- og uglearter (Bekken 1992). Oter er registrert ved deltaet (Bekken 1992). Det finnes bestander av aure, røye, harr, ørekyte og karuss i vassdraget (Hegge 1989). Walseng (1990) registrerte 21 arter krepsdyr i vassdraget.

  Inngrep

   Bøvre er sterkt kanalisert og elvesletta er nedbygd med industriområde, idrettsanlegg, masseuttak og jordbruk (Anon 1994). Utløpet av Bøvre er forbygd. Langs breddene er det tippet en del grovblokket materiale, og det er bygd kraftledning over vannet. Pumpehus og ledninger viser at vatnet brukes til irrigasjon (Fremstad 1986). Det er gjort masseuttak også i selve deltaet (Anon 1994). Det er veifylling og -bru gjennom deltaet som innsnevrer vassdragets bredde til ca en tredjedel. Dette har trolig stor betydning for strøm- og sedimentforholdene i deltaet. Masseuttak på utløpet i Vågåvatnet hevdes å ha senket vannstanden slik at store sandbanker i deltaet tørrlegges. Dette gir stor sandflukt ved sterk vind som skaper plager i Lom.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   En mindre del av deltaet er vernet som Åsjo naturreservat.Tilløpselva Bøvra er varig vernet mot kraftutbygging

  Referanser

   Anon 1994. Vassdragsplan for Otta. Status, mål og tiltak. Skjåk, Lom, Vågå og Sel kommuner.

   Bekken, J. 1992. Verneplan 4, fuglefaunaen i vassdrag på østlandet. NVE rapport 29.

   Elster, M., Bogen,J. og R. T. Ottesen 1996. Sediment transport, depositional processes and particle bound elements of the Vågåvatn delta, Norway. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 47, 113-119.

   Fremstad, E. 1986. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen. Botaniske undersøkelser 2. Inventering av flommarkene i Ottadalen. Økoforsk rapport 1986(4):1-69.

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Huseby, S. og P. E. Faugli 1986. Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen, fluvialgeomorfologisk oversikt. Vassdragsforsk 91.

   Opheim, J. 1998. Truede fuglearter i Oppland. FMO, miljøvernavd. rapport 2/98.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser.

   Walseng, B. 1990. Verneplan 4. Ferskvannsundersøkelser i 13 vassdrag i Oppland og Hedmark. NINA Utredning 16. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret