Til forsiden

Trollfjordelvas utløp i Trollfjorden

Regine: 235.1Z (TROLLFJORDELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 200
Kommune : Berlevåg ( 2024)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2336-3
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 2336-3

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog og annen fastmark3179.416
  Områder tilknytta veg/jernbane1229.50.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33352547
  Elver/kanaler511252.2
  Sjøer,vann og tjern51238.43.4
  Gruntvannsområder i sjø522100.29
  Hav og sjøområder523240.521.5
  SUM1118100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal19.50.8
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3704.463
  Våtmarker400
  Vann5404.136.1
  SUM1118100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.07.1986 Flyoppgave: 9030-M3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet er kvartsitt m. konglomerat, sandstein og gråvakke/ skifrig slamstein. Det meste av nedslagsfeltet har viddepreg. Hoveddalføret er V-formet , dels med bratte dalsider og er markert nedskåret i viddeflaten som ligger på 4 500 mo.h. Ved St. Buevatn (236 mo.h.), det største vannet i nedslagfeltet, er det en del mektige moreneavsetninger, ellers er viddene preget av et relativt tynt, usammenhengende morenedekke eller blokkhav av forvitret berggrunn. Blokkhav dekker dels store areal i nedslagsfeltet. Ved Trollfjorden er det noe marine avsetninger og breelvavsetninger /elveavsetninger langs elva. Marin grense er ca 65 mo.h. Elveløpet er i hovedsak samlet, men med en del bankedannelser og noe forgreinet løp nedover dal n. Nedre del av elva løper over en skogkledd elveslette (elveavsetninger av sand, grus og stein) . Deltaet er et klassisk delta med grunne munningsbanker (tidevannsflater) ut i fjorden. Her opptrer også tidevannskanaler og tydelige strandvolldannels r. Utenfor deltaflaten finnes markerte "fossile" strandvoller i flere nivå fra landhevningsperioden. Noen mindre elver/bekker har også utløp på deltaflaten, en av disse har et sterkt meandrerende løp.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Strandeng i egentlig forstand, finnes bare helt fragmentarisk i fjordbunnen av Trollfjorden. Sør for Trollfjordelva, på stein/grusbanker vokser en relativt stor bestand av svalbardvalmue Andre arter av interesse som er påvist her er finnmarksstarr, ishavsstjerneblom, saftstjerneblom og brønnkarse. Brønnkarse ble funnet i kanten av en større ferskvannsdam. Dette er sannsynligvis ny nordgrense for arten. (Kristensen 1986). Bjørkeskogen i Trollfjorddalen ovenfor deltaområdet er verneverdig (Kollstrøm m.fl. 1995).

   Fugl
   Deltaområdene ved utløpene av Trollfjordelva og Maddjejohka og strandenga fungerer som viktig rasteplass for en mengde vann- og spurvefugler. Karakterarter i dette området er stokkand, ærfugl, tjeld, sandlo, rødstilk, fiskemåke, rødnebbterne, makrellterne, lappiplerke og sivsanger. I tillegg er gruntvannsområdet utenfor deltaet et viktig tilholdssted for haveller, svartand, mytende ærfugl og laksender.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bygda er fraflyttet og boligene blir i dag brukt som hytter.

   Tekniske inngrep
   Det går en ca 3 km lang "bygdevei" langs fjæra.

  Vernestatus

   Trollfjordelva er varig vernet i verneplan 4.

  Planstatus

   Deltaområdet ligger innenfor et område avsatt til hytteområde i kommuneplanens arealdel.

  Referanser

   Bangjord, G. og P.G. Thingstad. 1990. Ornitologiske befaringer i aktuelle verneplan IV-vassdrag i Finnmark. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet. Notat fra Zoologisk avdeling: 1990-4.

   Kollstrøm, R.E. Sch., Aarset, T., og Schanche, S. 1995. Rik lauvskog i Finnmark. Rapport nr. 2 1995.

   Kristensen, T.S. 1986. Botaniske undersøkelser i Trollfjorden. Berlevåg kommune, Finnmark, 1986. Rapport til Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret