Til forsiden

Skonsvikelvas utløp i Skonsvika

Regine: 235.32 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 201
Kommune : Berlevåg ( 2024)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2336-1
ØKblad : HN299-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) HN299-5-2 (SVARTNESHAUGEN) fra 1986*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder tilknytta veg/jernbane1220.50.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312.70.7
  Fjell i dagen / blokkmark3322.60.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333128.432.7
  Elver/kanaler51113.43.4
  Sjøer,vann og tjern5121.40.4
  Gruntvannsområder i elver/vann5136.91.8
  Gruntvannsområder i sjø522225.157.3
  Hav og sjøområder52311.52.9
  SUM392.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal10.50.1
  Jordbruksareal22.70.7
  Skog og annen fastmark313133.4
  Våtmarker400
  Vann5258.365.8
  SUM392.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 30.07.1986 Flyoppgave: 9030-B4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer et lite viddeplatå som ligger på ca 2-300meters høyde påVarangerhalvøya ytterst mot utløpet av Tanafjorden. Berggrunnen består av glimmerskifer, fyllitt, metasandstein og noe kvartsskifer. Marin grense er 57mo.h. Ytterst mot fjorden er noe marine avsetninger/strandavsetninger. Mesteparten av området har tynt morenedekke, men lokalt noe mektig morene inn mot viddeplatået. Dalføret er V-formet. Elveløpet er samlet med en del meandrering/rester av tidligere meandrering. Ut mot den eks onerte fjorden er det betydelige og velutviklede strandvolldannelser i flere nivå etter landhevningen. Elveutløpet har tidligere vært i østlig del av bukta, innenfor en stor strandvoll, men er nå ved kanalisering ført ut gjennom denne strandvollen om rent midt i bukta (se flybilde) hvor det nå dannes nye munningsbanker/strandvoller. Bukta utenfor er betydelig oppgrunnet av sedimenter. Deltaet er et klassisk delta bygget opp av bunntransportert sand, grus og stein, men det er i hovedsak strandvaskingsprosesser og strandvolldannelsene som setter sitt preg på området.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Skånsvika er en meget eksponert bukt med bratt gradient fra grov grus via diverse grus- og sandstrandvegetasjon til tørr dynegrashei (Elven og Johansen1983).

   Fugl
   Skånsvika er nærings- og hekkeområde for sjøfugl, særlig for ærfugl. Fuglelivet ved elveutløpet er forholdsvis dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

   Pattedyr
   Oteren er påvist en rekke steder langs kysten av Berlevåg kommune (Bjørn 2000) og sannsynligvis har den også tilhold her ved utløpet av Skånsvikelva.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er ingen bebyggelse innenfor det avgrensede området

   Reindrift
   Skånsvikelvas nedbørsfelt er beiteområde for rein.

   Tekniske inngrep
   Ingen

   Forurensing
   Forurensningsbelastningen til vassdraget er ukjent, men antas å være liten.

  Planstatus

   Deltaområdet ligger innenfor et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

  Tilrådinger

   Inngrep som kan forringe områdets naturkvaliteter, bør unngås.

  Referanser

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finmark. Rapport nr. 13.

   Bjørn, Tor Harry. 2000. Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden i Finnmark ved bruk av sportegn-metoden. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr.1 - 2000. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret