Til forsiden

Vestre Jakobselvs utløp i Varangerfjorden

Regine: 240.A11 (VESTRE JAKOBSELV) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 203
Kommune : Vadsø ( 2003)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2335-2
ØKblad : HP282-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vestre jakobselv ( 240/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) HP282-5-4 (VESTRE JAKOBSELV) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112299.37.7
  Områder tilknytta veg/jernbane12253.11.4
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14111.20.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211724.118.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231362.89.3
  Lauvskog311872.622.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333421.910.8
  Myr412128.33.3
  Elver/kanaler511364.49.3
  Sjøer,vann og tjern5121.30
  Hav og sjøområder523662.317
  SUM3901.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1363.69.3
  Jordbruksareal21086.927.9
  Skog og annen fastmark31294.533.2
  Våtmarker4128.33.3
  Vann5102826.4
  SUM3901.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 21.07.1988 Flyoppgave: 9614-S5

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Jakobselva drenerer en betydelig del av viddeplatået på Varangerhalvøya. Viddeplatået er her i 2-400 meters høyde, Skipskjølen når opp i 633 mo.h. Dalføret langs Jakobselva og sidedalene er paleiske daler. Berggrunnen består av tillitt(forsteinet morene) sandstein og kvartsitt m. konglomerat og noe mer næringsrike leirskifre, leirstein og slamstein, vesentlig i vestre del av nedslagsfeltet. Det alt vesentlige av området har dype, sammenhengenede moreneavsetninger, dels med dødisterreng og tallrike morenerygger/israndavsetninger. I det brede dalføret er også vidstrakte myrområder, eskersystem, breelv-og elveavsetninger og langs sjøen også marine avsetninger. Marin grense er 90 mo.h. Elveløpet er i hovedsak samlet i nedre deler og har moderat gradient ned mot deltaområdet. Dette er preget av aktive bankedannelser (Holmen)-innersvingbanker, i et stort basseng bak en voll av hevet strandflate/strandvoller som ligger ut mot fjorden. Elva har i dag bare et smalt utløp gjennom denne avsetningen og ut i fjorden. Det er hevete elveterrasser i flere nivå opp mot marin grense i området.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Den store grussletta ved Vestre Jakobselv, nord for riksveien, er uten botanisk verneverdi. (Elven og Johansen1983). Det er ikke foretatt botaniske undersøkelser andre steder innenfor munningsområdet.

   Fugl
   Munningsområdet er beite- og rasteområde for sjø- og andefugler.

   Fisk
   Vestre Jakobselva har laks og har status som nasjonalt laksevassdrag. I tillegg til laks fanges det også noe sjøørret og sjørøye i elva. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bygda Vestre Jakobselv, med ca 1000 innbyggere, ligger ved elva. I Jakobselvdalen er det hyttebebyggelse.

   Jordbruk
   Det er ingen gårdsbruk i drift innenfor selve deltaområdet. I Jakobselvdalen, nord for deltaet, er det jordbruksarealer som drives intensivt. Hele Jakobselvdalen er brukt som sauebeite.

   Tekniske inngrep
   Området ved utløpet av Vestre-Jakobselv er sterkt berørt av inngrep. Riksveien går gjennom området og krysser elva ca 250 m fra elveutløpet. Mellom veien og elveutløpet ligger det flere fiskebruk og havneanlegg. Det er bygd molo på begge sider av elva, og ut i sjøen. En nedlagt søppelplass ligger nede ved sjøen, helt vest i deltaområdet. Ovenfor riksveien er det flere elveforbygginger.

   Forurensing
   Forurensningsbelastningen til Vestre Jakobselv fra bolig-, hyttebebyggelse og jordbruk er ukjent.

  Vernestatus

   Vestre Jakobselv er varig vernet i verneplan 1.

  Referanser

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret