Til forsiden

Neidenelvas utløp i Neidenfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 244.3 Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 204
  Kommune : Sør-Varanger ( 2030)
  Fylke : Finnmark ( 20 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 2434-3
  ØKblad : HQ272-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Neiden- og Munkefjord naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) HQ272-5-2 (NEIDENELVA) fra 1991*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11248.40.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12239.60.5
  Massetak/dagbrudd131120.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211287.83.6
  Lauvskog311930.511.7
  Fjell i dagen / blokkmark3325.20.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333341.64.3
  Myr4122162.7
  Elver/kanaler511224928.3
  Gruntvannsområder i elver/vann513318.24
  Gruntvannsområder i sjø5222632.333.1
  Hav og sjøområder523866.710.9
  SUM7947.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11001.3
  Jordbruksareal2287.83.6
  Skog og annen fastmark31277.316.1
  Våtmarker42162.7
  Vann56066.276.3
  SUM7947.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 16.07.1991 Flyoppgave: 11229-H12

  Satellittbilde


  ©Geodatasenteret AS 2006, Landsat 7

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Landskapet i nedslagsfeltet har småkupert vidde (2-300mo.h.) som strekker seg inn i Finland og dels også med åslandskap nær dalsenkningene. Ved Neidenfjorden er dalprofilet U- formet(glasialt preget). Berggrunnen består av glimmerskifer, gneis, kvartsitt/metarhyolitt, og granittisk gneis. Løsmassedekningen er generelt sparsom i nedslagsfeltet, med unntak av en del områder med dyp morene, samt betydelige myrområder. Breelvavsetninger finnes i store flater langs Neidenelva. Elveløpet har slak gradient i nedre del, gjennom vidstrakte myrområder og elvesletter med noe meandrering (Neiden ligger i en meandersving) og bankedannelser og danner et meget bredt stilleflytende elveløp ut mot fjorden. Deltaområdet har derfor dels preg som et esuariedelta med store sandbanker/flater som tørrlegges ved lavvann. Avsetningene i munningen har en klassisk vifteform med en stor undersjøisk deltaplattform (tidevannsflater med flere kanaler/løp). Bare mindre deler av deltaavsetningene er permanent tørrlagt/over vannnivå, bl.a Mikkelsnes, nær utløpet i fjorden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

   Neidenelva er grenseelv mellom Finland og Norge. De nederste 8-9 km av elva er bred og stilleflytende. Denne delen er påvirket av tidevannet.

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Sandtangen Mikkelsnes er en stor israndavsetning (delta) på nordsiden av elveutløpet. Sørvest-siden av Mikkelsnes har en akkumulasjonssone med lyse strandrug-dyner ytterst, så ei låg sandslette med meget tynn vegetasjon av raudsvingel og Neidensaltgras. På strandsletta finnes det et par saltpanner med sonering fra teppesaltgras-eng på botn, via et belte med strandkjempe, Neidensaltgras, til raudsvingel-saltgrasmark. I saltpannene har Skogen (1969) funnet saftmelde på den eneste kjente lokaliteten nord for Lofoten. Sandslette går over i tørr, fattig kreklinghei. Sandtangen utgjør en unik forekomst, både på grunn av saltgrasforekomsten og vegetasjonsmønsteret.

   Neidensaltgras, avviker sterkt fra alle hittil kjente nordiske saltgras i følge Borgen og Elven (1983). Neidensaltgras er bare kjent fra Mikkelsnes og fra Myrland, litt lengre oppe i Neidenelva (Elven & Johansen 1983, Elven 1985).

   Fugl
   Neiden- og Munkefjorden er et nasjonalt viktig rasteområde for andefugler, lommer og vadere. Storlom, smålom, ærfugl, havelle, laksand, polarsnipe og lappspove er observert i store antall. I tillegg er siland, sjøorre, svartand og sædgås observert her i mytetida. Området er også et viktig beiteområde for bl.a. ærfugl vinterstid. De største fuglekonsentrasjonene finnes utenfor Neidenmunningen.

   Fisk
   Neidenelva er et av de viktigste laksevassdragene i Finnmark og elva har status som nasjonalt laksevassdrag. Norge og Finland har en overenskomst om fisket i Neidenelva. I tillegg til laks fanges også en del sjøørret, sik og gjedde i elva. Fjordområdet utenfor Neidenelva er et populært område for sjøørretfiske.
   Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

   Pattedyr
   Neiden-/Munkefjorden er hårfellingsområde for steinkobbe (Henriksen m.fl.1993).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er gårds- og boligbebyggelse på begge sider av Neidenelva.

   Jordbruk
   Det er flere sauebruk i drift i de nedre delene av Neidenvassdraget.

   Tekniske inngrep
   På vestsiden av Mikkelsnes er det opparbeidet et friluftsområde. På selve sandtangen er det noen traktorspor. Både på sørsiden og nordsiden av elva går det vei, noen steder ligger veien helt ned mot elva.

   Forurensing
   Forurensningsbelastningen til Neidenvassdraget fra bebyggelse, landbruk og annen virksomhet er liten.

   Analyser av sjøbunnen i Neidenfjorden viser høye konsentrasjoner tungmetallene arsen (As) og antimon (Sb) (Jensen og Longva 1999), trolig etter tysk dumping av ammunisjon i 1944.

  Vernestatus

   Elvedeltaet ved Neidenelva ligger innenfor Neiden- og Munkefjord naturreservat. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området er bl.a. vernet mot alle tekniske inngrep og tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet. Vegetasjonen er fredet mot all skade og ødeleggelse.

   Neidenvassdraget er varig verna mot kraftutbygging i verneplan 1.

  Planstatus

   Det er etablert (datert 280405) reguleringsplan for et hytteområde på sørsiden av naturreservatet i et område som er ca 1,1km langt og opptil 300m bredt.

  Referanser

   Alm,T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.

   Bjerknes, V. og Rikstad, A. 1977. Fiskeribiologiske undersøkelser i den norske delen av Neidenvassdraget i 1975 og 1976. Fiskerikonsulenten i Finnmark. Rapport nr. 4
   Blomqvist, S. 1991. Kustsnäppor på väg til nearktis via norra Skandinavien. Vår Fågelvärd. 50 (2).

   Borgen, L. og Elven, R. 1983. Chromosome numbers of flowering plants from northern Norway and Svalbard. Nord. J. Bot. 3.

   Den nordiske arbejdsgruppe vedrørende beskyttelse af våde fugleområder. 1973. Oversikt over viktige våtmarker i Norden. Rapport.

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Elven, R. 1985. Verneverdig havstrandvegetasjon - Tanamunningen, Tana kommune og Neiden- Munkefjord, Sør-Varanger kommune. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 11.

   Henriksen, G., Ørjebu, A. og Tore Haug. 1993. Steinkobbe og havert i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 3 1993.

   Jensen, H. K. B., og Longva, O. 1999. Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorden i Øst-Finnmark og Barentshavet. Geokjemiske analyser. NGU Rapport 99.141.

   Skogen, A. 1969. Suaeda maritima, Atriplex littoralis and Myosotis palustris in Sør-Varanger, Northernmost Norway. Astarte 2: 35-39.

   Staldvik, F. 1989. Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget i 1987 og 1988. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 30 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret