Til forsiden

Vesterelvs utløp i Syltefjord

Regine: 237.71 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 205
Kommune : Båtsfjord ( 2028)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2436-2
ØKblad : HT292-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Syltefjordelva ( 237/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) HT292-5-4 (VASSBOTN) fra 1969*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1124.40.2
  Områder tilknytta veg/jernbane12232.21.7
  Åker og fulldyrka eng/beite2113.50.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311196.2
  Lauvskog311321.7
  Fjell i dagen / blokkmark33243.72.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333627.832.9
  Elver/kanaler511533.527.9
  Sjøer,vann og tjern51220.41.1
  Gruntvannsområder i elver/vann513471.824.7
  Hav og sjøområder52320.71.1
  SUM1909100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal136.61.9
  Jordbruksareal2122.56.4
  Skog og annen fastmark3703.536.9
  Våtmarker400
  Vann51046.454.8
  SUM1909100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.07.1986 Flyoppgave: 9031-H4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Vesterelv/Syltefjordelva drenerer et betydelig viddeområde, vesentlig i Båtsfjord kommune. Viddeplatået har høyde på 4-500mo.h. Elva m. sideelver skjærer seg ned i platået med V-formet profil, dels også som markerte gjel. Bergrunnen består av sandstein og konglomerat, dels kvartsittisk og leirstein/sandstein med dolomittlag. Nedslagsfeltet er dominert av tynt løsmassedekke/bart fjell og blokkhav. I øvre del av feltet er det noe mer morenedekke. I dalføret finnes eskere, elv/brelvavsetninger, noen randmorener og ved utløpet finnes også marine avsetninger/strandavsetninger. Marin grense er 72mo.h. i området. Elveløpet er i hovedsak samlet i øvre deler men med enkelte partier med banker og forgreina løp. Det er aktiv meandrering i nedre del av løpet. Her er det en velutviklet elveslette med mange bankedannelser/forgreina løp og spor etter tidligere løp. Deltaet er et klassisk delta med en vifteformet deltaplattform ut i en oppgrunnet fjordarm.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

   Også kalt Syltefjordelva eller Ordoelva.

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Utløpet av Vesterelva har karakter av et estuar, med et grunt og relativt beskyttet fjordavsnitt utenfor munningen. Det er foretatt botaniske undersøkelser ved Finnes (Vesterelvneset) og på sørsiden av Veines. Stranda ved Finnes har bare et smalt og usammenhengende belte med strandeng. Lokaliteten har låg verneverdi. På sørsiden av Veines finnes skjørbuksurt-taresaltgras-grusstrand og ishasmeldr-voll, også denne lokaliteten har låg verneverdi (Elven & Johansen 1983). Ingen sjeldne arter er påvist.

   Fugl
   Området har betydning som raste- og næringsområde for sjøfugl og myteområde for laksand. Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

   Fisk
   Vesterelva fører laks og sjørøye. Utenfor elvemunningen er det opprettet en fredningssone. (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

   Andre forhold
   Det er fossile stromatolitter i fjell ved Veines..

  Inngrep

   Bebyggelse
   På Vesterelvneset er det gårdsbebyggelse, våningshus, driftsbygninger og drivhus mm. Det står en hytte på Sommerset, og det står noen bygninger ved Strømsnes.

   Jordbruk/kulturlandskap
   Noen få sauebruk er fortsatt i drift på Vesterelvneset. Sommerset, som ligger sør for krysset mellom Nordfjord og Hamna, har trolig vært en sjøsamisk sommerboplass. Lokaliteten består av et stort og nokså magert området nær sjøen. I dagens utforming rommer det knapt kulturmark av nevneverdig botanisk interesse. De kulturhistoriske verdiene kan være større (Alm m.fl. 1994).

   Tekniske inngrep
   Veien til Nordfjord og Hamna går gjennom området.

  Vernestatus

   Vesterelva er varig vernet i verneplan 3.

  Planstatus

   Vesterelvdeltaet ligger innenfor et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

  Referanser

   Alm,T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 13. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret