Til forsiden

Skallelvas utløp i Varangerfjorden

Regine: 239.30 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 206
Kommune : Vadsø ( 2003)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2435-2
ØKblad : HV284-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Skallelvvassdraget ( 239/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) HV284-5-4 (SKALLELV) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11245.40.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12260.31.1
  Massetak/dagbrudd131140.3
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14212.50.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211358.86.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23128.40.5
  Lauvskog31117.90.3
  Strand, dyner og sandflater3312597.647.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33360011
  Myr412321.55.9
  Elver/kanaler511222.74.1
  Sjøer,vann og tjern5126.80.1
  Hav og sjøområder5231166.221.4
  SUM5452.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1132.22.4
  Jordbruksareal2387.27.1
  Skog og annen fastmark33215.559
  Våtmarker4321.55.9
  Vann51395.725.6
  SUM5452.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 20.07.1988 Flyoppgave: 9614-O8

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Follestad B.A. 1980 EKKERØY 2435-2

  Geologisk beskrivelse

   Skallelv med sideelver drenerer østskråningen av Falkefjell (545 mo.h.) og renner ut i Varangerfjorden. Området har store former med viddepreg. Berggrunnen består av leirskifer, leirstein/ slamstein og kvartsitt med konglomerat. Det meste av nedslagsfeltet har dyp sammenhengende morene. Falkefjell har blokkhav. I nedre deler er det vidstrakte myrområder og langs kysten marine avsetninger/strandavsetninger. Marin grense er ca 85-90mo.h. Elveløpet /løpene er samlet med noe bankedannelser og meandrering i flatere partier.
   I deltaområdet, nedenfor Rusefossen er en karakteristisk apexbanke og bassenget nedenfor har flere store bankedannelser. Det er lite elveavsetninger for øvrig i utløpet, sand som er transportert ut i strandområdene er dels borttransportert av strøm/bølger, dels fraktet innover land igjen som flygesand. Det er i dag store flygesandsområder i utløpet og innover dalsenkningen. Deltaområdet/området omkring utløpet av Skallelv er i dag i overflaten i første rekke preget av flygesand -og strandavsetninger, dels med tydelige hevete strandvoller fra landhevningsperioden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Skallelvbukta har en sandfront som er 2-3 km brei, og et dypt sanddyne-landskap. Forstranda har glissen strandarve-vegetasjon. Strandrugdynene er fragmentariske og lave. Dynegrasheia er tørr med dominans av sauesvingel, ryllik og blåklokke og har sterkt innslag av silkenellik og setermjelt. Videre følger kreklinghei som strekker seg langt innover. Inne i heia er det store felt med aktive sanddyner (vandredyner)(Elven & Johansen1983).

   Langs elva vokser det noe vier. Ovenfor deltaområdet finnes det verneverdig vierskog.

   Fugl
   Fjæra er rasteområde for våtmarksfugler.

   Fisk
   Skallelva har laks, sjøørret og sjørøye. Utenfor elvemunningen er det opprettet en fredningssone. (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Skallelv er en forholdsvis stor bygd med gårdsbebyggelse, bolighus, kirke og med mer. I Skallelvdalen, hovedsakelig ovenfor deltaområdet, er det hyttebebyggelse.

   Jordbruk/kulturlandskap
   Dagens innmark bærer preg av moderne jordbruk, og har lite eller ingen ting felles med de opprinnelige utformingene. Verdiene som kulturlandskap ligger i all hovedsak på den kulturhistoriske og landskapsmessige siden. (Alm m.fl. 1994).

   På begge sider av riksveien, mellom stranda og sanddynene, er det større jordbruksareal.

   Stranda er preget av overbeiting fra sau, tråkk og forsøpling.

   Tekniske inngrep
   Riksvegen og to kraftlinjer går gjennom området.

   Fra Bærelv bru til Kokkobekken i Skallelv er det etablert en barmarksløype (Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i VADSØ kommune). Fra Lille Skallelva og til hyttebebyggelsen er det et nettverk av kjørespor.

  Planstatus

   Skallelvdeltaet ligger innenfor et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

  Vernestatus

   Skallelva er varig vernet i verneplan 2.

  Referanser:

   Alm,T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 13. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret