Til forsiden

Sandfjordelvas utløp i Kvannvika

Regine: 238.Z (SANDFJORDELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 208
Kommune : Båtsfjord ( 2028)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2436-2
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Sandfjordneset naturreservat geologiFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Sandfjordelva ( 238/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 2436-2

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Skog31166.15
  Områder tilknytta veg/jernbane12249.11.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3332484.774.3
  Elver/kanaler511161.64.8
  Sjøer,vann og tjern5120.90
  Gruntvannsområder i elver/vann513178.25.3
  Gruntvannsområder i sjø522147.74.4
  Hav og sjøområder523154.14.6
  SUM3342.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal149.11.5
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark32650.879.3
  Våtmarker400
  Vann5642.519.2
  SUM3342.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.07.1986 Flyoppgave: 9031-M6

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer viddeplatået sør for Syltefjorden. Elveløpet skjærer ned i vidda og former gjel og daler med V-formet tverrsnitt. Berggrunnen består av sandstein og konglomerat, kvartsittisk sandstein og leirstein/sandstein med dolomittlag. Blokkhav og tynt morenedekke/bart fjell dominerer løsmassene i nedslagsfeltet. Det er noe breelv/ elveavsetninger i dalføret og strandavsetninger ut langs fjorden. Marin grense er ca 71 moh. Elveløpet er i hovedsak samlet, men med noen banker og noe meandrering i nedre del. I deltaområdet er flere banker og en stor hevet deltaflate ut mot sjøen. Denne flaten har i dag i tillegg til strandformer/strandvoller et velutviklet flygesandfelt med både "fossile" og aktive dyner (se også nedenfor under "Flora og vegetasjon"). Ut mot sjøen er en flott sandstrand og oppgrunna fjordbunn utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

   Det finnes flere "sandfjorder" i Båtsfjord kommune og også ellers i Finnmark. Lokalt blir navnet Hamningberg-Sandfjorden brukt på denne lokaliteten.

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Sandfjordbotnen har et meget velutviklet sanddynesystem. Det meste av dynelandskapet danner et nes mellom stranda og Sandfjordelva. Dette området er vernet som Sandfjordneset nauttreservat. Inne i dyneheia er det flere 10-15 m høye, aktive og velformede paraboldyner. Vegetasjonssoneringen er typisk for Varanger med bare en tynn ishavsreddik-forstrand og bare et utydelig belte med grå dyner innenfor de lyse strandrugdynene. Dynegrasheia er omfattende med tydelig rygg/søkk-struktur. Sterkt innslag av østlige arter som silkenellik og russemjelt. Dette er et av de beste sandyneområdene i Finnmark .

   Sanddynelandskapet utenfor naturreservatet er også verneverdig, men med noe lavere prioritet enn Sandfjordneset naturreservat. Vegetasjonen her er ikke så godt utviklet som i reservatet (Elven & Johansen 1983).

   Fugl
   Utløpet av Sandfjordelva går i en stor sving vest og nord for Sandfjordneset. Elveutløpet samt fjære- og gruntvannsområdet øst for neset, har betydning som rasteplass for våtmarksfugl, særlig ender og måkefugl. Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig kjent og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

   Fisk
   Sandfjordelva fører litt laks. Det er opprettet en fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er mange hytter ved Sandfjordelva, og særlig i området rett innenfor sandfeltet. Områder på nord- og sørsiden av veien mellom Sandfjorddalen og Hamningberg er avsatt til hytteområde i kommunens arealplan.

   Jordbruk/kulturlandskap
   I tidligere tider ble området brukt som slåtteland for Hamningberg (Alm m.fl. 1994).

   Rein og spesielt sau har beitet området sterkt over lengre tid, men etter at "sauesikkert" gjerde ble satt opp rundt Sandfjordneset naturreservat våren 1987, har vegetasjonen fått utviklet seg tilnærmet naturlig her. Utenfor naturreservatet er det fortsatt et sterkt beitetrykk, noe som har ført til erosjon flere steder.

   Tekniske inngrep
   Veien til Hamningberg og Sandfjorddalen, samt en kraftlinje går gjennom området. Det er opparbeidet veier/kjørespor til flere av hyttene.

  Planstatus

   Deler av området ligger innenfor et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

  Vernestatus

   Sandfjordneset er vernet som naturreservat og Sandfjordelva er varig i verneplan 1.

  Referanser:

   Alm,T., Bråthen, K.A., Karlsen, S.R., Nortug, B., Sommersel, G.-A., og Øiesvold, S. 1994. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark.

   3. Lokalitetsbeskrivelser for Øst-Finnmark. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. TROMURA naturvitenskap nr. 77.

   Bjørn, Tor Harry. 2000. Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden i Finnmark ved bruk av sportegn-metoden. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr.1 - 2000.

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1981. Utkast til verneplan for kvartærgeologiske forekomster i Finnmark fylke. Fylkesmannen i Finmark. Rapport.

   Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og gruntvannsområder. Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 13. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret