Til forsiden

Sørelvas utløp i Storfjord

Regine: 228.52 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 209
Kommune : Lebesby ( 2022)
Fylke : Finnmark ( 20 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 2135-1
ØKblad : GX287-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) GX287-5-2 (KUNES SØR) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11211.31.8
  Områder tilknytta veg/jernbane122243.7
  Åker og fulldyrka eng/beite2111.50.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23159.79.3
  Lauvskog311188.229.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333144.222.4
  Elver/kanaler51135.25.5
  Gruntvannsområder i elver/vann5136.51
  Gruntvannsområder i sjø522141.522
  Hav og sjøområder52331.54.9
  SUM643.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal135.35.5
  Jordbruksareal261.29.5
  Skog og annen fastmark3332.451.6
  Våtmarker400
  Vann5214.733.4
  SUM643.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 14.07.1981 Flyoppgave: 7010-AT07

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer et mindre viddeområde med høyder på opp mot 4-500mo.h. Berggrunnen består av leirskifer, leirstein slamstein i ytre deler og mer kvartsitt med konglomerat og tillitt i øvre deler av feltet. Dalføret er U- formet (glasialt dannet) i nedre deler og av mer paleisk opprinnelse i øvre deler. Løsmassedekningen er preget av morene på viddeområdene (varierende mektighet) , med enkelte drumliner og randmorener. Blokkhav finnes i de høyere områdene. I dalføret er det breelv/og elveavsetninger. Marin grense er ca 71 mo.h. Elveløpet har en del bankedannelser/forgreina løp i nedre del. Deltaet (klassisk delta) danner en vifteform ut i fjorden med en oppgrunnet undersjøisk deltaplattform. I området på vestsiden av deltaet er et felt med regelmessige strukturer som kan være dannet som såkalte "tundrapolygoner".

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Det er foretatt botaniske undersøkelser i den grunne bukta på østsiden av elveutløpet (Elven og Johansen1983). Strandenga er uten verneverdi.

   Kantvegetasjon
   Sør for riksveien vokser bjørkeskogen helt inn til elva.

   Fugl
   Grunntvannsområdet utenfor Sørelva og Storelva (objekt 202) er rasteområde for vadefugl (Bangjord & Lorentsen 1981). Fuglelivet ved elveutløpet er dårlig undersøkt og områdets økologiske betydning er ikke klarlagt. Nærmere registreringer er derfor ønskelige.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bygda Kunes ligger ved utløpet av Sørelva. Nord for riksveien er det etablert byggefelt, i tillegg finnes spredt boligbygging, hovedsakelig fra Sørelvneset ved utløpet av elva og nordover. På østsiden av fjordbunnen er det et tilrettelagt naustområde. Sør for riksveien ligger bygdas kapell og kirkegård, samt boliger.

   Landbruk
   Ett sauebruk er i drift på Kunes, de øvrige landbrukseiendommene i bygda nedlagt.

   Tekniske inngrep
   Riksveien går gjennom området. Både øst og vest for elva går det kommunale veier nordover i og til bebyggelsen. Vest for kapellet går det en vei/kjørespor sørover til bla. noen grustak.

  Vernestatus

   Det er ingen verneområder innenfor lokaliteten.

  Referanser:

   Bangjord, G. og S. H. Lorentsen. 1981. Sjøfugl og våtmark. NOF. Notat til Fylkesmannen i Finnmark, viltkonsulenten.

   Elven, Reidar og Viktor Johansen. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapport T-541. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret