Til forsiden

Hydøla / Smådølas utløp i Larsgårdstjern

Regine: 012.JCBA0 (GRUNKA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 21
Kommune : Vestre Slidre ( 543) og Vang (545)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 872 meter
N50blad : 1616-4
ØKblad : BQ069
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Øyadn naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Myrdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BQ069 (HYDALSÅNE) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23130.81.8
  Lauvskog311506.328.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33395.25.4
  Myr412714.440.7
  Elver/kanaler511209.211.9
  Sjøer,vann og tjern512197.311.2
  Gruntvannsområder i elver/vann5133.70.2
  SUM1756.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal230.81.8
  Skog og annen fastmark3601.534.2
  Våtmarker4714.440.7
  Vann5410.223.3
  SUM1756.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 06.08.1983 Flyoppgave: 7916-E5


  © Norge i Bilder Flyfotodato:

  Foto


  © Foto: Svein Erik Ski 25.06.1998

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er bygd opp der Hydalsåni og Smådøla løper sammen til Grunka i innløpet til Larsgardstjern (872 m.o.h.), Vestre Slidre og Vang kommuner. Deltaet er lite berørt av inngrep og er stort med sine 1757 dekar. Deltaet omfatter ett stort og variert våtmarkskompleks med innslag av vatn, grunne tjern, loner, bekker, myr, sump og mudderbanker. Området er vernet som Øynadn naturreservat. Området oversvømmes helt med jevne mellomrom.

  Naturfaglige verdier

   Geologi
   Bergrunnen i nedbørfeltet består av kvartsitt, metasandstein, gabbro, noritt, hyperstendioritt, fyllitt og glimmerskifer. I deltaet består bergrunnen av de omdannede sedimentære bergartene kvartsitt og metasandstein (Sigmond et al. 1984). Vannkjemien er god (Hegge 1989).

   Flora
   Vegetasjonen innen området er delvis fjellbjørkeskog og høyt vierkratt og delvis åpne grasmyrer.

   Fauna
   Området fungerer som hekkeplass for vannfugl, men er også viktig for en rekke andre fugler. Inntil 1980-tallet var 34 vannfuglarter observert med bl.a. bergand, svartand, skogsnipe, fiskeørn og fjelljo. Tidligere observasjoner kan også tyde på at lokaliteten er en viktig rasteplass for en rekke ugler og dagrovfugler (Hoff 1982). Det er bestander av aure, ørekyte og abbor i vassdraget.

  Inngrep

   Inntil 1980-tallet ingen inngrep av fysisk art (Hoff 1982).

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Deltaet er vernet gjennom Øynadn naturreservat.

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel er deltaet vist som båndlagt område.

  Referanser

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Hoff, K. 1982. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Oppland. FMO, miljøvernavd. rapport

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret