Til forsiden

Begnas utløp i Sperillen

Regine: 012.G9 (DRAMMENSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 210
Kommune : Ringerike ( 605)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 150.5 meter
N50blad : 1816-3
ØKblad : CG060-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CG060-5-4 (NESMOEN) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112285.513.6
  Områder tilknytta veg/jernbane122602.9
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1417.40.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14217.30.8
  Åker og fulldyrka eng/beite211832.239.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2314.20.2
  Lauvskog31120.81
  Barskog312332.515.9
  Blandingsskog31353.82.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3338.30.4
  Elver/kanaler511300.914.4
  Sjøer,vann og tjern5121698.1
  SUM2091.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1370.217.7
  Jordbruksareal2836.440
  Skog og annen fastmark3415.419.9
  Våtmarker400
  Vann5469.922.5
  SUM2091.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 10.07.1985 Flyoppgave: 8608

  Foto


  Begnas utløp i Sperillen sett fra Nes bru.
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002


  Elvebredden nordvest for Nes bru.
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak 15.08.04

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Belastningen av næringssalter er forholdsvis lav. pH (surhetsgrad) ligger rundt 6,5 , noe som er gunstig for de fleste vannlevende organismer.

   Flora
   Barskog utgjør mesteparten av skogen i deltaet. Langs elvebreddene finnes det områder med løvskog og blandingsskog. Skog utgjør rundt 20% av arealet i deltaet. Gran, furu og bjørk er de vanligste treslagene. En del vierarter finnes også, særlig i kantsonene.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er intakt øverst og nederst i deltaet. Rundt tettstedet Nes er vegetasjonen preget av hugst og tynning. Det er flere båtplasser på denne strekningen.

   Fugl
   Det er lite opplysninger om fuglelivet, men kvinand og gråhegre er observert.

   Fisk
   Det finnes 10 fiskearter i Sperillen. Det er knyttet størst interesse til sik, ørret, abbor og røye. I tillegg finnes brasme, krøkle, ørekyt, niøye og tre-og nipigget stingsild.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Størstedelen av tettstedet Nes i Ådal ligger i deltaet. I underkant av 20% av deltaet er bebygd eller på annen måte opparbeidet. E16 krysser Begna i deltaet.

   Jordbruk
   40% av deltaet er jordbruksareal. Det er hovedsakelig korn som dyrkes.

   Forurensning
   Det finnes to renseanlegg i deltaet, Kirkemoen og Nes. Begge er infiltrasjonsanlegg.

   Tekniske inngrep
   Sperillen er regulert med en reguleringshøyde på 2,3m.

  Vernestatus

   Ikke vernet.

  Kilder

   Enerud, J. og Garnås, E. 1991:
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Sperillen,
   Ringerike kommune - 1989. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 2-1991. ISBN 82- 7426-084-8

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi, Beskrivelse til kart 1:250 000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8

   Wivestad, T.M. 1993:
   Vassdragsovervåkning 1992. Klassifisering av vannkvalitet.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 23-1993. ISBN 82-7426-149-6 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret