Til forsiden

Uvdalselvis utløp i Fønnebøfjorden

Regine: 015.JB4 (UVDALSELVI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 211
Kommune : Nore og Uvdal ( 633)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 459 meter
N50blad : 1615-1
ØKblad : BS053-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BS053-5-3 (FØNNEBØFJORDEN) fra 1991*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11212.92
  Områder tilknytta veg/jernbane12220.23.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211351.555.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2319.61.5
  Lauvskog31163.19.9
  Barskog3129.41.5
  Blandingsskog31324.53.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3332.10.3
  Myr4129.61.5
  Elver/kanaler51136.55.7
  Sjøer,vann og tjern51288.413.9
  Gruntvannsområder i elver/vann5138.61.4
  SUM636.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal133.15.2
  Jordbruksareal2361.156.7
  Skog og annen fastmark399.115.6
  Våtmarker49.61.5
  Vann5133.521
  SUM636.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 04.07.1991 Flyoppgave: 11186

  Foto


  © Foto: Per T. Terjesen 17.09.2002


  © Foto: Per T. Terjesen 17.09.2002


  © Foto: Per T. Terjesen 17.09.2002

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak ukjent

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av granitt og gneis. Deltaet ligger på ei elveslette som er bygd opp av Uvdalselvi. Elvesletta består hovedsakelig av sand. Elva bygger seg ut i Fønnebøfjorden i deltaområdet. Ved elvemunningen dannes det en munningsbanke som elva deler seg rundt (se flyfoto). På sidene av elvesletta består dekket av morenemateriale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Det ble tatt vannprøver i Fønnebøfjorden i 2001. Vannet inneholdt lite partikler og humus, men dette vil variere med vannføringen. pH lå på rundt 6,7. Dette er gunstig med tanke på fisk og andre organismer i vannet. Ved tidligere prøvetakinger har man også bestemt alkaliniteten, d.v.s. vannets evne til å nøytralisere syre. Den er tilstrekkelig for å hindre lange sure episoder. Ledningsevnen var lav, noe som indikerer lite salter i vannet (bløtt vann). Generelt kan vannkvaliteten betegnes som god med unntak av innhodet av tarmbakterier. I en periode for noen år siden ble det tatt vannprøver både i Fønnebøfjorden og Uvdalselva. Analysene viste sammenfallende verdier på begge stasjonene. Prøvene fra Fønnebøfjorden burde derfor være representative for deltaområdet.

   Flora
   Skogen i deltaområdet er dominert av bjørk.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er redusert flere steder.

   Fugl
   Stokkand, krikkand, strandsnipe og fossekall finnes. Hegre som hekker i nærheten finner mat her. Sangsvane overvintrer.

   Fisk
   Det er ørret og ørekyte i Fønnebøfjorden og Uvdalselvi.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Riksvei 40 går langs nordsiden av deltaområdet. Det ligger litt bebyggelse langs denne, bl.a. en campingplass. Bebyggelsen ellers i deltaet er hovedsakelig forskjellige typer uthus. Det finnes flere småveier /skogsbilveier i deltaet.

   Friluftsliv og rekreasjon
   På nordsiden av elvemunningen er det en sandbanke som er en populær badeplass.

   Jordbruk
   Over halvparten av arealet i deltaet er oppdyrket. Elvesletta var tidligere så mettet av vann at den var ubrukelig til landbruksformål, men ved å senke Fønnebøfjorden en god meter har man oppnådd å få 2000 dekar bra slåtteland.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensningsproblemer.

   Tekniske inngrep
   Uvdalselva er regulert med hovedmagasin i Sønstvatn. Vannet går gjennom kraftstasjonen Uvdal I og slippes ut tre km ovenfor Fønnebøfjorden. Denne reguleringen gjør at vannføringen inn i deltaet ved Fønnebøfjorden er uregelmessig. Uvdal II har Fønnebøfjorden som inntaksdam. Maksimal regulering er på 0,9 m.

  Vernestatus

   Verken vassdraget eller deltaet er vernet.

  Kilder

   Anderson, B., 1987:
   Vannbruksplanlegging i Numedalslågen. Fagbidrag for brukerinteressene.
   Naturvern. Landskap. Fylkesmannen i Buskerud, Mijøvernavdelingen.

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi, Beskrivelse til kart 1:250 000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8

   Fagernæs, K.E., 1987:
   Vassdragsundersøkelser i Numedalslågen 1977-86.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr.2-1987. ISBN 82-7426-002-3

   Fagernæs, K.E. og Semb, R., 1990:
   Vassdragsundersøkelser i Numedalslågen 1989.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 17-1990. ISBN 82-7426-080-5

   Dønnum, B.O. og Garnås, E., 1993:
   Rekruttering av ørret i Numedalslågen fra Rødberg til Hvittingfoss 1992.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 4-1993. ISBN 82-7426-128-3

   Alsaker-Nøstdahl, B. 2002:
   Overvåkning av Numedalslågen i 2001. BUVA-rapport 02/1. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret