Til forsiden

Eggedølas utløp i Solevatn

Regine: 012.BE0 (SIMOA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 213
Kommune : Sigdal ( 621)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 171 meter
N50blad : 1715-3
ØKblad : BW051-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Solevatn naturreservat myrFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Simoa ( 012/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BW051-5-2 (SOLE) fra 1984*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11211.41
  Områder tilknytta veg/jernbane12218.21.6
  Åker og fulldyrka eng/beite21130626.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2310.80.1
  Lauvskog311252.2
  Barskog31216214.1
  Blandingsskog313157.213.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33331.62.7
  Ferskvannsvåtmark41199.88.7
  Myr41246.64.1
  Elver/kanaler51166.65.8
  Sjøer,vann og tjern512225.119.6
  SUM1150.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal129.62.6
  Jordbruksareal2306.826.7
  Skog og annen fastmark3375.832.7
  Våtmarker4146.412.7
  Vann5291.725.4
  SUM1150.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 10.06.1984 Flyoppgave: 8229

  Foto


  Solevatn naturreservat sett fra øst.
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak 03.06.04

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedbørsfeltet består av tungt oppløselige bergarter som kvartsitt, granitt og metasandstein av prekambrisk alder. Jordsmonnet er stort sett tynt, med store innslag av bart fjell og myr i høyden. I dalbunnen er det elveavsetninger som dominerer. Deltaområdet ligger i elveavsetninger.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Omfatter også Soletjern med omliggende myrer.
  Eggedøla meandrerer i deltaet, og det finnes flere kroksjøer og rester av gamle elveløp.

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Det har vært tatt vannprøver på flere steder langs Eggedøla og i Solevatn gjennom flere år, og senest i 2001. Vannet har et lavt innhold av salter (bløtt vann) og næringsstoffer. Innholdet av organisk stoff er litt høyt, men det kan skyldes naturlig humuspåvirkning. pH er dårlig, men ikke så dårlig at det er en alvorlig trussel for fiskebestandene. En bunndyrundersøkelse i 1996 påviste forsuringssensitive bunndyr i Eggedølas utløp i Solevatn i utsatte perioder både vår og høst.

   Flora
   Skog utgjør 30% av deltaområdet, fordelt omtrent likt på barskog og blandingsskog. Furu, gran og bjørk er vanlige treslag, og forskjellige vierarter er også utbredt nær vann. Deltaet er rikt på planter som lever i tilknytning til vann, f.eks. finnes det flere starrarter, myrull, takrør og gul nøkkerose.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er intakt.

   Fugl
   Området er viktig som trekkrasteplass og hekkeplass for våtmarksfugler. Ca. 10 våtmarksarter hekker i området. Flere andre arter er observert tilfeldig eller på trekk. Vanlige arter er stokkand, toppand, canadagås, knoppsvane, trane og gluttsnipe. Storlom hekker også i området.

   Fisk
   Det finnes ørret, sik, ørekyt og abbor i Solevatnet, og Eggedøla er gyteeelv for ørret.

   Andre dyr
   Det går et elgtrekk gjennom naturreservatet, og elgen beiter i våtmarksområdene. Hoggorm og rev kan påtreffes.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det ligger noen få bolighus og gårdsbruk i utkanten av deltaområdet. Langs vestsiden av deltaet går riksvei 287. Nordøst for deltaet er det et industrifelt.

   Jordbruk
   En drøy fjerdedel av deltaarealet er oppdyrket.

   Forurensning
   Simoa er det eneste større vassdraget i Buskerud som er nevneverdig påvirket av forsuring. De mest høytliggende områdene har vært hardest rammet. Økende kalking på 1990-tallet har gitt god effekt.

   I 2000 ble 75 innsjøer i Simoas nedbørsfelt kalket.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er ikke regulert.

  Vernestatus

   Den nederste delen av deltaet er vernet i Solevatn naturreservat som ble fredet 20. juni 1986, og dekker et areal på 545 dekar. Reservatet ligger i den sydøstre delen av deltaet, og omfatter de mest uberørte områdene. Formålet med fredningen er å bevare et velutviklet deltaområde som er botanisk og landskapsmessig interessant, og som er viktig som trekk- og hekkeområde for fugl.

   Deltaet ligger i et vernet vassdrag, 012/2 Simoa, som er vernet ned til Soneren etter Verneplan I som ble vedtatt i 1973 (Obj.nr. 39). Dette vernet gir bare beskyttelse mot vassdragsutbygging. Stortingets vedtak må likevel oppfattes som en sterk henstiling til besluttende myndigheter om ikke å tillate inngrep som reduserer de vernede vassdragenes verneverdi. Det er laget rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (kgl.res. av 10. nov. 1994).

  Tilrådinger

   De gamle elveløpene og kroksjøene bør bevares av hensyn til dyre- og fugleliv.

  Kilder

   Forskrift om fredning for Solevatn naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud.

   Utkast til verneplan for våtmarksområder i Buskerud fylke.
   Fylkesmannen i Buskerud, 1982.

   Tysse, Å. og Garnås, E. 1991:
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Solevatn, Sigdal kommune 1990.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. Rapport nr.10-1991. ISBN 82-7426-092-9.

   "Små og mellomstore vassdrag i Buskerud.
   Rapport 1: Frilufts- og naturverninteresser."
   Utgitt av Fylkesfriluftsnemda i Buskerud juni 1982.

   Tysse, Å. og Wivestad, T.M., 2000:
   Vannkvalitet i vassdragene i Buskerud 1980-2000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr.2-2000. ISBN 82-7426-240-9.

   Fylkesmannen i Buskerud, 1994.
   Overvåkning av vannkvaliteten i Simoa 1990-92.
   Rapport nr. 5-1994.

   Syvertsen, P.O. et al 1978:
   Verneplan for våtmarker i Buskerud.
   Noen rapporter fra ornitologiske registreringer i 1978.
   Frilufts- og naturvernkonsulenten i Buskerud.

   LFI, 1996: Bunndyrundersøkelse i Simoa 1996. Rapport nr. 94.

   Engen, Ø. 2001: Resipientovervåkning av Simoa. Vassdrag - renseanlegg. Sigdal kommune. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret