Til forsiden

Fyranelvas utløp i Krøderen

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 012.CB21A (FYRANELVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 214
  Kommune : Krødsherad ( 622)
  Fylke : Buskerud ( 6 )
  Høyde over havet: ca. 132 meter
  N50blad : 1715-2
  ØKblad : CE050-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CE050-5-2 (SKINNES) fra 1984*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11228.62
  Områder tilknytta veg/jernbane12212.90.9
  Åker og fulldyrka eng/beite211844.959.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2313.50.2
  Lauvskog31175.45.3
  Barskog31249.63.5
  Blandingsskog31314.71
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3330.30
  Elver/kanaler51182.55.8
  Sjøer,vann og tjern512317.622.2
  SUM1430.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal141.52.9
  Jordbruksareal2848.459.3
  Skog og annen fastmark31409.8
  Våtmarker400
  Vann5400.128
  SUM1430.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 29.07.1984 Flyoppgave: 8229

  Foto


  Fyranelvas delta sett fra vest.
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002


  Fyranelva slynger seg i vei ut mot Krødern.
  © Foto: Marianne Seland 010905


  Elveløpet er omgitt av jordbruksarealer på begge sider. Dette fører til at kantsonene er glisne flere steder i deltaområdet.
  © Foto: Trine Nordli 010905


  Den nordligste vika er nesten helt avsnørt, og gjengroingsprosessen har kommet langt.
  © Foto: Marianne Seland 010905


  Noen steder er kantsonene utsatt for erosjon, som fører til at trærne mister rotfestet og blir hengende ut over elva.
  © Foto: Marianne Seland 010905


  Oppover elva er kantsonene stort sett intakte med unntak av noen åpne felter. De skjøttes jevnlig ved at overhengende trær blir hogd ned.
  © Foto: Trine Nordli 010905

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak ukjent

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1994: KRØDEREN 1715-2

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaområdet ligger nær sydenden av Krøderen. Vassdraget har et relativt lite nedslagsfelt og siste del av elvestrekningen går gjennom et område med bresjøsedimenter av silt og leirholdig silt. Det finnes også breelvavsetninger i området. Høyere opp i dalsidene dominerer morene. Det har vært liten massetransport i elva og i dag er det suspensjonstransport av silt fra erosjon i bresjøavsetningene som dominerer massetransporten. Det meste av disse massene avsettes i Krødereren og det er svært lite materiale avsatt av elva på land i dag (jfr. utsnitt av kvartærgeologiske kart). Formen på "deltaområdet" er spesiell. Elva renner ut i en avskjermet bukt i Krøderen hvor det er dannet flere mindre viker med tilknytning til flere bekkeutløp. Hele bukta og området utenfor antaes å være betydelig oppgrunnet og ha stor verdi for fuglelivet. På land er det alt vesentlige av området dyrket opp, men det er noe naturlig kantvegetasjon igjen langs vannkantene.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Skog og annen fastmark med naturlig vegetasjon utgjør bare i underkant av 10% av arealet i deltaet.
   På vestsiden av veien begynner barskogen som vokser oppover lia.
   Ellers utgjøres skogen i deltaet av kantsonene langs elva.
   Løvskog er mest utbredt i kantsonene, men innslaget av gran øker oppover langs elva. Løvskogen er variert.

   Under befaringen i 2005 ble disse artene funnet: vanlig tjønaks, småvasshår, klovasshår, hvit nøkkerose, dikeminneblom(?) elvesnelle, flaskestarr, skogrørkvein, strandrør, blåtopp, skogsivaks, myrhatt, mjødurt, reinfann, bringebær, selje, vier, hyll, gråor, bjørk, rogn, osp, gran og furu.

   Kantvegetasjon
   Kantsonene er stort sett intakte rundt deltaområdet, men noen steder er de fjernet. Dette gjelder spesielt på vestsiden av deltaet, hvor åkeren går helt ned til vannkanten. Hogsten er gjort for noen år siden, og vegetasjonen vokser nå opp igjen. Et tydelig tegn på at kantsonene skjøttes er alt hogstavfallet som ligger i elva. Dette stammer fra tynning og fjerning av overhengende trær.

   Fugl
   Trane og forskjellige gjess kan ses i deltaet i trekktidene vår og høst. Ender av ulike slag finnes hele sommerhalvåret, bl.a. stokkand og kvinand. Små vadere er også vanlige, f.eks. grønnstilk.

   Fisk
   I Krøderen er det ørret, røye, sik, abbor, ørekyt og karuss. Gjedde er en forholdsvis ny art, og fangsten har vært god i deltaet de siste årene.

   Pattedyr
   Rådyr og elg er vanlige gjester i deltaet, spesielt om vinteren.

   Vannkvalitet


    Vannkvaliteten i Krødern, målt ved utløpet, er god. Under befaringen i september 2005 ble det tatt vannprøve av Fyranelva:
    pH: 6,86
    Kalsium (mg Ca/l) 2,7
    Turbiditet: 0,95
    Total fosfor ( g /l) 10,2
    Total nitrogen ( g /l) 310

  Inngrep

   Bebyggelse
   En kommunal vei passerer på vestsiden av deltaet. Langs denne ligger spredte eneboliger, gårdsbruk og hytter.

   Jordbruk
   Jordbruksareal utgjør 60% av deltaområdet. Det dyrkes hovedsaklig korn.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger.

   Tekniske inngrep
   Krøderen er regulert med en reguleringshøyde på 2,6m.
   Bekkene som renner ut innerst i vikene i deltaet er lagt i rør i forbindelse med jordplanering.

  Vernestatus

   Ikke vernet.

  Dagens bruk

   Deltaområdet er stort sett omkranset av jordbruksarealer med kornproduksjon. Det ligger bolighus og gårdsbruk langs veien som går på vestsiden av deltaet.

  Trusselbilde

   Hogstavfall kan utgjøre en fare for tetting av elveløpet. Vikene står i fare for å gro igjen.

  Tilrådinger

   Kanvegetasjonen bør få vokse opp igjen der det tidligere er hogd. Kantsonene langs elva bør fortsatt skjøttes slik det gjøres i dag, for å hindre de bratte elvebreddene fra å rase ut. Trær som henger ut over elva bør hogges ned og fraktes bort, slik at elveløpet holdes åpent. Det er stort behov for en opprydding i elva, da hogstavfall og store trær fyller løpet.

  Kilder

   Hvidsten, N.A. og Gunnerød, T.B. 1978:
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Krøderen i Hallingdalselva.
   Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Reguleringsundersøkelsene.
   Rapport nr. 6-1978. ISSN 0332-530X

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Elvedelta i Buskerud 2005. Rapport nr 5. ISBN-82-7426-270-0 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret