Til forsiden

Gjuvas utløp i Numedalslågen (Gjuvnes)

Regine: 015.FA0 (GJUVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 215
Kommune : Flesberg ( 631)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 180 meter
N50blad : 1714-4
ØKblad : BW045-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Elvevifte Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BW045-5-4 (BAKKERUD) fra 1987*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11223.51.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12217.41.4
  Massetak/dagbrudd1313.10.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211198.515.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23120.71.6
  Lauvskog311524
  Barskog31252941
  Blandingsskog313110.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33326.42
  Elver/kanaler511406.231.5
  Sjøer,vann og tjern5120.90.1
  SUM1288.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1443.4
  Jordbruksareal2219.217
  Skog og annen fastmark3618.448
  Våtmarker400
  Vann5407.131.6
  SUM1288.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 28.07.1987 Flyoppgave: 9322

  Foto


  © Foto:


  © Foto:

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedbørsfeltet til Gjuva består av grunnfjell, hovedsakelig granitt. Bart fjell er vanlig øverst i nedbørsfeltet.
   Dekket er generelt tynt morenemateriale, med mye myr. I deltaområdet er det breelvavsetninger. Under dette ligger elveavsetningene.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Om lag 40% av deltaområdet er dekket av barskog. Furu er dominerende. Langs elvebredden er det noe blandings- og løvskog med bjørk.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er intakt i mesteparten av deltaområdet.

   Fugl
   Fossekall og vintererle finnes.

   Fisk
   Ørret, gjedde sik ,abbor og ørekyt finnes i Numedalslågen. Ørret og abbor finnes også i hele Gjuva. Flere fiskevann på fjellet kalkes.

   Pattedyr
   Bever og elg er vanlig.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det ligger tre gårdsbruk i deltaområdet. En vei avgrenser deltaet på vestsiden.

   Jordbruk
   Ovennevnte gårdsbruk er omgitt av dyrket mark. Totalt utgjør hus og innmark ca. 20% av arealet.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er regulert ved at 67,4 km2 av nedbørsfeltet overføres til Hølseter og Vrenga kraftverk. Vannet føres ut i Numedalslågen ved Flesberg via Vrengja. Dette innvirker sterkt på vannføringen i Gjuva. Det er ikke fastsatt noen minstevannføring.

  Vernestatus

   Ikke vernet.

  Kilder

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi, Beskrivelse til kart 1:250 000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8

   "Vassdragene i Buskerud, -vernede vassdrag og kraftutbygging, -vassdragsforvaltning"
   Utgitt av Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen 1996.
   RAPPORT NR 1 - 1996 ISBN 82-7424-193-3

   Horgen, A.J., 1984: Samlet plan for vassdrag. Buskerud fylke.
   Vassdragsbeskrivelse. Prosjekt nr. 07339 Sørkje og 07341 Vrenga.
   Samlet Plan Vassdragsrapport. ISBN 82-7243-252-8

   Garnås. E. et al, 1997:
   Fiskemuligheter i Buskerud. Kommunevis oversikt over Fiskekortområder.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 9-1997. ISBN 82-7426-217-4 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret