Til forsiden

Grøndølas utløp i Fagersetvatnet

Regine: 012.CDBA4 (GRØNDØLA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 216
Kommune : Hemsedal ( 618)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 699 meter
N50blad : 1516-1
ØKblad : BO068-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BO068-5-3 (FAGERSET) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121.70.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.20.7
  Massetak/dagbrudd1313.60.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211169.611.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23125.61.8
  Lauvskog311374.526.1
  Blandingsskog31350.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3339.50.7
  Myr412374.226
  Elver/kanaler51199.66.9
  Sjøer,vann og tjern512362.925.3
  SUM1436.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal115.51.1
  Jordbruksareal2195.213.6
  Skog og annen fastmark338927.1
  Våtmarker4374.226
  Vann5462.532.2
  SUM1436.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 09.06.1988 Flyoppgave: 88091

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Geologisk domineres området av det kaledonske skyvedekket, som også danner Hallingskarvet og Reineskarvet. Fagersetvatnet ligger i et området der skyvedekket er nedslitt, slik at kambro-silurbergarter som fylitt og myolitt kommer fram i dagen. Disse bergartene er lett oppløselige og inneholder ofte mye kalk, noe som er gunstig for vannkvaliteten. Lenger oppe i vassdraget er det gneis og gabbro av prekambrisk alder som utgjør berggrunnen. Berggrunnen er dekket av et morenelag med varierende tykkelse.

   I høyden er det vanlig med bart fjell og blokkmark. Områder med myr og skredmateriale er vanlig. Langs dalbunnen er det elveavsetninger, og deltaet ligger på en slik.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Innholdet av salter er generelt lavt i vann i området. Innslagene av lettoppløselige, kalkholdige bergarter fra kambro-silursk alder gjør at pH ligger på et gunstig nivå.

   Flora
   Fagersetvatnet er omgitt av myrområder. Det er noe bjørk og furu i området, men høyt vierkratt er dominerende. I vestenden av Fagersetvatnet er det et starrbelte.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er intakt.

   Fugl
   Fagersetvatnet og Flatsjøen med tilliggende myrer utgjør et viktig område for våtmarksfugl. Innsjøene er grunne, noe som gir gode forhold for vadere og gressender. Det er observert hekking av toppand, stokkand og laksand. Svømmesnipe, rugde, enkeltbekkasin og blåstrupe er vanlige. Deltaet og innsjøene er viktig som rasteområde for hegre, særlig om våren. Det finnes mye spurvefugl, bl.a. hekker sivspurv. Sangere er også vanlige, bl.a. møller, gulsanger og løvsanger. Sandsvale hekker i sandtaket i sørenden av Fagersetvatn.

   Fisk
   Fagersetvatnet har en tallrik stamme av småvokst ørret. Ørekyt finnes også i vannet.

   Pattedyr
   Elg, hjort og rådyr finnes i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er lite bebyggelse i deltaområdet. Rundt kanten av deltaet ligger det flere hytter og støler. En kommunal vei passerer på østsiden av deltaet. Veien fungerer som adkomstvei til hytter og støler, og til alpinanlegget lenger inne i dalen. Veien ender blindt. En privat adkomstvei til hytter og støler på vestsiden av deltaområdet skjærer gjennom sørenden av deltaet.

   Jordbruk
   Om lag 14% av deltaområdet er jordbruksland, hovedsakelig til grasproduksjon og beite.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger.

   Tekniske inngrep
   Gjuva, ei sideelv til Grøndøla, er regulert til Gjuva kraftstasjon med Vavatn som magasin (reguleringshøyde 8m, midl. årsprod. 32 GWh). Grøndøla er regulert med dam i Flatsjøen nedenfor Fagersetvatn. Dette er inntaksdammen til Brekkefoss kraftverk (midl. årsprod. 11 GWh). Vannstanden påvirkes ikke nevneverdig av reguleringene.

  Vernestatus

   Den øvre delen av vassdraget er vernet ned til utløpet av Gjuva etter Verneplan III fra 1985 (Obj.nr. 34 Vassdrag i Hemsedal 012/10 Grøndøla), men deltaet ligger nedenfor verneområdet. Dette vernet gir bare beskyttelse mot vassdragsutbygging. Stortingets vedtak må likevel oppfattes som en sterk henstiling om ikke å tillate inngrep som reduserer de vernede vassdragenes verneverdi. Det er laget rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (kgl.res. av 10. nov. 1994).

  Kilder

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi,
   Beskrivelse til kart 1:250 000. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8

   Fylkesmannen i Buskerud 1996:
   Vassdragene i Buskerud. Vernede vassdrag og kraftutbygging.Vassdragsforvaltning.
   Rapport nr. 1-1996. ISBN 82-7424-193-3

   Små og mellomstore vassdrag i Buskerud.
   Rapport 1: Frilufts- og naturverninteresser.
   Utgitt av Fylkesfriluftsnemda i Buskerud juni 1982. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret