Til forsiden

Jondalselvas utløp i Numedalslågen

Regine: 015.DZ (JONDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 219
Kommune : Kongsberg ( 604)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 159 meter
N50blad : 1714-2
ØKblad : CD040-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Elvevifte Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CD040-5-1 (STENGELSRUD) fra 1994*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11242.52.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12254.63.5
  Massetak/dagbrudd131136.48.8
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14241.42.7
  Åker og fulldyrka eng/beite211204.913.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23115.31
  Barskog312627.940.7
  Blandingsskog313342.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33336.42.4
  Myr41211.10.7
  Elver/kanaler511327.521.2
  Sjøer,vann og tjern51211.30.7
  SUM1543.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1274.917.8
  Jordbruksareal2220.214.3
  Skog og annen fastmark3698.345.3
  Våtmarker411.10.7
  Vann5338.822
  SUM1543.1100.0

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1990: KONGSBERG 1714-2

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet består av grunnfjellsbergarter som granitt, gabbro, øyegneis og diorittiske bergarter. Løsmassene består av morenedekke, vekslende med elveavsetninger langs elva. Det finnes også breelvavsetninger, spesielt i deltaområdet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Den dominerende vegetasjonen er barskog, hovedsakelig tett granskog. Øyene i munningsområdet er dels dekket av skog og dels bevokst med gras, siv og starr.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er intakt langs Jondalselva.

   Fugl
   Andefugler (bl.a. stokkand, kvinand) og vadefugler (f.eks. strandsnipe) har fine forhold rundt elvemunningen. I skogen finnes ellers bl.a. bokfink, måltrost og kråke. Knoppsvaner er ikke uvanlig å se. Sandsvale forekommer i grustaket.

   Fisk
   Ørret er det vanligste fiskeslaget i Jondalselva, og det finnes også noe abbor. I Numedalslågen finnes det i tillegg sik og ørekyt.

   Pattedyr
   Sør for munningen til Jondalselva ligger et område der elgen krysser Numedalslågen. En kolle øst for Lågen er fast tilholdssted for rådyr, som bl.a. beiter i kantsonen om vinteren. Bever finnes i deltaet, ei beverhytte i området var trolig i bruk i 2002.

   Friluftsliv

  Inngrep

   Bebyggelse
   Riksveiene 37 og 40 passerer gjennom deltaet. En stor del av bebyggelsen i deltaet ligger der veiene møtes.

   Jordbruk
   Om lag 15% av deltaet er jordbruksareal.

   Tekniske inngrep
   I Jondalselva finnes det flere fløtningsdammer. Midt i deltaområdet ligger det et grustak som utnytter breelvavsetningene (jfr kvartærgeologi). Ei kraftgate krysser deltaet. NVE har vurdert utbyggingspotensialet til Jondalselva, men prosjektene er kostbare og har så langt ikke blitt satt i verk.

   Forurensing
   Ingen kjente forurensninger.

  Vernestatus

   Ikke vernet.

  Kilder

   Fylkesfriluftsnemda i Buskerud juni 1982.
   Små og mellomstore vassdrag i Buskerud
   Rapport 1: Frilufts- og naturverninteresser.

   Dønnum, B.O. og Garnås, E., 1993:
   Rekruttering av ørret i Numedalslågen fra Rødberg til Hvittingfoss 1992.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 4-1993. ISBN 82-7426-128-3 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret