Til forsiden

Leirvassåas utløp i Øvre Leirungen

Regine: 002.DGG2Z (LEIRUNGSÅI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 22
Kommune : Vågå ( 515)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 1033 meter
N50blad : 1617-4
ØKblad : Ikke ØK
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Jotunheimen nasjonalparkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Sjoa ( 002/8 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1617-4

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Lauvskog3116.90.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33349148.3
  Myr412141.713.9
  Elver/kanaler51139.23.9
  Sjøer,vann og tjern512318.831.4
  Gruntvannsområder i elver/vann51318.81.8
  SUM1016.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3497.949
  Våtmarker4141.713.9
  Vann5376.837.1
  SUM1016.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.1977 Flyoppgave: 1770-G1 (ufullstendig)

  Foto


  © Foto: Jon Arne Eie 16.07.1999


  © Foto: Harald Klæbo

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i nedbørfeltet og i selve deltaet består av bergarter av prekambrisk alder i det kaledonske dekket-charnockittiske til anortosittiske bergarter (Sigmond et al. 1984).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er bygd opp der elva Leirvassåa renner ut i Øvre Leirungen (1033 m.o.h.), Vågå kommune. Det er lite berørt av inngrep og er stort med sine 1017 dekar. Deltaet omfatter et vannløp med flere forgreininger, småtjern, myrer og sumpområder. Det har stor massetilførsel og er under aktiv utvikling.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Deltaet domineres av arealer med sparsom vegetasjon og i tillegg er det litt myr.

   Fauna
   Øvre Leirungen har en interessant våtmarksfauna og fungerer både som trekk- og hekkelokalitet for vannfugl. Det er bestander av aure i vassdraget.

  Inngrep

   Det er ingen inngrep av betydning i deltaet.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Deltaet ligger i sin helhet innenfor Jotunheimen nasjonalpark. Deltaet er en del av Sjoavassdraget som er varig vernet mot kraftutbygging.

  Planstatus

   Området er båndlagt som vernet etter naturvernloven.

  Dagens bruk

   Den viktigste brukerinteressen i deltaet er fiske og øvrig friluftsliv.

  Referanser

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret