Til forsiden

Lierelvas utløp i Drammensfjorden (Linnestranda)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 011.A0 (LIERELVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 220
  Kommune : Lier ( 626)
  Fylke : Buskerud ( 6 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1814-3
  ØKblad : CK041-5-1
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Linnestranda naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CK041-5-1 (SKAPERTJERN) fra 1977*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11274.55.3
  Industri og handelsområder12120.91.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12249.13.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211655.746.5
  Lauvskog311215.715.3
  Barskog3121.20.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33394.26.7
  Elver/kanaler51168.44.8
  Sjøer,vann og tjern51221.51.5
  Hav og sjøområder523210.314.9
  SUM1411.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1144.510.2
  Jordbruksareal2655.746.5
  Skog og annen fastmark3311.122
  Våtmarker400
  Vann5300.221.3
  SUM1411.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 1730

  Foto


  © Foto: FM i Buskerud. MVA 1998


  Linnestranda naturreservat ligger i deltaområdet, og kantsonene her er helt uten påvirkning.
  © Foto: Marianne Seland 080705


  Lierelva mellom de to broene. Her nedstrøms fra riksveg 23.
  © Foto: Marianne Seland 080705


  Steinsettingen oppstrøms riksveg 23 begynner å gro til.
  © Foto: Marianne Seland 080705


  Kantsonen i Linnestranda naturreservat er intakt, men uten særlig sjiktning, trærne vokser helt ned i vannkanten.
  © Foto: Marianne Seland 080705


  I det gamle elveløpet til Gilhusodden er det nå frodige sumpområder.
  © Foto: Marianne Seland 080705

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1986: LIER 1814-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Lierdalen er dominert av finkorna hav- og fjordavsetninger, men har også israndavsetninger (breelvavsetninger) og i nedre del er også elveavsetninger avsatt i lag over havavsetningene langs elva. Massetransporten i elva vil være dominert av silt og leir erodert fra havavsetningene og transportert i suspensjon. Elva har et karakteristisk meandrerende løp gjennom dalen. I det avgrensa deltaområdet finnes velutvikla meandere og også avsnørte/forlatte meandere. Meanderen i elva ved Hestbråten er særlig velutformet. Sørøst for Gilhus er det tidligere aktive elveløp som nå er forlatt, men gjenstår som grunne kanaler og viktige våtmarksområder. Øst for utløpet er det dannet strandvoll med en rekke grunne bassenger/strandsjøer bakenfor. Ved dagens utløp deler elva seg på hver side av en velutformet munningsbanke. Elveavsetningene på land består vesentlig av sand med innslag av silt. Ut i Drammensfjorden er et betydelig gruntvannsområde med oppgrunning av tilført materiale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Vegetasjonen er svært frodig. Området er dominert av gråor-heggeskog, ofte bevokst av klatreplanten humle. I deler av området finnes det også svartorskog. Etter fredningen har skogen i naturreservatet utviklet seg i retning mer gammel skog. Det tidligere elveløpet til Gilhusodden er for en stor del gjengrodd, og er delvis frodig myr. I et belte nærmest fjorden vokser det takrør, med innslag av kjempesøtgras og bred dunkjevle. Det er registrert over 250 plantearter i området. I den øvre delen av deltaområdet er det tidligere registrert buesøtgras. Denne karplanten er rødlistet som sårbar, men må anses som truet på landsbasis. Dersom arten fortsatt kan påvises må lokaliteten sies å være av nasjonal viktighet.

   Under befaringen i 2005 ble følgende arter funnet: hjertetjønnaks, takrør, kjempesøtgras, lyssiv, storfrytle, sverdlilje, kattehale, hanekam, storklokke, mjødurt, humle, brennesle, engsoleie, skvallerkål, sløke, groblad, skogburkne, soleihov, burot, engforglemmegei, tiriltunge, gulskolm, hvitkløver, valurt, fredløs, fulgevikke, kratthumleblom, klourt, villrips, gråor, vierarter, lønn, rogn, selje og svartor.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er for det meste intakt, med unntak av området mellom riksveg 23 og Linnæs bru, der skogen er fjernet på høyre side av elveløpet. Det er også hogd noe i kantsonen ved det gamle elveløpet. Det er mange trær som henger ut over elva, spesielt inne i naturreservatet. En strekning av elvebredden rundt riksveg 23 er steinsatt.

   Fugl
   Deltaområdet er viktig både som hekkeområde og som rasteplass for trekkfugl. Det er observert 190 fuglearter i området, hvorav ca. 50 hekkende. De mest vanlige artene å treffe på er stokkand, rørsanger og sivspurv. Vadefugler trives godt på muddergrunnene som blir blottlagt ved lavvann, vanlige arter er sandlo, vipe, gluttsnipe og strandsnipe. Det finnes en rekke arter av spurvefugl, og sangerne er representert ved bl.a. løvsanger, gulsanger, munk og hagesanger. I vinterhalvåret er det vanlig å se brunnakke, toppand, laksand, kvinand og krikkand. Om høsten er gråhegre en vanlig gjest. Sothøne er den vanligste riksefuglen, men vannrikse og myrrikse er observert. Sivhøne hekket tidligere, men ser ut til å ha blitt mer sjelden de siste åra.

   Fisk
   Både laks og sjøørret gyter i Lierelva. Vassdraget er infisert av Gyrodactylus salaris. Gjedde og abbor finnes også i Lierelva, i tillegg til en del karpefisk. Spesielt må nevnes stam, en karpefisk som er lite utbredt i Norge. Den er rødlistet og er kategorisert som ansvarsart i Buskerud på grunn av den begrensede utbredelsen.

   Pattedyr
   Flaggermus og smågnagere er vanlige. Større pattedyr er sjeldne, trolig på grunn av mangel på korridorer med skog til andre skogsområder. Mink, elg og rev er observert.

   Vannkvalitet

    Under befaringen i juli 2005 ble det tatt vannprøve i Lierelva:
    pH: 7.7
    Kalsium (mg /l) 16
    Turbiditet: 6,4
    Total fosfor ( g /l) 44
    Total nitrogen ( g /l) 870

  Inngrep

   Bebyggelse
   Bebygd og annet opparbeidet areal utgjør 10% av deltaet. Dette inkluderer bolighus, industribygg, og veier, bl.a. RV 23 til Drøbak (Oslofjordforbindelsen).

   Jordbruk
   I underkant av halvparten av deltaområdet er oppdyrket. Det dyrkes korn og grønnsaker.

   Forurensning
   Lierelva har et høyt innhold av næringsstoffer, og stedvis er også bakterieinnholdet høyt.
   Linnes renseanlegg ligger på østsiden av deltaområdet. Anlegget er forholdsvis nytt og moderne. Avløp fra renseanlegget går til Drammensfjorden via rør som er gravd ned gjennom naturreservatet.
   Det er gjennomført områdetiltak, som et samarbeid mellom landbruket, kommunen og fylkesmannen. Målet er å redusere erosjon og avrenning, og dermed forbedre vannkvaliteten. Lier kommune arbeider med en omfattende kloakksanering.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er regulert til drikkevann ved Glitredammen. De nordvestlige delene av Finnemarka er regulert til kraftproduksjon og nyttes ved Grytfoss og Tronstad. Vann fra Holsfjorden tilføres i perioder for å bedre vannkvaliteten.

  Vernestatus

   Den nederste delen av deltaet er vernet i Linnesstranda naturreservat som ble fredet 28. juni 1985. Det fredete området dekker et areal på ca. 570 dekar, hvorav 420 dekar er vannareal. Reservatet omfatter de delene av Lierelvas delta som ligger på fjordsiden av veier og bebyggelse. Formålet med fredningen er å bevare et særegent og verdifullt våtmarksområde med tilhørende vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

   Linnesstranda er voksested for interessante plantesamfunn og er en viktig fuglebiotop av særlig betydning for våtmarksfugl i trekktida.

  Dagens bruk

   Elva er omgitt av landbruksarealer med grasproduksjon og grønnsakdyrking. På høyre side av elva ligger en skole, og det er gartnerier, bolighus og flere veier i området. I nederste del, mot Drammensfjorden, er elva omgitt av skog dominert av gråor og noe svartor, samt takrør-sumper. Dette er en del av Linnestranda naturreservat.

   Den gamle kroksjøen ovenfor riksveg 23 er for det meste oppdyrket, det samme gjelder deler av det gamle elveløpet ved Gilhus. Resten er intakt med sumpområder og kantsoner. Ved befaringen i 2005 ble det ikke observert åpne vannspeil i de gamle elveløpene, slik som kartet viser.

  Trusselbilde

   Naturen i deltaet er sterkt presset av menneskelig aktivitet. Boligområder og landbruk truer med å sluke naturområdene. Forsøpling er et problem i hele området. En del søppel skylles inn på land i perioder med flom. Vinden fører med seg noe avfall, for eksempel isoporkasser og plast. I tillegg dumpes det søppelsekker og annet forskjellige steder i deltaet. I det gamle elveløpet ved Møysund ligger det store fyllinger med avfall, bl.a. gammelt rivningsavfall og avfall fra landbruket.

   Boliger og industri tett inntil naturreservatet påvirker trolig fuglelivet. At det hugges i kantsonen både utenfor og innenfor reservatgrensene for å gi utsikt til fjorden bedrer ikke forholdene. Snauhogst i kantsonen ovenfor naturreservatet gjør elvebredden mer utsatt for erosjon. Trær som henger ut over elveløpet faller etter hvert ned, og kan blokkere elva, noe som igjen fører til mer graving og erosjon. Miljømyndighetene og grunneierne samarbeider om en skjøtselsplan for kantsonen langs Lierelva. Reservatgrensene er dårlig merket flere steder, både på land og i vannet. Kombinert med få og lite synlige informasjonstavler gjør det naturreservatet mer utsatt for båttrafikk og inngrep.

  Tilrådinger

   Reservatgrensene bør merkes tydeligere. Reglene for motorisert ferdsel til vanns i reservatet bør setter opp lett synlig. Det bør utarbeides en forvaltningsplan for Linnesstranda naturreservat. Denne bør inneholde planer for årlig søppelrydding. Fiske, særlig fra land / ved vading på grunnene bør om mulig forbys i trekkperiodene vår og høst av hensyn til rastende trekkfugler. En oppsynsmann bør se til at fredningsbestemmelsene overholdes. Dersom fredningen skal ha en hensikt i fremtiden bør naturreservatet utvides for å minske presset på området. Det bør foretas en opprydning i det gamle elveløpet ved Møysund. Et samarbeid med grunneiere er viktig for å hindre utfylling, og for å bevare kantsonene.

   Overhengende trær bør fjernes, og det venstre løpet innenfor naturreservatet bør renses for avfall.

  Kilder

   Jens Erik Nygård, ornitolog og ildsjel (NOF Buskerud),
   har laget hjemmesider for Linnesstranda.
   Du finner dem her: http://home.no.net/jenygard/Linnesstranda/linnesst.htm

   Fredningsbestemmelser for Linnesstranda Naturreservat,
   Lier kommune, Buskerud fylke.

   Linnesstranda naturreservat. Gilhusodden friluftsområde.
   Brosjyre fra Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, 1989.

   Nygård, J.E., 1999:
   Linnesstranda - statusrapport 1999.
   Buskskvetten nr.4-1999. Org. for NOF, avd. Buskerud.

   Nygård, J.E., 1978:
   Linnesstranda i Lier.
   Frilufts- og naturvernkonsulenten i Buskerud.

   Garnås, E. og Moresi, C.L., 2000:
   Overvåkning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Østlandet,
   og status for laks og sjøørret i Buskerud 1999.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 3-2000. ISBN 82-7426-241-7.

   Wivestad, T.M., 1992:
   Vassdragsundersøkelser i Lierelva 1981-1991.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 25-1992. ISBN 82-7426-192-5

   Wivestad, T.M., 1995:
   Vassdragsovervåkning i Lierelva 1994.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 16-1995. ISBN 82-7426-124-0

   Økland, B., 1990:
   Fisk og bunndyr i Liervassdraget. Vannbruksplan. Lab. Ferkvannsøk.
   Innlandfisk (UiO), Rapp.nr. 120. ISSN 0333-161x

   Tysse, Å. og Wivestad, T.M., 2000:
   Vannkvalitet i vassdragene i Buskerud 1980-2000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr.2-2000. ISBN 82-7426-240-9.

   Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune 1996:
   Biologisk mangfold i Buskerud.
   Truede og sårbare arter og deres leveområder. Rødlister.

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Elvedelta i Buskerud 2005. Rapport nr 5. ISBN-82-7426-270-0 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret