Til forsiden

Numedalslågens utløp i Norefj.

Regine: 015.J2 (NUMEDALSLÅGEN) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 221
Kommune : Nore og Uvdal ( 633)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 261 meter
N50blad : 1615-2
ØKblad : BT052-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BT052-5-1 (VRENNE) fra 1991*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11225.56.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.98.1
  Åker og fulldyrka eng/beite21112233.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311.60.4
  Lauvskog31140.110.9
  Barskog3124.71.3
  Blandingsskog31361.316.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33310.52.9
  Elver/kanaler511297.9
  Sjøer,vann og tjern51243.511.8
  SUM368.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal155.415
  Jordbruksareal2123.633.6
  Skog og annen fastmark3116.631.7
  Våtmarker400
  Vann572.519.7
  SUM368.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 04.07.1991 Flyoppgave: 11186

  Foto


  © Foto: Per T. Terjesen 17.09.2002


  © Foto: Per T. Terjesen 17.09.2002

  Ortofoto


  ©

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i både deltaet og nedbørsfeltet består av grunnfjell. Det vanligste dekket er morenemateriale. Langs elva er det breelv- og elveavsetninger. Selve deltaet ligger på elveavsetninger, men det er breelvavsetninger på nord-, vest- og sørsiden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Det er ikke tatt vannprøver i Norefjorden de siste årene, men sammenligninger mellom tidligere års målinger i Norefjorden, Fønnebøfjorden, Tunhovdfjorden og Kravikfjorden har vist at det er liten forskjell på vannkvaliteten mellom disse. Generelt har Norefjorden lavt innhold av salter (bløtt vann) og næringssalter. pH ligger i underkant av 7, noe som er gunstig for fisken, og bufferkapasiteten i vannet er god nok til å motvirke sure episoder.

   Flora
   I underkant av 30% av deltaområdet er dekket med skog, hovedsakelig løvskog og blandingsskog. Bjørk er den dominerende arten.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er redusert enkelte steder.

   Fugl
   Stokkand, fossekall og strandsnipe hekker. Åpent vann om vinteren fører til at flere arter overvintrer, bl.a. sangsvane og kvinand i tillegg til arter som også finnes her om sommeren.

   Fisk
   Ørret, sik, røye ,abbor og ørekyt finnes i Norefjorden. Ørreten gyter i Numedalslågen oppstrøms Norefjorden. Det er bygget terskler i vassdraget for å beholde vannspeilet og bedre forholdene for fisk og næringsdyr.

  Inngrep

   Bebyggelse
   I deltaområdet ligger det et kraftverk (Nore II), et par fabrikker og andre næringsbygg, noen bolighus og et utvalg landbruksbygninger. Riksvei 40 passerer gjennom østsiden av deltaområdet. På vestsiden går fylkesveien.

   Jordbruk
   Omtrent 35% av deltaområdet består av jordbruksarealer.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger.

   Tekniske inngrep
   Elvestrekningen Rødberg - Norefjorden er sterkt regulert. Rødbergdammen er inntaksdam for Nore II, og vannet slippes ut i Norefjorden. Fønnebøfjorden fungerer som inntaksdam for Uvdal II, og vannet fra dette kraftverket føres også direkte til Norefjorden. Minstevannføring fra Rødbergdammen er 5 m3/s i tiden 1. juni - 31. august, og 3 m3/s i tiden 1. september - 31. mai.

  Vernestatus

   Ikke vernet.

  Kilder

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi,
   Beskrivelse til kart 1:250 000. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8

   Fagernæs, K.E., 1987:
   Vassdragsundersøkelser i Numedalslågen 1977-86.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr.2-1987. ISBN 82-7426-002-3

   Dønnum, B.O. og Garnås, E., 1993:
   Rekruttering av ørret i Numedalslågen fra Rødberg til Hvittingfoss 1992.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 4-1993. ISBN 82-7426-128-3

   Alsaker-Nøstdahl, B. 2002:
   Overvåkning av Numedalslågen i 2001.
   BUVA-rapport 02/1.

   Manøvreringsreglement for regulering av Tunhovdfjorden,
   Pålsbufjorden og Halnefjorden med overføringer.,18. mai 2001.
   (Til konsesjon for Numedals-Laugens Brugseierforening til fortsatt regulering av Numedalslågen, 18. mai 2001) • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret