Til forsiden

Numedalslågens utløp i Ossjøen

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 015.N7 (NUMEDALSLÅGEN) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 222
  Kommune : Hol ( 620)
  Fylke : Buskerud ( 6 )
  Høyde over havet: ca. 955 meter
  N50blad : 1515-1
  ØKblad : BM056
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Dagali ( 015/9 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BM056 (OSSJØEN) fra 1992*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.90.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12220.1
  Åker og fulldyrka eng/beite21114.91
  Lauvskog311395.626.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333279.119
  Myr412886
  Elver/kanaler511146.910
  Sjøer,vann og tjern512542.436.9
  SUM1469.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal12.90.2
  Jordbruksareal214.91
  Skog og annen fastmark3674.745.9
  Våtmarker4886
  Vann5689.346.9
  SUM1469.8100.0

  Foto


  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2001


  Fra Ryltesteinbrotet sør for Ossjøen får man god oversikt over deltaområdet.
  © Foto: ' Morten Vabe 190805'


  Områdene rundt Lågen er dominert av bjørkeskog, og områder med sparsom vegetasjon som bærer preg av tidligere beiting.
  © Foto: Morten Vabe 190805


  Kantvegetasjonen er intakt langs hele deltaområdet, men er mange steder glissen i tresjiktet.
  © Foto: ' Trine Nordli 170805'


  Vierarter, einer og dvergbjørk er dominerende i busksjiktet. Stein og sand dominerer i vannkanten.
  © Foto: ' Trine Nordli 170805'


  Områdene som ble angrepet av bjørkemåler på slutten av 1990-tallet er ikke fullstendig restituert, og flere steder er det stor andel døde trær.
  © Foto: Trine Nordli 160805

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen rundt deltaet domineres av gneis og granitt. Men som ellers på Austvidda er det mange små områder med kambrosilur berggrunn, deriblant sandstein som finnes i vestenden av Ossjøen. Kambrosilur-berggrunnen er ofte kalkrik, og gjør at vassdraget ikke er forsuret eller utsatt for sure episoder.

   Områdene i dalen rundt deltaet er dekket av tykt morenemateriale. I deltaområdet, særlig ved Lågen, er det mye elveavsetninger. Rundt utløpet til Æanåi er det dessuten breelvavsetninger.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Bjørkeskogen vokser ned til vannkanten i store deler av deltaet. Sist på 1990-tallet kom et kraftig angrep av bjørkemåler på skogen langs deltaet. En befaring i 2001 viste at skogen på var på god vei til å bli restituert. Bjørkemålerangrepet har gjort skogen mer lysåpen, noe som har satt preg på bunnvegetasjonen. Elvebreddene er slake, med fuktighetskrevende arter nederst og mer tørketolerante arter lenger opp. Tangene i deltaet er preget av beiting, noe som gjenspeiles i plantesamfunnet.

   Under befaring i 2005 ble disse artene funnet: Bråtestarr, hårfrytle, gulaks, smyle, fjellrapp, rabbesiv, fjelltimotei, gullris, blåklokke, småengkall, rosenrot, øyentrøst, harerug, kattefot, bakkesøte, museøre, svarttopp, tepperot, ljåblom, fjellbakkestjerne, fjellfrøstjerne, fjelltjæreblom, fjellsyre, sveve, etasjemose, syllav, busktagg, islandslav, lys reinlav, grå reinlav, kvitkrull, røsslyng, tyttebær, blokkebær, blåbær, krekling, fjellbjørk, einer, vier, dvergbjørk.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er intakt.

   Fugl
   Observasjoner på og ved Ossjøen inkluderer krikkand, sjøorre, rosenfink, bergirisk og tårnfalk. Gulerle er en vanlig hekkefugl rundt Ossjøen. I en undersøkelse fra 1984 ble det ikke observert hekkende ande- og vadefugler ved Ossjøn, noe man mente kunne ha sammenheng med stor båttrafikk i sommerhalvåret.

   Under befaringen i 2005 ble det observert andefugl m/unger i deltaet (ikke artsbestemt).

   Fisk
   Deltaet og elvestrekningen ovenfor er en viktig gyteplass for ørreten i Ossjøen. Her finnes det også røye.

   Vannkvalitet

    Under befaringen i 2005 ble det tatt vannprøve i Numedalslågen:
    pH: 6,89
    Kalsium (mg /l) 2,0
    Turbiditet: 0,29
    Total fosfor ( g /l) 2,8
    Total nitrogen ( g /l) 90

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det ligger noen hytter i deltaområdet, men ingen bolighus.

   Jordbruk
   På sørsiden av deltaet ligger det en setervoll.

   Forurensning
   Ikke kjente forurensningsproblemer.

   Tekniske inngrep
   Ossjøen er ikke direkte påvirket av kraftregulering. Reguleringen omfatter den delen av Ossjøfeltet som kommer fra Heineelva, og dette utgjør bare 15% av nedbørsfeltet. Vannføringen i Heineelva, som møter Lågen 2,5 km ovenfor utløpet i Ossjøen, er regulert med dam i Halnefjorden. Reguleringen har liten innvirkning på forholdene i Ossjøen.

  Vernestatus

   Vassdraget er vernet ned til toppen av Godfarfossen, en praktfull foss rett før elvas utløp i Pålsbufjorden.

  Dagens bruk

   På norsiden av elva består vegetasjonen av bjørkeskog, einer og vierkratt som går helt ned til elvebredden. Det finnes også noen myrpartier. På sørsiden av elva er vegetasjonen mer åpen, og en gammel setervoll, Kolsfet seter, preger landskapet. Beitet opphørte for flere tiår siden, men det er ennå få spor etter gjengroing på selve vollen. Det går flere godt brukte stier på kryss og tvers i deltaområdet.

   Hytter og båthus ligger spredt på begge sider av elva. Det er tre større båtplasser, hvor det er ryddet stein i vannkanten flere steder for å bedre tilkomsten. På nordsiden av elva ligger Æan turisthytte som er åpen hele sommerhalvåret. Begge sider av elva brukes mye til telt- og bålplasser, og deltaet er populært for sportsfiskere.

   Det går sau på beite lenger opp langs elva. Tidligere år har det også vært kyr på beite i deltaområdet fra Uruli seter, men disse ble ikke sett under befaringen i 2005.

  Kilder

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi, Beskrivelse til kart 1:250 000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8

   Tysse, Å. og Garnås, E., 1991: Fiskeribiologiske undersøkjingar i Ossjøen,
   Gvonnestøltjørni og Øvre Svangtjørn i Hol kommune 1990. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen,
   rapport nr.12-1991. ISBN 82-7426-094-5

   "Vassdragene i Buskerud, -vernede vassdrag og kraftutbygging, -vassdragsforvaltning"
   Utgitt av Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen 1996.
   RAPPORT NR 1 - 1996 ISBN 82-7424-193-3

   Breiehagen, T., 1985: Seterdalen i Hol.
   Ornitologiske registreringer. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.

   Fiskemuligheter i Buskerud. Kommunevis oversikt over fiskekortområder.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Elvedelta i Buskerud 2005. Rapport nr 5. ISBN-82-7426-270-0 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret