Til forsiden

Simoas utløp i Soneren

Regine: 012.BC21 (SIMOA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 224
Kommune : Sigdal ( 621)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 105 meter
N50blad : 1715-3
ØKblad : BX049-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Simoa ( 012/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BX049-5-4 (EIDDAL) fra 1984*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11215.60.8
  Områder tilknytta veg/jernbane122180.9
  Åker og fulldyrka eng/beite211591.430.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23163.53.3
  Lauvskog31138.52
  Barskog312252.113.1
  Blandingsskog31329.91.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333542.8
  Myr41215.70.8
  Elver/kanaler51196.85
  Sjøer,vann og tjern512750.739
  SUM1926.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal133.61.7
  Jordbruksareal2654.934
  Skog og annen fastmark3374.519.4
  Våtmarker415.70.8
  Vann5847.544
  SUM1926.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1984 Flyoppgave: 8229

  Foto


  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002


  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002


  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak 03.06.04

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedbørsfeltet består hovedsakelig av tungt oppløselige bergarter som kvartsit, granitt og metasandstein. Løsmassene består av morenemateriale av varierende tykkelse. I høyden er det stort innslag av bart fjell og myr. Nedenfor Solevatn går elveleiet gjennom marine avsetninger. Langs hele elveleiet finnes det spredte breelv- og elveavsetninger. Selve deltaområdet ligger på en elveavsetning som elva har bygd opp ut i Soneren.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Det er tatt vannprøver fra innløpet til Soneren i en årrekke. Vannet er generelt lite forurenset, men forsuring har vært et problem i mange år. Bufferkapasiteten (evne til å motstå forsuring) er liten, noe som har gjort vassdraget sårbart for sure episoder. Marin leire bidrar til høyere pH lenger ned i vassdraget, men strekningen med marine avsetninger ovenfor Soneren er for kort til at det har noen merkbar virkning på vannkvaliteten. Økende kalking på 1990-tallet har hevet pH til 6-6,5 (tilstandklasse II "God"). Dette er akseptabelt for et vassdrag som i utgangspunktet er svakt surt, noe som skyldes berggrunn og jordsmonn. En undersøkelse av bunndyrfaunaen i 1996 viste at det fantes forsuringsfølsomme arter ved innløpet til Soneren i de utsatte periodene vår og høst.

   Flora
   Barskog er den mest utbredte skogtypen. I kantsonene er det områder med blandingsskog og løvskog. De mest utbredte treslagene er gran, bjørk og gråor. Forskjellige vierarter, osp og rogn er også vanlige. Langs elvebreddene og på grunnene i deltaet vokser det starr og gras, og det finnes vannplanter som nøkkerose.

   Kantvegetasjon
   Vegetasjonen i kantsonen er i hovedsak intakt.

   Fugl
   Deltaet er hekkeplass for andefugler, bl.a. stokkand. Trane og gråhegre på trekk bruker området som rasteplass.

   Fisk
   Ørret, sik, abbor, ørekyt og ål finnes i Soneren. Krøkle har også vært observert.

   Bløtdyr
   Elvemusling finnes i Simoa fra Solemoa ned til Kongsfoss like før samløp med Drammenselva. Arten har status som sårbar i Nasjonal rødliste, og er beskyttet mot fangst med hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven. Bestanden i Simoa domineres av gamle individer, noe som indikerer sviktende rekruttering de siste årene. Elvemusling er sårbar for forsuring, og trues også av eutrofiering og nedslamming i forbindelse med bakkeplanering.

   Pattedyr
   Rådyr har tilhold i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det ligger et gårdsbruk like nord for Myrantjernet, men ellers er bebyggelsen begrenset til spredte hus og gårder i utkanten av deltaområdet. Riksvei 287 passerer gjennom deltaet på vestsiden.

   Jordbruk
   En tredjedel av arealet i deltaet er eng eller oppdyrket mark.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger.

   Tekniske inngrep
   Simoa er ikke regulert ovenfor Soneren. Soneren er regulert 1,7 m i forbindelse med kraftverkene ved Haugfoss og Kongsfoss.

  Vernestatus

   Simoa er vernet ned til Soneren etter Verneplan I som ble vedtatt i 1973 (Obj.nr. 39, 012/2 Simoa). Verneområdet dekker de øvre delene av deltaet. Vassdragsvernet gir bare beskyttelse mot kraftutbygging. Stortingets vedtak må likevel oppfattes som en sterk henstiling til besluttende myndigheter om ikke å tillate inngrep som reduserer de vernede vassdragenes verneverdi. Det er laget rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (kgl.res. av 10. nov. 1994).

  Kilder

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi,
   Beskrivelse til kart 1:250 000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8

   Fylkesmannen i Buskerud, 1994.
   Overvåkning av vannkvaliteten i Simoa 1990-92.
   Rapport nr. 5-1994. ISBN 82-7426-157-7

   Tysse, Å. og Wivestad, T.M., 2000:
   Vannkvalitet i vassdragene i Buskerud 1980-2000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr.2-2000. ISBN 82-7426-240-9.

   Aagaard, K. og Dolmen, D., 1996:
   Limnofauna norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna. Tapir Forlag, Trondheim.
   ISBN 82-519-1214-8

   LFI, 1996: Bunndyrundersøkelse i Simoa 1996. Rapport nr. 94.

   Fylkesmannen i Buskerud 1996: Vassdragene i Buskerud.
   Vernede vassdrag og kraftutbygging.Vassdragsforvaltning.
   Rapport nr. 1-1996. ISBN 82-7424-193-3

   Enerud, J. og Garnås, E., 1997:
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Soneren 1986.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 9-1987. ISBN 82-7426-027-9

   Miljøverndepartementet, 1984:
   Samlet plan for vassdrag. Del II. Fylkesvise prosjektomtaler, Buskerud.
   ISBN 82-7243-532-2

   Larsen, B.M. et al 1995:
   Elvemusling, Margaritifera margaritifera, i Simoa, Buskerud - Utbredelse og bestandsstatus.
   NINA Oppdragsmelding 380 ISBN 82-426-0626-9

   Engen, Ø. 2001:
   Resipientovervåkning av Simoa. Vassdrag - renseanlegg. Sigdal kommune. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret