Til forsiden

Storelvas utløp i Tyrifjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 012.E0 (DRAMMENSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 226
  Kommune : Ringerike ( 605) og Hole (612)
  Fylke : Buskerud ( 6 )
  Høyde over havet: ca. 63 meter
  N50blad : 1815-3
  ØKblad : CJ049-5-1
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Averøya naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Internasjonalt : RAMSAR-områdeBeskrivelse av RAMSAR
  Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CJ049-5-1 (AVERØYA) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112346.32.4
  Områder tilknytta veg/jernbane122193.91.3
  Massetak/dagbrudd13120
  Åker og fulldyrka eng/beite211365925.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23139.50.3
  Lauvskog3111441.410
  Barskog3123774.326.1
  Blandingsskog313694.44.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333589.64.1
  Myr412188.91.3
  Elver/kanaler5113483.624.1
  Sjøer,vann og tjern51243.10.3
  SUM14455.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1542.23.8
  Jordbruksareal23698.525.6
  Skog og annen fastmark36499.745
  Våtmarker4188.91.3
  Vann53526.724.4
  SUM14455.9100.0

  Foto


  Storelva har flere avsnørte meandre, som her ved Synneren.
  © Foto: Marianne Seland 250805


  Langs Storelva er kantsonene stort sett intakte, og det er en del ovehengende trær, som her nedstrøms for brua ved Norderhov.
  © Foto: Marianne Seland 250805


  Juveren er en av de avsnørte meandrene hvor kantsonene sakte vokser i omfang, og vannspeilet blir mindre.
  © Foto: Marianne Seland 250805


  Det er ikke et åpent vannspeil å se på den opprinnelige kroksjøen ved Lamoen.
  © Foto: Marianne Seland 250805


  I det ene løpet av Synneren er elvesnelle og ulike starr arter i ferd med å bli dominerende i vannflaten.
  © Foto: Marianne Seland 250805

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: 1978: HØNEFOSS 1815-3

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer gjennom kulturlandskapet på Ringerike. I området er det store isranddeltaer av sand og grus og forholdsvis vidstrakte områder med (oppdyrkede) finkornede hav-og fjordavsetninger. Gjennom dette landskapet har elva i hovedtrekk et meandrerende løp. Langs elva er det elveavsetninger (terrasser) av sand avsatt i ulike nivå under landhevningen etter istiden. Ved Storelvas utløp i Tyrifjorden er et deltaområde som er særdeles rikt på ulike formelementer. Her opptrer aktiv meandrering, avsnørte meandre (Synneren, Juveren og Lamyra), elveterrasser, terrassenedskjæringer, gamle elveløp, flomløp og yttrst mot Tyrifjorden,- strandvoller. Særlig bør nevnes den avsnørte meanderen ved Lamyra- Mosmyra som har en meget velutvikla form. I dag er den opprinnelige kroksjøen nesten helt gjengrodd og dekket med myr. Deler av det avgrensa deltaområdet har hevete terrasser og må karakteriseres som subresent og inaktive. Dagens aktive deltadannelse finnes ved gruntvannsområdet i utløpet og i ytre del av Averøya.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   De siste årene er det tatt vannprøver i Storelva ved Sandsetra like ovenfor deltaområdet. Prøvene fra 2001 viste at vannet hadde en tilfredsstillende vannkvalitet for en større elv, med unntak av til dels høyt innhold av tarmbakterier. Tarmbakterier kommer fra fersk avføring hos mennesker og varmblodige dyr, og kan f.eks. skyldes tilførsel av urenset kloakk. Innholdet av næringsstoffer var moderat. pH lå på 7 (nøytral) og varierte lite, så forsuring er ikke noe problem.

   Under befaring i 2005 ble det tatt vannprøve i Storelva:


    pH: 7,23
    Kalsium (mg /l) 5,8
    Turbiditet: 1,5
    Total fosfor ( g /l) 6,2
    Total nitrogen ( g /l) 490

   Flora
   Floraen på Ringerike er kjent for å være rik og variert. Her er innslag av kalkfjell, våtmarker, myrer og skogområder som gir grunnlag for stor variasjon.

   I deltaet finnes barskog, løvskog og blandingsskog, til sammen utgjør skog i underkant av halvparten av arealet. I tilknytning til oreskog og gråseljekratt finnes mye interessant sopp, bl.a. er skarp orekremle.(Russula almetorum, rødlistet som sjelden) observert ved flere lokaliteter. Lamyra representerer en særegen type rikmyr, med innslag av både nordlige og sørlige arter. En rekke rødlistede arter vokser her, f.eks. huldrestarr og bunkestarr.

   Kroksjøene Juveren og Synneren hadde tidligere rik mudderbanke-, sump- og vannvegetasjon, men det er nå bare fragmentariske rester tilbake. Invasjonen av vasspest i 1976 samt eutrofiering har ført til sterk gjengroing. Det finnes likevel rester av den tidligere vegetasjonen f.eks. trefelt evjeblom, korsevjeblom, firling, nålesivaks og mjukt brasmegras.

   På mudder- og sandbankene ved Storelvas utløp i Tyrifjorden (Averøya naturreservat) finnes mange av de samme artene som nå er blitt sjeldne i Juveren og Synneren. På sandholmene kan man følge vegetasjonssuksesjonen fra bar sand til skog.

   Under befaring i 2005 ble disse artene funnet: vassgro, evjesoleie, blærerot, småvasshår, flaskestarr, bred dunkjevle, kvass-starr, selsnepe, bukkeblad, myrhatt, maigull, myrkongle, enghumleblom, mjødurt, perikum, blåklokke, springfrø, geitrams, kvitmaure, fredløs, teiebær, gaukesyre, bringebær, nyperose, rogn, ask, hyll, gråor, svartor, gran, bjørk, furu, selje, vier, hassel.

   Kantvegetasjon
   Kantsonene langs Storelva er generelt veldig fine, med en klar gradient vann - starrsump - kratt - skog. Det ble ikke registrert store inngrep langs elvebredden i deltaområdet, kun noen små hogster rundt en hytte, og i to beiteområder. Noen steder henger store trær ut over elveløpet. Vegetasjonen er stort sett ensartet på begge sider av elva, og i de gamle avsnørte meandrene.

   Fugl
   Fuglelivet er svært rikt. Området er viktig som rasteplass for trekkfugler. Ved varierende vannstand er store sand- og mudderbanker tilgjengelige for vadefugler ved utløpet til Tyrifjorden. Våtmarkene er viktige for næringssøk blant andefugler, spesielt vår og høst. Om vinteren fryser vannene og våtmarksområdene, men i Storelva er det nesten alltid et isfritt område. Her overvintrer det fugler, bl.a. sangsvane. Nordre Tyrifjorden med Begna og Randselva er et av Østlandets viktigste overvintringsområder for sangsvane.

   Områdene med gammel skog er også viktig for fuglelivet, f.eks. er alle de norske hakkespettartene observert på Averøya. Det er observert hekking av dvergspett.

   Tidligere hekket det gråhegre ved Synneren, men trærne de hekket i ble felt i 2001, noe som førte til mye oppstyr selv om trærne ikke sto inne i naturreservatet. I 2002 ser det ut til at hegrene isteden hekker i et skogholt litt nord for Synneren.

   Fiskeørn har regelmessig næringssøk i deltaområdet. Totalt er det registrert 228 fuglearter i Nordre Tyrifjorden (1999), og svært mange av disse er observert innenfor deltaområdet til Storelva.

   Fisk
   I Tyrifjorden finnes ørret, røye, sik, krøkle, brasme, karuss, ørekyt, abbor, gjedde, tre-pigget stingsild, ni-pigget stingsild , ål og elveniøye. Dessuten er bekkerøye og regnbueørret etablert som et resultat av fiskeoppdrett og fiskeutsettinger. Randselvstammen av storørreten i Tyrifjorden vandrer gjennom deltaområdet til gyteplassene. Gjedde og karpearter som brasme fiskes i Juveren og Synneren.

   Andre dyr
   Elg finnes i området. Det finnes lokaliteter med liten vannsalamander og spissnutet frosk.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Gårdsbruk, hytter og hus ligger spredt over hele deltaområdet. Større og mindre veier går på kryss og tvers.

   Jordbruk
   Om lag 25% av deltaarealet er jordbruksland. Mesteparten av arealet brukes til korndyrking, men det er også noe grasproduksjon.

   Forurensning
   Det ligger to renseanlegg i området, Onsakervika Camping og Hole renseanlegg. Onsakervika Camping er et infiltrasjonsanlegg som ligger på sørsida av munningen til Storelva. Hole renseanlegg er hovedrenseanlegg for Hole kommune, og ligger på Helgelandsmoen. Anlegget har kjemisk rensing med primærfelling. Storelva er resipient.

   Tekniske inngrep
   Tyrifjorden har en tillatt regulering på 1 meter. Reguleringshøyden er innenfor de naturlige vannstandsendringene, men periodene med mye og lite vann er forskjøvet i forhold til naturlige variasjoner.

  Vernestatus

   Det ligger flere naturreservater i deltaområdet. Både utløpet og kroksjøer av forskjellig alder er vernet. Som nevnt tidligere ligger deltaet i et RAMSAR-område.

   Ved Storelvas utløp i Tyrifjorden ligger Averøya naturreservat, fredet i 1985. Formålet med fredningen er å bevare et rikt og variert våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Averøya er en del av et større våtmarkssystem og har stor verdi for våtmarksfugl især i trekktiden. Området er av særlig verdi for forskning og undervisning. Se også http://hole.siden.as/?cat=3744&id=39694 for mer informasjon om Averøya.

   Tre kroksjøer i forskjellige stadier av suksesjon er fredet. Lamyra natyrreservat er både den eldste meanderen og det eldste reservatet, fredet i 1975. Formålet med fredningen er å bevare en velutviklet gjengrodd meander med en vegetasjon som er karakteristisk for Østlandets kalkmyrer og med enkelte arter av stor plantegeografisk verdi.

   Juveren naturreservat ble fredet i 1985. Formålet med fredningen er å bevare et særlig rikt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Kroksjøen, Juveren, er en del av et større våtmarkssystem og har svært stor verdi for våtmarksfugler. Området er av særlig verdi for forskning og undervisning.

   Synneren naturreservat omfatter den minst gjengrodde kroksjøen, og ble fredet i 1985 (endret 1988). Formålet med fredningen av Synneren er det samme som for Juveren.

   Tyrifjorden er et vernet vassdrag, Tyrifjorden (Obj.nr 29 / 012/14) etter verneplan I (1973). Dette vernet gir bare beskyttelse mot videre vassdragsutbygging. Stortingets vedtak må likevel oppfattes som en sterk henstiling til besluttende myndigheter om ikke å tillate inngrep som reduserer de vernede vassdragenes verneverdi. Det er laget rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (kgl. res. av 10. nov. 1994).

  Dagens bruk

   Elveløpet er omgitt av jordbruksarealer med korn-, grønnsak- og potetproduksjon. Det beites også på noen mindre arealer i deltaet, av hest og sau. Det er store områder med blandingsskog og kratt. Deltaområdet omfatter en nedlagt militærleir og en campingplass. Det er bolighus, gårdsbruk og hytter langs elva, og mange steder ligger veien tett inntil elveløpet.

  Trusselbilde

   Alle naturreservatene er presset av forskjellige aktiviteter som veier og bebyggelse. Gjengroing er også et problem.

  Tilråding

   Trær som henger ut over elveløpet bør hogges ned og fjernes.

  Kilder

   Fredningsbestemmelser for Averøya naturreservat i Ringerike og Hole kommuner, Buskerud fylke.

   Fredningsbestemmelser for Juveren naturreservat i Ringerike kommune, Buskerud fylke.

   Fredningsbestemmelser for Synneren naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.

   Fredningsbestemmelser for Lamyra naturreservat, Ringerike kommune i Buskerud fylke.

   Fylkesmannen i Buskerud 1996:
   Vassdragene i Buskerud. Vernede vassdrag og kraftutbygging.
   Vassdragsforvaltning.
   Rapport nr. 1-1996. ISBN 82-7424-193-3

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, 1999:
   Averøya naturreservat i Ringerike og Hole kommuner. Forvaltningsplan.
   Rapport nr. 9-1999. ISBN 82-7426-235-2

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, 1997:
   Lamyra naturreservat i Ringerike og Hole kommuner. Forvaltningsplan.
   Rapport nr. 4-1997. ISBN 82-7426-211-5

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, 1999:
   Juveren naturreservat i Ringerike kommune. Forvaltningsplan.
   Rapport nr. 10-1999. ISBN 82-7426-236-0

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen, 1999:
   Synneren naturreservat i Ringerike kommune. Forvaltningsplan.
   Rapport nr. 11-1999. ISBN 82-7426-237-9

   Larsen, B.H., 1996:
   Overvåkning av overvintrende vannfugl i nedre / østre deler av Buskerud 1990-1994.
   Fugler og natur i Buskerud, Rapport nr.1-1996 (årg. 3).
   Norsk Ornitologisk Forening avd Buskerud.

   Hanssen, E.W. 1999:
   Vurdering av våtmarksområder i Nordre Tyrifjorden med Storelva og Begna.
   Oppdragsrapport for Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.

   Andersen, O. et al, 2001:
   STORØRRETEN I TYRIFJORDEN.
   Oppsummering av undersøkelser i perioden 1982-2000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen,
   rapport nr. 2-2001. ISBN 82-7426-244-1

   Ree, V. 1995:
   Fuglelivet i og ved Nordre Tyrifjorden.
   En presentasjon av reservater og nærliggende våtmarker i ornitologisk sammenheng.
   Ringerike Viltnemnd, Hønefoss.

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Elvedelta i Buskerud 2005. Rapport nr 5. ISBN-82-7426-270-0 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret