Til forsiden

Storånes utløp i Hovsfj.

Regine: 012.CFB110 (ÅNI) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 227
Kommune : Hol ( 620)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 593 meter
N50blad : 1516-2
ØKblad : BM061-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Hovsfjorden naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BM061-5-2 (HOVSFJORDEN) fra 1992*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11273.73.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12238.52
  Massetak/dagbrudd13140.72.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211509.427
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23121.21.1
  Lauvskog31195.35.1
  Barskog31234318.2
  Blandingsskog31320.61.1
  Fjell i dagen / blokkmark3320.80
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33346.12.4
  Myr41219.41
  Elver/kanaler511115.16.1
  Sjøer,vann og tjern512333.817.7
  Gruntvannsområder i elver/vann513225.712
  SUM1883.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1152.98.1
  Jordbruksareal2530.628.2
  Skog og annen fastmark3505.826.9
  Våtmarker419.41
  Vann5674.635.8
  SUM1883.4100.0

  Foto


  Oppover elva fra brua midt i deltaet.
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002


  Sørøst for veien til øyene i naturreservatet.
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Områdene rundt Hovsfjorden ligger på tungt oppløselig granitt og gneis. Lenger opp i vassdraget er det innslag av fylitt i berggrunnen, noe som har forhindret at vassdraget har hatt forsuringproblemer.

   Morenedekke av varierende tykkelse er dominerende langs dalførene. Høyere oppe finnes det store innslag av blokkmark og bart fjell. Langs dalbunnen ovenfor Hovsfjorden er det store breelvavsetninger. Deltaområdet ligger på en elveavsetning som er avsatt foran breelvavsetningene.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Vannkvaliteten i vassdraget er gunstig med pH (surhetsgrad) på 6,5-7,0. Vannprøver fra Sudndalsfjorden lenger oppe i vassdraget og fra utløpet av Holsfjorden lenger ned har begge vist lavt innhold av næringssalter (tilstandsklasse I "Meget god" etter SFTs klassifisering). Dette er betyr likevel ikke at deltaområdet er upåvirket av små lokale utslipp.

   Flora
   Bjørk og furu er dominerende treslag, men i kantsonen er hegg og vierarter også vanlige.
   Bekkeblom er vanlig. Flaskestarr og andre starrarter, elvesnelle, trådsiv, og brasmegras er vanlige arter på de store grunnene.

   Kantvegetasjon
   Flere steder er kantvegetasjonen helt eller delvis fjernet, og jordene går ned til vannkanten.

   Fugl
   De store grunne områdene i Hovsfjorden gir mye næring for våtmarksfugl. Vanlige arter er stokkand, krikkand, kvinand, laksand, vipe, rødstilk, strandsnipe og enkeltbekkasin. Disse artene hekker i området. Andre arter som gjerne ses i forbindelse med trekk er storlom, toppand, trane, heilo og gluttsnipe.

   Fisk
   Ørret, røye og ørekyt er vanlige i Hovsfjorden. Den nederste delen av Storåne er viktig som gyte- og oppvekstområde for ørreten.

   Bløtdyr
   Det er funnet damsnegl og skivesnegl i grunntvannsområdene.

   Pattedyr
   Det finnes elg og hare.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Riksvei 288 passerer gjennom deltaet på nordsiden. Rundt denne er det en del bebyggelse, både gårdsbruk og bolighus. En sidevei krysser elva midt i deltaet. Birkeland Campingplass ligger nesten midt i deltaområdet. I tilknytning til denne finnes det et renseanlegg.

   I det nordvestre hjørnet av naturreservatet ligger Norsk Avlsstasjon for Fjellaure, Holsfjorden. En pelsdyrfarm ligger like øst for naturreservatet. Lenger oppe i deltaet er det grustak.

   Jordbruk
   Nesten 30% av deltaet er oppdyrket. Det høstes gras på de største øyene. For to øyer i naturreservatet er det nedfelt tillatelse til grasproduksjon i fredningsbestemmelsene, og det er anlagt en vei på fylling for å bedre ankomsten dit.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger, men lokal påvirkning fra foretak i området kan ikke utelukkes.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er regulert ovenfor Hovsfjorden med flere magasiner som forsyner kraftverket Hol I. Dette har innvirkning på vannføringen gjennom deltaområdet. Hovsfjorden er regulert med en demning i østenden og inntak til Hol II som ligger mellom Hovsfjorden og Holsfjorden.

   Hovsfjorden har en døgnregulering på 0,50-0,75m.

  Vernestatus

   Den nederste delen av deltaet er vernet i Hovsfjorden Naturreservat, opprettet 28. juni 1985. Det dekker et areal på 580 dekar hvorav 49 dekar er vann.

   Formålet med fredningen er å bevare et verdifullt og særpreget våtmarksområde i fylkets øvre dalstrøk, med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Området har betydning både som hekkeplass og som rasteplass for våtmarksfugl.

  Tilrådinger

   Kantvegetasjonen bør få vokse til igjen der den er fjernet. I forbindelse med veifyllingen til øyene i naturreservatet er vanngjennomstrømningen redusert, noe som har ført til økende gjengroing. Tiltak for å øke gjennomstrømningen igjen bør vurderes.

  Kilder

   Fredningsbestemmelser for Hovsfjorden naturreservat i Hol kommune, Buskerud fylke.

   Enerud, J. og Garnås, E., 1999:
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Holsfjorden og Hovsfjorden,
   Hol kommune. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 8-99. ISBN 82-7426-234-4

   Ågotnes, M., 1978:
   Hovsfjorden. Særoppgave i biologi. Bergen.

   Mehammer, A., 1993:
   Vassdragsovervåkning 1991. Hol kommune.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 16-1993. ISBN 82-7426-141-0

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi,
   Beskrivelse til kart 1:250 000. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret