Til forsiden

Urulas utløp i Sperillen

Regine: 012.G22 (DRAMMENSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 228
Kommune : Ringerike ( 605)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 150.5 meter
N50blad : 1816-3
ØKblad : CG060-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CG060-5-4 (NESMOEN) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11266.11.7
  Områder tilknytta veg/jernbane12260.31.5
  Massetak/dagbrudd13111.80.3
  Åker og fulldyrka eng/beite21176719.4
  Lauvskog311401
  Barskog3121768.644.7
  Blandingsskog31360.11.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333177.24.5
  Ferskvannsvåtmark4116.10.2
  Myr41224.70.6
  Elver/kanaler5113769.5
  Sjøer,vann og tjern512594.515
  SUM3952.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1138.23.5
  Jordbruksareal276719.4
  Skog og annen fastmark32045.951.8
  Våtmarker430.80.8
  Vann5970.524.6
  SUM3952.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 10.07.1985 Flyoppgave: 8608

  Foto


  Urula
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002


  Tranespor ved Urulas munning.
  © Foto: FM i Buskerud. MVA 2002

  Ortofoto


  © Norge i bilder. opptak 15.08.04

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet

   Flora
   Skog dekker over halve deltaet. Furu, gran og bjørk er de vanligste treslagene, men rogn og forskjellige vierarter er også utbredte. Undervegetasjonen er variert, med tyttebær, lav, røsslyng, blåbær og forskjellige starr- og mosearter som trives på fuktige steder. En storm høsten 2001 førte til mye vindfall, og påfølgende opprydning og hugst har ført til at det er lite uberørt skog igjen. En del gamle og døde trær har fått stå igjen.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er hovedsakelig intakt. En del steder, særlig lengst ned i deltaet, ble det lagt steinfyllinger i yttersvingene i elva for noen tiår siden. Flere av disse er imidlertid grodd til.

   Fugl
   Forskjellige andefugler (bl.a. kvinand og siland) finnes på elva og i de gamle elveløpene. Andre arter som bruker deltaet til næringssøk er vipe, gråhegre og trane. Orrfugl spiller på islagte elvekiler nederst i deltaet om våren.

   Fisk
   Det finnes 10 fiskearter i Sperillen. Det er knyttet størst interesse til sik, ørret, abbor og røye, men også brasme, krøkle, ørekyt, niøye og tre- og nipigget stingsild forekommer. Ørreten gyter i Urula.

   Andre dyr
   Elg, rådyr og hjort er vanlige.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er forholdsvis lite bebyggelse i deltaet. Langs veien på nordsiden av deltaet ligger det noen gårdsbruk og eneboliger. Sør i deltaet er det flere hytter.

   Jordbruk
   Om lag 20% av deltaet er dyrket mark, hovedsakelig brukt til korn.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger. Nes gjenvinningsstasjon ligger i deltaet, men det er ingen kjente utslipp derfra.

   Tekniske inngrep
   Sperillen er regulert med en reguleringshøyde på 2,3m.

  Vernestatus

   Urula er et vernet vassdrag, 012/19 Urula (Oppr.del av Obj.nr. 25 Vassfaret), etter Verneplan I som ble vedtatt i 1973. Dette vernet gir bare beskyttelse mot vassdragsutbygging. Stortingets vedtak må likevel oppfattes som en sterk henstilling til besluttende myndigheter om ikke å tillate inngrep som reduserer de vernede vassdragenes verneverdi. Det er laget rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (kgl. res. av 10. nov. 1994).

  Kilder

   Enerud, J. og Garnås, E. 1991:
   Fiskeribiologiske undersøkelser i Sperillen,
   Ringerike kommune - 1989.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 2-1991. ISBN 82- 7426-084-8

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi, Beskrivelse til kart 1:250 000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret