Til forsiden

Usteånes utløp i Ustedalsfjorden

Regine: 012.CG6 (HALLINGDALSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 229
Kommune : Hol ( 620)
Fylke : Buskerud ( 6 )
Høyde over havet: ca. 767 meter
N50blad : 1516-2
ØKblad : BM059-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BM059-5-1 (GEILO V) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1123.50.4
  Områder tilknytta veg/jernbane1220.60.1
  Åker og fulldyrka eng/beite21167.77.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2318.30.9
  Lauvskog311253.828.6
  Barskog31221.72.4
  Blandingsskog313135.115.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33310.21.2
  Myr41236.74.1
  Elver/kanaler51194.110.6
  Sjøer,vann og tjern512254.328.7
  SUM885.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal14.10.5
  Jordbruksareal2768.6
  Skog og annen fastmark3420.847.5
  Våtmarker436.74.1
  Vann5348.439.3
  SUM885.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 1652

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Geologien i øvre del av Hallingdalsvassdraget er variert. Men berggrunnen i nærområdene til Ustedalsfjorden består hovedsakelig av tungt oppløselige bergarter som gneis og granitt. Løsmassene består av morenedekke av varierende tykkelse. I deltaområdet er det breelvavsetninger. Over disse bygger elva opp nye avsetninger.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Vannkvalitet
   Det har vært tatt vannprøver ved Geilo i flere år. Prøvene herfra viser en generelt god vannkvalitet, med lavt innhold av salter, næringsstoffer og bakterier. pH ligger i overkant av 7, noe som er veldig bra.

   Flora
   Bjørkeskog er dominerende i deltaet. Resten av skogen er barskog og blandingsskog med mye gran, med innslag av furu og vier.

   Kantvegetasjon
   Kantvegetasjonen er i stor grad intakt.

   Fugl
   Stokkand, kvinand og krikkand hekker i området. Trane, storlom og toppand raster i trekket vår og høst.

   Fisk
   I Ustedalsfjorden finnes røye, ørekyt, ørret og sik.

   Pattedyr
   Elg, hare, rev og mink finnes.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det ligger et gårdsbruk i deltaområdet. I utkanten av deltaet på nordsiden ligger det noe hyttebebyggelse.

   Jordbruk
   Omlag 10% av deltaet er jordbruksland, hovedsakelig til grasproduksjon.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger.

   Tekniske inngrep
   Ustevatn lenger oppe i vassdraget er magasin for kraftverket Usta. Vannet ledes til kraftverket og føres derfra ut i Strandefjorden som ligger et stykke nedenfor Ustedalsfjorden. Svært lite vann renner over demningen og ned i det naturlige elveleiet til Usteåne. Minstevannføringen i Usteåne er 0,2 m3/s hele året.

  Vernestatus

   Ikke vernet.

  Kilder

   Mehammer, A., 1993:
   Vassdragsovervåkning 1991. Hol kommune. Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 16-1993. ISBN 82-7426-141-0

   Alsaker-Nøstdahl, B., 2002:
   Vassdragsovervåkning av Hallingdalsvassdraget i 2001.
   BUVA-rapport 02-2.

   Fylkesmannen i Buskerud 1996:
   Vassdragene i Buskerud. Vernede vassdrag og kraftutbygging.Vassdragsforvaltning.
   Rapport nr. 1-1996. ISBN 82-7424-193-3

   Kristiansen, K.J. og Sollid, J.L., 1996:
   Buskerud fylke - Kvartærgeologi og geomorfologi, Beskrivelse til kart 1:250 000.
   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Rapport nr. 7-1996.ISBN 82-7424-201-8 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret