Til forsiden

Begnas utløp i Slidrefjorden (Lomendeltaet)

Regine: 012.M (DRAMMENSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 23
Kommune : Vang ( 545) og Vestre Slidre (543)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 363 meter
N50blad : 1617-2
ØKblad : BR073-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Lomendeltaet fuglefredningsområdeFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BR073-5-2 (RYFOSS) fra 1993*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11232.23.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12227.42.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211159.315.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2310.50
  Lauvskog31132.73.1
  Barskog312247.323.6
  Blandingsskog3133.10.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33312411.9
  Elver/kanaler511132.412.7
  Sjøer,vann og tjern51228727.4
  SUM1046100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal159.65.7
  Jordbruksareal2159.815.3
  Skog og annen fastmark3407.138.9
  Våtmarker400
  Vann5419.440.1
  SUM1046100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 17.08.1993 Flyoppgave: 93141-O7


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 21.07.2004

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Foto


  © Foto: Svein Erik Ski 01.09.1993


  © Foto: Svein Erik Ski ca. 1992

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedbørfeltet er variert og rik bestående bl.a. av fyllitt og glimmerskifer (Sigmond et al. 1984). Vannkvaliteten i vassdraget er god og pH ligger på 6.7-7.2. (Hegge 1989, Fossum 1998).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Deltaet er bygd opp der elva Begna renner ut i Slidrefjorden (366 m.o.h.), Vang kommune. Deltaet er middels berørt av inngrep og er stort med sine 1046 dekar. Nedbørfeltet er på 276.5 kvadratkilometer. Deltaet er vernet som Lomendeltaet fuglefredningsområde.

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Vegetasjonen i deltaområdet består av jordbruksarealer, bar- og lauvskog.

   Fauna
   Deltaet har sin hovedfunksjon som trekklokalitet for vannfugl. Lokaliteten har en viktig funksjon som rasteplass for store deler av hekkebestanden av vannfugl i de øvre deler av Valdresregionen. Inntil 1982 er det registrert 49 vannfuglarter her (Hoff 1982). Det er bestander av aure, abbor og ørekyte (Hegge 1989). I tillegg forekommer fortsatt regnbueaure som har rømt fra oppdrettsanlegg i vassdraget (Eriksen et al. 1998).

  Inngrep

   Det har vært foretatt noe grusuttak i deltaet. Vannføringen i deltaet er påvirket av flere reguleringsmagasin lenger opp i vassdraget og vannstanden i deltaet er videre påvirket av at Slidrefjorden er regulert 3.5 meter. Infrastruktur og jordbruksareal utgjør 20.8% av deltaarealet.

   [kilder: 14]

  Vernestatus

   Store deler av deltaet er vernet gjennom Lomendeltaet fuglefredningsområde.

  Planstatus

   Området som er vernet gjennom Lomendeltaet fuglefredningsområde er båndlagt. Øvrige arealer er LNF-område. Det er 50-m byggeforbudssone langs vassdrag.

  Dagens bruk

   De viktigste brukerinteressene i deltaet er jordbruk og fiske.

  Referanser

   Eriksen, H., Lindås, O. R. og O. Hegge 1998. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland-fagrapport 1997. FMO, miljøvernavd. rapport 4/98

   Fossum, S. 1998. Lokal overvåkning av vannkvalitet i Oppland 1997. FMO, miljøvernavd. rapport 1/98.

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Hoff, K. 1982. Utkast til verneplan for våtmarksområder i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapport.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret