Til forsiden

Oselvas utløp i Syvdsfjorden (Syvde)

Regine: 093.22 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 230
Kommune : Vanylven ( 1511)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1119-2
ØKblad : AL095-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AL095-5-1 (SYVDE) fra 1984*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11213.82.8
  Industri og handelsområder12153.210.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12224.35
  Åker og fulldyrka eng/beite211267.654.9
  Lauvskog31122.94.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3339.82
  Elver/kanaler5119.41.9
  Hav og sjøområder52386.317.7
  SUM487.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal191.318.7
  Jordbruksareal2267.654.9
  Skog og annen fastmark332.76.7
  Våtmarker400
  Vann595.719.6
  SUM487.5100.0

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 22.09.2001

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Grunnfjellsbergartene i området består av gneisser. Landskapet er alpint med fjell på ca 1000 meters høyde. Flere daler har utløp i bunnen av Syvdsfjorden. Dalen ovenfor dette deltaet har et sedimentasjonsbasseng (Sørdalvatnet) ca 1km ovenfor deltaet, demmet opp av en stor vifte ut fra Refsdalen (Refsdalselva). Vifta er bygd opp av sand, grus og stein. Det finere materialet herfra (ves. sand) er så ført videre utover elvesletten til Oselvas delta som har et vifteformet klassisk delta med oppgrunning i sjøen utenfor. Elveløpet er delvis forbygd.

   Under septemberflommen i 2004 la elva opp så mye masse i utløpet, at elva nå deler seg. Det er foreløpig ikke lagt planer for opprensking/utbedring av eleveløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

  Inngrep

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04. Fylkesmanen i Møre og Romsdal, "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Tilrådninger

   Området er prioritert (klasse 2) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av deltaet. Dette innebærer at området bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret