Til forsiden

Norddalselva/Vikelvs utløp i Syvdsfjorden

Regine: 093.32 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 231
Kommune : Vanylven ( 1511)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1119-2
ØKblad : AL096-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AL096-5-4 (VIK I SYVDE) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11215.86.2
  Industri og handelsområder1212.91.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12211.74.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211122.248.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23128.111.1
  Lauvskog31112.24.8
  Elver/kanaler51111.94.7
  Hav og sjøområder52349.119.3
  SUM254100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal130.412
  Jordbruksareal2150.359.2
  Skog og annen fastmark312.24.8
  Våtmarker400
  Vann56124
  SUM254100.0

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 22.09.2001

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Grunnfjellsbergartene i området består av gneisser. Landskapet er alpint preget med fjell på ca 1000 meters høyde. Flere daler har utløp i bunnen av Syvdsfjorden og Nordalen har en karakteristisk U-formet (iserodert) tverrprofil og ender i flere botner. Elva har et samlet løp med noe sidebanker. Deltasletten er i dag inaktiv og en mindre del ved utløpet har spor av aktive fluviale prosesser; bankedannelser mv. Det er en mindre oppgrunning av sjøen utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Fugl
   Hekkeområde for sjøfugl. Middels viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

   Friluftsliv
   Badeplass ved elveutløpet.

  Inngrep

   Forurensing
   Forurensningssituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var mindre god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04. Fylkesmanen i Møre og Romsdal, "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

   Tekniske inngrep
   Under ein flaum vinteren 2005 var elva i ferd med å bryte gjennom sørbreidda og truga småbåthamna og sementvarebedrifta. Det vart derfor som eit hastetiltak gjennomført ei forbygging på i underkant av 100 m av den nederste delen av elva. Vidare vart det i tillegg opna opp to gamle elveløp slik at elva no har ei større flate å flaume over. Det foreligg ingen søknader for tiltaket.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av deltaet. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret