Til forsiden

Årskagelvas utløp i Rovdefjorden (Rovde)

Regine: 093.410 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 232
Kommune : Vanylven ( 1511)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1119-2
ØKblad : AL097-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Elvevifte Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AL097-5-1 (STORE-ROVDE) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11266.88.4
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.83.7
  Havneområder12319.52.4
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1417.61
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1421.10.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211362.245.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23114.31.8
  Lauvskog31125.53.2
  Barskog3120.60.1
  Strand, dyner og sandflater33120.52.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3331.20.2
  Myr4127.40.9
  Elver/kanaler51170.9
  Hav og sjøområder523232.629.2
  SUM796.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1124.815.7
  Jordbruksareal2376.547.3
  Skog og annen fastmark347.86
  Våtmarker47.40.9
  Vann5239.630.1
  SUM796.2100.0

  Foto


  © Foto: Øivind Leren 1993

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Området har grunnfjellsbergarter med bl.a ulike gneiser. Nedslagsfeltet har en bratt gradient ned mot fjorden fra fjellområdet bakenfor som har topper på ca 1000 m. Løsmassedekningen er preget av dels sammenhengende morenedekke. Ved utløpet av elva er det dannet en stor vifte av sand, grus og stein ut i fjorden. I dag er bare en liten del av denne viften aktiv med fluviale prosesser (det meste er dyrket opp og bebygd). Elva har et samlet løp over avsetningen. Strandområdene er dels preget bølgepåvirkning(erosjon og strandavsetninger).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Fisk
   Vassdraget er sjøaureførende.

   Inngrep

    Tekniske inngrep
    Ingen direkte inngrep i elvedeltaet, men det har foregått noe opprensking i elveløpet etter flom. Ovenfor riksveien, om lag 350 m fra elvemunningen, er det bygd ei mindre elveforbygning.

   Planstatus:

    Etter arealdelen til kommuneplanen er området godkjent som småbåthavn og landbruks-, natur og friluftsområde.

   Tilrådinger:

    Området er i klasse 3 i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

    Definisjoner:
    Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
    Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
    Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

    Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Elveoslandskap i denne klassen, som er uten vesentlige inngrep, bør i kommuneplanen sin arealdel legges ut som landbruks-, natur- og friluftsområde uten mulighet til spredd utbygging. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret