Til forsiden

Bondalselvas utløp i Hjørundfjord (Sæbø)

Regine: 097.1Z (BONDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 233
Kommune : Ørsta ( 1520)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1219-3
ØKblad : AR098-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Bondalselva ( 097/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AR098-5-1 (SÆBØ) fra 1991*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11285.87.3
  Industri og handelsområder12115.51.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12241.23.5
  Havneområder1234.10.3
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14190.8
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14234.93
  Åker og fulldyrka eng/beite211424.336.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231124.310.6
  Lauvskog311148.712.7
  Barskog3122.80.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33331.62.7
  Elver/kanaler51133.52.9
  Gruntvannsområder i elver/vann5131.90.2
  Hav og sjøområder523216.818.5
  SUM1174.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1190.516.2
  Jordbruksareal2548.646.7
  Skog og annen fastmark3183.115.6
  Våtmarker400
  Vann5252.221.5
  SUM1174.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 24.07.1983 Flyoppgave: 7906


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 26.06.2003

  Foto


  © Foto: Øivind Leren 1992

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Området har grunnfjell med bl.a ulike gneiser. Bondalen er en typisk iserodert dal med et alpint landskap omkring med topper på 12-1500 m. Området har relativt bra morenedekke og dalbunnen har en stor elveavsetning som går jevnt over i deltaområdet. Elveløpet er samlet (dels med forbygning). Deltafronten er fliket av banker fra tidligere løp og ved dagens utløp er en mindre munningsbanke. Materialet i avsetningen er relativt grovt (sand og grus)og det er en begrenset oppgrunning i sjøen utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende. Foreslått som nasjonalt laksevassdrag i NOU 1999:9.

   Friluftsliv
   Badeplass ved elveutløpet.

  Inngrep


   Tekniske inngrep
   Pågående NVE-prosjekt der det bygges forbygning inn mot småbåthavna. Også noe utfylling i vassdraget. Det ble igangsatt reparasjonsarbeid i osen i 2005.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i nedre del av vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god/god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var mindre god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04. Fylkesmanen i Møre og Romsdal, "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Planstatus:

   Det foreligger reguleringsplaner for den sjønære delen av deltaet.

  Vernestatus

   Vassdraget ble vernet i verneplan I for vassdrag. En verneplanrapport for vassdraget ble tilgjengelig i 2001. Denne omtaler og kartfester områder av lokal-, regional- og nasjonale verdi.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av deltaet. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret