Til forsiden

Norangsdalselvas utløp i Norangsfjorden (Øye)

Regine: 097.4Z (NORANGSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 234
Kommune : Ørsta ( 1520)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1219-3
ØKblad : AS098-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Norangselva ( 097/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AS098-5-4 (ØYE) fra 1961*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11257.712
  Industri og handelsområder1212.40.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12215.13.1
  Havneområder1234.61
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1411.30.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211248.851.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23121.84.5
  Lauvskog31121.44.5
  Barskog3121.20.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33328.25.9
  Elver/kanaler5118.21.7
  Sjøer,vann og tjern5120.20
  Hav og sjøområder52369.514.5
  SUM480.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal181.116.9
  Jordbruksareal2270.656.3
  Skog og annen fastmark350.810.6
  Våtmarker400
  Vann577.916.2
  SUM480.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 24.07.1983 Flyoppgave: 7906


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 26.06.2003

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 22.09.2001

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Gneisbergarter dominerer berggrunnen (grunnfjell) i nedslagsfeltet. Norangsdalen er en glasialt preget dal mellom høye fjell (15-1600m). Løsmassedekningen er sparsom, men det er en del skredmateriale nederst i de bratte dalsidene. I dalbunnen er en flat elveslette (dyrka mark) som går over i deltaavsetningen. Elva har et samlet løp. Ved utløpet er det en fliket kystlinje med små bukter og banker fra tidligere løp. Det er en begrenset oppgrunning i sjøen utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Strandengforekomsten har en noe eksponert beliggenhet på en stor grusør på begge sider av utløpet av Norangselva i Norangsfjorden. Epilittorale (over øvre spingflogrense) grensesamfunn er dyrka mark i sør og nord, delvis også oreskog nær elveutløpet. Middels artsrik. (51 arter). Trivielt artsutvalg med store forekomster av krypkvein og raudsvingel. De relativt store arealene av krypkvein-eng har størst botanisk interesse, men lokaliteten er temmelig påvirka av inngrep, særlig i sør omkring Norangsvika og ved selve elveutløpet. Vernekategori 2 på en skala fra 1 til 4, der 4 er mest verneverdige.

   Kilde: Økoforsk rapport 1986: 3B.

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

   Det er i de siste årene utført en del biotopforbedrende tiltak litt lenger opp i vassdraget.

  Inngrep:

   Elveforbygging med steinblokker på begge sider av elveutløpet. Noe grustekt lengst i sør nær småbåthavn, med steinfylling i sjøen.

  Planstatus:

   Etter kommuneplanen sin arealdel er området godkjent som landbruks-, natur og friluftsområde.

  Vernestatus

   Vassdraget ble vernet i verneplan 1 for vassdrag. En verneplanrapport for vassdraget vil bli ferdig og tilgjengelig på Internett i løpet av 2001. Denne omtaler og kartfester områder av lokal-, regional- og nasjonale verdi.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av deltaet. Dette innebærer at området bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved utarbeiding av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret