Til forsiden

Urkeelvas utløp i Norangsfjorden (Urke)

Regine: 097.420 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 235
Kommune : Ørsta ( 1520)
Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1219-3
ØKblad : AS098-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Elvevifte Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AS098-5-1 (URKE) fra 1961*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11232.57
  Industri og handelsområder12114.53.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12222.14.8
  Havneområder1233.20.7
  Åker og fulldyrka eng/beite21121145.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23146.210
  Lauvskog31123.95.2
  Barskog3127.21.6
  Blandingsskog3133.90.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33330.96.7
  Elver/kanaler51113.22.9
  Hav og sjøområder52354.311.7
  SUM462.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal172.315.6
  Jordbruksareal2257.255.6
  Skog og annen fastmark365.914.2
  Våtmarker400
  Vann567.514.6
  SUM462.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 24.07.1983 Flyoppgave: 7906


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 26.06.2003

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 22.09.2001

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Gneisbergarter dominerer berggrunnen i nedslagsfeltet. Urkedalen er et bratt dalføre inn mot et alpint fjellområde med topper på ca 1000 m. Det er skredmateriale og en del moreneavsetninger i dalføret som utgjør kildemateriale for vifta. Marin grense er ca 75 mo.h. i området og det er rester etter eldre hevete terrasser innenfor deltaområdet. Det er dannet en stor velformet vifte ("vifte-delta") ut i sjøen med en begrenset oppgrunning utenfor. Materialet er relativt grovkornet. Elveløpet er samlet (delvis forbygd) men med en mindre munningsbanke i utløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Fisk
   Vassdraget er laks- og sjøaureførende.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Nytt naust bygd ca. 200 m øst for elvemunningen.

   Tekniske inngrep
   Søknad om kraftubygging er til behandling. Utslipp fra et eventuelt kraftverk vil bli liggende nedenfor riksvegen på lakseførende strekning.

  Planstatus:

   Etter kommuneplanen sin arealdel er en del av deltaet godkjent som landbruks-, natur- og friluftsområde, og en annen del som byggeområde med krav om reguleringsplan.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 2) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av deltaet. Dette innebærer at området bør sikres for framtida i kommuneplanens arealdel. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret