Til forsiden

Korsbrekkeelvas utløp i Sunnylvsfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 098.6A0 (BYGDAELVA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 236
  Kommune : Stranda ( 1525)
  Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1219-2
  ØKblad : AU095-5-2
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Korsbrekke naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AU095-5-2 (HELLESYLT) fra 1976*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1122.90.9
  Industri og handelsområder1216.32
  Områder tilknytta veg/jernbane122144.5
  Havneområder12310.3
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14131
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1428.22.7
  Åker og fulldyrka eng/beite21186.628
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23111.43.7
  Lauvskog3119.33
  Barskog3122.70.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33324.47.9
  Elver/kanaler51114.84.8
  Sjøer,vann og tjern5121.30.4
  Gruntvannsområder i sjø52253.117.2
  Hav og sjøområder52370.422.8
  SUM309.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal135.411.4
  Jordbruksareal29831.7
  Skog og annen fastmark336.411.8
  Våtmarker400
  Vann5139.645.1
  SUM309.3100.0

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 22.09.2001

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av gneiss (migmatittisk). Dalførene i nedslagsfeltet er iseroderte. Fjordsidene er bratte. Fjellområdene omkring er alpint preget og har topper på ca 1500 m. I dalen finnes spredte morene og skredavsetninger. Elveløpet er samlet, med en enkelt midtbanke og i nedre del en flat elveslette. Deltaet i utløpet av dalen har bygget ut et par tanger i sjøen og det er et oppgrunnet område utenfor.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Beskytta elveos med lavtliggende strandenger på små ører og i og ved loner og bakevjer. Grenser mot steinfyllinger og dyrka mark. Nokså artsfattig, (42 arter) bl.a. saltbendel og saltarve. Strandengene øst for elva representerer en typisk vegetasjonsutforming ved sterkt brakke elveutløp i de dype og trange fjordene på Sunnmøre. Da disse ligger svært isolert til, og ikke kan erstattes av andre, regnes lokalitetene i botnen av Sunnylvs- og Geirangerfjorden som regionalt verneverdige. Vernekategori 2 på en skala 1 til 4, der 4 er mest verneverdige. Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B. Direktoratet for naturforvaltning har senere fått utarbeidet en undersøkelse om utbredelsen av ålegras i området.

   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Direktoratet for naturforvaltning har senere undersøkt utbredelsen av ålegras i området.

   Fugl
   Deltaet har funksjon for næringssøkende ender og måkefugl. Middels viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks og sjøaureførende. Har tidligere vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Rotenonbehandlet i 1986 og friskmeldt i 1990.

  Inngrep

   Austsida er intakt, mens vestsiden er fylt ut med stein. Naust på odde nordaust for elva. Område for campingplass er fylt ut inn til vernegrensa.

   Forurensing:
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som meget god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var god.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

  Vernestatus

   Øvre del av vassdraget (Bygdaelva) ble vernet i verneplan IV for vassdrag. Det er utarbeidet en verneplanrapport for den delen av vassdraget.

   Den naturfaglig sett viktigste delen av deltaet er vernet som naturreservat etter naturvernlova. Det gjelder et område med tilhørende plantesamfunn, landskapsform, fugle- og dyreliv. Formålet er å sikre et av de få, delvis intakte elvedelta inne i de dype fjordene på Sunnmøre.

   En nærmere samlet faglig beskrivelse av reservatet kommer fram av side 31 i rapport 13/95 fra fylkesmannen.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret