Til forsiden

Tressas utløp i Tresfjorden (Tresfjord)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 102.620 Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 238
  Kommune : Vestnes ( 1535)
  Fylke : Møre og Romsdal ( 15 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1220-2
  ØKblad : AW106-5-4
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Tresfjorden naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AW106-5-4 (TRESFJORD) fra 1984*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11271.39.5
  Industri og handelsområder12120.62.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12228.43.8
  Havneområder1230.20
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1419.71.3
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14259.37.9
  Åker og fulldyrka eng/beite211231.931
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23130.54.1
  Lauvskog31128.53.8
  Blandingsskog3136.60.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33310.91.5
  Salt-/brakkvannsvåtmark, strandsump42133.64.5
  Tidevannsflater42359.47.9
  Elver/kanaler51125.53.4
  Gruntvannsområder i elver/vann5131.70.2
  Hav og sjøområder523129.117.3
  SUM747.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1189.525.4
  Jordbruksareal2262.435.1
  Skog og annen fastmark3466.2
  Våtmarker49312.4
  Vann5156.320.9
  SUM747.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 07.07.1984 Flyoppgave: ' 8251'

  Foto


  © Foto: Øivind Leren - 1992

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Gneisbergarter dominerer i området. Landskapet er alpint med tinder og botner. Toppene er på 12-1500m høye. Dalførene er preget av iserosjon. Det er sammenhengende morenedekke i dalene og i dalbunnen er en større elveavsetning. Elveløpet er samlet og går i store slynger gjennom dalen. Deltasletten er flat og i utløpet er det en særs velutvikla deltaplattform med munningsbanker og et større oppgrunnet område. På deltaplattformen sees rester av en rekke ulike løp og tidevannskanaler. Deltaet er et klassisk delta og et fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Flora
   Delta med forgreina elveløp og rester etter flere tidligere løp, og stor hydrolittoral fjøre (mellom normal flogrense og nedre fjøregrense). Grenser til dyrka mark, og langs elveløpet er det gråorskog. Artsrikt område (83 arter) bl.a. saftstjerneblom. På østsiden nokså uberørte strandenger, men dyrka mark og beitemark går ned mot de øvre strandeng/voll-områdene. Strandområdet er bygd opp omkring et sentralt beliggende forgreina elveløp, og er slik det eneste store av sitt slag i fylket. Området har en variert strandflora og mange strandtyper, og således stor verneverdi. (Vernekategori 3 på en skala 1 til 4 der 4 er mest verneverdig).

   Kilde: Økoforsk rapport 1986:3B.

   Fugl
   Svært viktig beiteplass for fugl. Spesielt som vårbeiteplass for hekkende fugl i landskapet omkring. Registrerte arter: Fiskemåse, gråhegre, gråmåke, hettemåke, kråke, rødstilk, siland, sivhøne, stokkand, storspove, stær, svartbak, tjeld, vipe, ærfugl. Høy viltverdi.

   Fisk
   Vassdraget er laks og sjøaureførende.

  Inngrep

   På vestsiden er det mye tråkk etter hester. Elva er kanalisert og forbygd og området er ellers hardt presset fra utbyggingsinteresser på alle kanter.

   Forurensing
   Forurensingsituasjonen i vassdraget ble sist undersøkt i 1997. Begroingstilstanden ble vurdert som god. Tilstanden av termotolerante koliforme bakterier var dårlig.

   Kilde for flere opplysninger:
   Rapport 200:04.
   Fylkesmanen i Møre og Romsdal,
   "Landbrukspåverka vassdrag i Møre og Romsdal 1992-1997."

   Tekniske inngrep
   Det har vært noe aktivitet i det regulerte industriområdet vest for verneområdet. Bl.a. er det bygd en mur mot fjorden for å lette tilkomst med lektere o.a. Vest for dette industriområdet er det opparbeidet ei småbåthamn (reguleringsplan datert 23.03.03). I reguleringsplan for Tresfjord sentrum er det regulert inn et friområde/gangveg langs vestsida av elva fra riksvegbrua og om lag 400 meter mot sør. På vestsiden er det mye tråkk etter hester. Elva er kanalisert og forbygd og området er ellers hardt presset fra utbyggingsinteresser på alle kanter.

  Vernestatus

   Den naturfaglig sett viktigste delen av deltaet er vernet som naturreservat etter naturvernlova. Det gjelder et elvedelta med tilhørende plantesamfunn, landskapsform, fugle- og dyreliv. Formålet er å sikre et av de største, delvis intakte, elvedelta i Møre og Romsdal.

   En nærmere samlet faglig beskrivelse av reservatet kommer fram av side 39 i rapport 13/95 fra fylkesmannen.

   Det førelegg ein forvaltningsplan for Tresfjorden naturreservat datert 04.03.2004.

  Tilrådinger

   Området er prioritert (klasse 1) i fylkesdelplanen for elveoslandskap i Møre og Romsdal.

   Definisjoner:
   Klasse 1- Elveoslandskap med små/uvesentlige inngrep som ligger i vassdrag med nedbørsfelt større enn 40 km2. I tillegg er verna vassdrag, de som ligger i tilknytting til verna våtmarksområder samt områder som blir vurdert som aktuelle i verneplanforslaget for havstrand/strandeng med i denne klassen.
   Klasse 2 - Resten av elveoslandskapene som er definert som utvalgte i en statusrapport.
   Klasse 3 - Elveoslandskap som ikke er definert som utvalgte i prosjektet.

   Planen inneholder blant annet retningslinjer for forvaltning av elveoslandskap. Dette innebærer at den del av deltaet som ikke er sikret gjennom særlov bør sikres for framtiden i kommuneplanens arealdel eller ved bruk av reguleringsplan. • Til toppen
  Sist oppdatert november 2007 av Geodatasenteret