Til forsiden

Tisleias utløp i Ølsjøen

Regine: 012.JB1 (ÅBJØRA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 24
Kommune : Nord-Aurdal ( 542)
Fylke : Oppland ( 5 )
Høyde over havet: ca. 746 meter
N50blad : 1716-4
ØKblad : BV067-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Myrdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BV067-5-1 (MERKJI) fra 1991*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11236.71.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12223.41
  Massetak/dagbrudd13137.61.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211124.55.2
  Barskog312275.411.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33393.94
  Myr4121128.247.5
  Elver/kanaler511335.514.1
  Sjøer,vann og tjern51231913.4
  SUM2374.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal197.74.1
  Jordbruksareal2124.55.2
  Skog og annen fastmark3369.315.6
  Våtmarker41128.247.5
  Vann5654.527.6
  SUM2374.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 03.07.1991 Flyoppgave: 11204-K3

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk 2000, Landsat 7

  Geologisk beskrivelse

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen)

   Tisleiadeltaet er bygd opp der elva Tisleia renner ut i Ølsjøen (745.97-748.97 m.o.h.), Nord-Aurdal kommune. Deltaet er lite berørt av inngrep og er stort med sine 2374 dekar. Vassdraget (Åbjøra-) drenerer et nedbørfelt på 840 kvadratkilometer og har en vannføring på 525 millioner kubikkmeter/år.

  Naturfaglige verdier

   Geologi
   Berggrunnen i nedbørfeltet består av overveiende fyllitt og arkositt med innslag av Jotundekkets dyperuptiver i nordvest og det syd-norske grunnfjellet i øst. Bergrunnen i selve deltaet består av fyllitt og glimmerskifer (Sigmond et al. 1984). Åbjøras nedbørfelt har en rekke interessante kvartærgeologiske lokaliteter. Området har rikelig med løsmasseavsetninger i den vide dalbunnen og i dalsidene. Alt tyder på at det her har foregått en utstrakt vertikal avsmeltning sammen med en mindre horisontal bevegelse i isen (Andersen 1987). Erosjon og materialtransport i elvene foregår i alt vesentlig i flomperiodene vår og høst. Materialkildene er hovedsakelig morene og glasifluviale avsetninger. Vannkvaliteten i vassdraget er "god", med pH-variasjon fra 6.5-7.1 (Hegge 1989).

   Flora
   Floraen i nedbørfeltet som helhet er typisk for store deler av indre høyereliggende østlands skogs-, hei- og myrområder (Aunan 1987). Fyllitten langs Tisleia betinger relativt rike vegetasjonstyper. Her finner vi blant annet rikmyrer og stolpestarrvegetasjon. Deltaet domineres av myr og tillegg litt barskog.

   Fauna
   Tisleias delta i Ølsjøen har en svært rik fauna av våtmarksfugl og fungerer både som trekk- og hekkelokalitet. Det er bestander av abbor, aure, sik og ørekyte i Ølsjøen (Hegge 1989). Krepsdyrfaunaen i vassdraget er variert (Walseng og Halvorsen 1987).

  Inngrep

   Vassdraget er sterkt utbygd med 5 magasiner. 4 av disse ligger ovenfor deltaet og vannføringen inn i deltaet er sterkt preget av reguleringene ovenfor. Ølsjøen som deltaet munner ut i er regulert 3 m og gir varierende vannstand i deltaet (Hegge 1989). Det er litt infrastruktur og jordbruksareal i deltaet.

  [kilder: 14]

  Planstatus

   I kommuneplanens arealdel er deltaet vist som LNF-område. Det er byggeforbud i 100 m. belte langs vassdraget.

  Dagens bruk

   Dagens brukerinteresser i deltaet er i første rekke fiske, øvrig friluftsliv og litt jordbruk.

  Referanser

   Andersen, Ø. B. 1987. Åbjøra, Oppland fylke. En analyse og vurdering av de geofaglige forhold og interesser. Vassdragsforsk 114.

   Aunan, K. 1987. Botaniske undersøkelser ved Tisleia og Reina, Oppland fylke. Vassdragsforsk 117.

   Hegge, O. 1989. Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland. FMO, miljøvernavd. Rapp. 10/89.

   Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og D. Roberts 1984. Berggrunnskart over Norge.-Norges geologiske undersøkelser.

   Walseng, B. og G. Halvorsen 1987. Vannkjemi og krepsdyr i Åbjøra- og Reinavassdraget, Oppland fylke. Vassdragsforsk 113. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret